National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Parametric regression models in survival analysis
Otava, Martin ; Ševčík, Jaroslav (referee) ; Komárek, Arnošt (advisor)
Na'/cv prace: Paraniot.ricke regiesiri modely v analv'/e pfezitf Autor: Martin Otava Katedra (li.stav): Katedra pravdepoiiolmosti a niatcmatitke statistiky Vedouci bakalafske prace: Mgr. Amost Komarek, Ph.D. (j-inail vedonciho: komaiek( >karlin.mli.cuni.c /, Abst.rakl: \ pfcdlo/.ene. praci studujcme panunetricke re^resni modely v ana- lyze pre/.ili. Skrze pojem cen/orovani se se/namfme s podst.alou analy/.y pixv.iti a zavudrme si zakladnf pojiiiy ir/ivanr v souvislo^ti s ui. Uka'/niK1 si tvurbu vlicxlnc'lio rc^rcsni'lio inodcln a zpiiwoby odliadti paranictru s diua/,cni na inotixhi inaxiinalni vrrohodnosTi spolrriu"' s itcrarniini nu'l.odaini pro ... vyrt'seni. Vysvrtlnnr si vv'/nani iialiodiu'' chyliy inefriii. Die1 jcjilio roxdrlcni pak vyLvoriiuc nckolik ni/nycli pai'a.iiHit.i1itikycli niodrlu pro odhad li\i.s(oly etiyu do sclhani. Srovnanir inodcly s neparamctrirkym odliadnn, ktdiy nain poimizc ... i t . /da na.s model odpovi'da ri'aliTr. CV-lou [iraci bude provaxcT ihi- ,stra,ce na skiilcrnycli dal(irh slouxicf jako nkii/ka fuii^cjvani metody v pra.xi. KliVova slova: Analv/a prc/iti. iJarainrtrickr inodcly. Title: Accclcralfd iailurc t.inn1 models in survival analysis Ant hor: Mart in Otava Dqiart.nieiit.: Depart.mcnl of Proba.bilit.y a.nd Mat lunnatical St.atisl.ics Supervisor: Mgv. Arnost Komarck,...
The Project of Physical Training for the Czech Army Divers
Ševčík, Jaroslav ; Fiala, Miloš (advisor) ; Oponent B, (referee)
Název: Návrh koncepce tělesné přípravy potápěče v AČR Title: Project conception ofphysical preparing for divers in Czech Anny Cíle práce: Vyhledat informace o tělesné (kondiční) přípravě prováděné v Armádě České republiky (AČR) a v civilní potápěčské organizaci CMAS (Conféderation Mondiale des Activites Subaquatiques). Porovnat zjištěná data a dle dostupné literatury navrhnout vlastní systém tělesné přípravy potápěčů AČR, v němž budou aplikovány poznatky i z jiných sportovních odvětví. Metoda: Diplomová práce byla zpracována na základě informací získaných studiem dostupné literatury, zpracování strukturovaných a neformálních rozhovorů, které byly vedeny s potápěčskými instruktory a potápěči AČR a vybraných civilních potápěčských organizací. Data mezi armádními a civilními potápěči byla porovnána. Výsledky: Získané informace umožnily sestavit profil kondičního výcviku a baterii cviků pro potápěče se zaměřením na AČR. Klíčová slova: potápění, tělesná příprava, kondiční příprava, kondice, AČR Jaroslav Ševčík, 10. 4. 2006
Functional parts valuation of the building
Ševčík, Jaroslav ; Nový, Martin (referee) ; Marková, Leonora (advisor)
Diploma thesis deals with comparing of current awards by Classification of building structures and works and awards by Functional parts. It is possible to calculate Building life cycle costs by Functional parts. This is definately the advantage of the system because the calculation cannot be done by Classification of building structures and works. A new law on public procurement deals with Building life cycle costs as an evaluation criterion. So it is recommended to use Functional parts awards. The other goal of the thesis is to find bridges between Functional parts and the issue of BIM. BIM is a trend of global construction industry.
Computer Game in 2D for Linux
Ševčík, Jaroslav ; Novosad, Petr (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
This Bachelor's thesis is focused on artificial intelligence for computer controlled objects, represented by computer game. There are contained typical procedures to handle some behavior problems of intelligent objects and finally their implementation into fully functional application.
The offer price of building
Ševčík, Jaroslav ; Comorek, Martin (referee) ; Marková, Leonora (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the building for which a tender for a contractor. The theoretical part deals with pricing during the life cycle of a construction project. In the practical part I have also given an alternative material solutions specified project documentation and I set the final offer price to the investor. The Offer Price is set to the original specifications, and my proposed alternative solutions.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
6 Ševčík, Jakub
23 Ševčík, Jan
2 Ševčík, Jiří
2 Ševčík, Josef
1 Ševčík, Julius
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.