National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR: Udržitelný rozvoj a podnikání. Environmentální reporting, hodnocení udržitelného rozvoje a environmentální účetnictví
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vaněček, Vojtěch ; Hyršlová, Jaroslava ; Študent, Jiří
Příručka pro odborníky a vedení organizací je samostatnou přílohou závěrečné zprávy projektu (MIZPP007G2S4). Skládá se z těchto samostatných částí: Dobrovolné podnikové zprávy, Metodika měření udržitelného rozvoje na úrovni organizace a podnikatelského subjektu a Environmentální manažerské účetnictví.
Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Študent, Jiří
Projekt řeší problematiku udržitelného rozvoje na makroekonomické a mikroekonomické úrovni. Cílem projektu na makroekonomické úrovni je využít metodiku makroekonomických účtů SEEA 2003 k hodnocení udržitelného rozvoje v ČR.Na mikroekonomické úrovni řeší projekt problematiku měření udržitelnosti podniku, environmentální účetnictví, environmentální reporting, efektivnost zavádění EMS. Součástí projektu je řešení vazby mezi mikroekonomickou a makroekonomickou úrovní. Závěrečná zpráva popisuje výstupy na mikroekonomické úrovni (hodnocení udržitelného rozvoje subjektu, dobrovolné podnikové zpravodajství, environmentální manažerské účetnictví, hodnocení dotazníkového šetření - EMS).
Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Študent, Jiří
Projekt řeší problematiku udržitelného rozvoje na makroekonomické a mikroekonomické úrovni. Cílem projektu na makroekonomické úrovni je využít metodiku makroekonomických účtů SEEA 2003 k hodnocení udržitelného rozvoje v ČR.Na mikroekonomické úrovni řeší projekt problematiku měření udržitelnosti podniku, environmentální účetnictví, environmentální reporting, efektivnost zavádění EMS. Součástí projektu je řešení vazby mezi mikroekonomickou a makroekonomickou úrovní. Zpráva je rozdělena do částí: Řešení projektu na makroúrovni; Popis celkové metodiky SEEA 2003 a možnosti její aplikace v systému národních účtů; Popis metodiky tvorby satelitního účtu výdajů na ochranu životního prostředí (EPEA); Řešení projektu na mikroúrovni; Udržitelný rozvoj; Příručka environmentálního účetnictví včetně uvedení případových studií z aplikace environmentálního manažerského účetnictví; Environmentální účetnictví - informační systém pro environmentálně orientovaný management; systémy environmentálního řízení; Aplikace environmentálního účetnicví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR.
Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR: EKOprofit
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Slavík, Jan ; Moucha, Bohuslav ; Vaněček, Vojtěch ; Vlčková, Jitka ; Kuntová, Martina ; Najman, Vladimír ; Jirkovská, Veronika ; Študent, Jiří ml.
Projekt je označen akronymem EKOprofit. Svazek obsahuje přílohy k závěrečné zprávě: 2.1 Zavedení dobrovolného nástroje EMAS do vybraných MSP zúčastněných na projektu; 2.2 Příručka EMS; 2.3 Posouzení jednotlivých družstev z hlediska environmentálního, ekonomického a sociálního hlediska a Identifikace prevenčního potenciálu MSP; 3.1 Zpracování projektů čistší produkce v MSP zúčastněných na projektu EKOprofit; 3.2 Téma jednání: Projednání řešení projektu čistší produkce v MSP zúčastněných na projektu EKOprofit; 4.1 Projekt o ověření potencionální možnosti využití dalších vybraných dobrovolných nástrojů v MSP zúčastněných na projektu; 4.2 Vyhodnocení environmentálních, ekonomických a sociálních přínosů aplikovaných dobrovolných nástrojů a komparace se zahraničními zkušenostmi; 5.1 Kvantifikované porovnání současného a plánovaného vývoje nakládání s odpady v MSP a jeho dopad na environmentální, ekonomické a sociální charakteristiky podniku; 5.2 Návrh vybraných dobrovolných nástrojů pro daný typ podniku,s ohledem na jeho velikost a charakter činnosti; 6.1 Návrh metodiky pro předcházení vzniku vybraných klíčových odpadů vznikajících v MSP zúčastněných na projektu s cílem optimalizovat nakládání s odpady ve smyslu POH ČR, resp. kraje; 7.1 Vyhodnocení změny výrobních vzorců v podnicích MSP zúčastněných na projektu s ohledem na možné multiplikační efekty, na spotřební chování subjektů ve společnosti; 7.2 Analýza modelování změn klíčových mikroekonomických a makroekonomických agregátů v důsledku změn výrobních vzorců aplikací dobrovolných nástrojů v podnicích MSP jako prvku národního hospodářství; 8.1 Zpráva "Zhodnocení účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů Plánů odpadového hospodářství ČR.
Vývoj environmentálního managementu v ČR v průběhu posledních 10let
Schillerová, Pavla ; Plášková, Alena (advisor) ; Študent, Jiří (referee)
Prokázání pozitivního přínosu zavedení EMS v podnicích a vývoj EMS v ČR v průběhu posledních 10 let

See also: similar author names
1 Študent, Jiří ml.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.