National Repository of Grey Literature 97 records found  beginprevious86 - 95next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Porovnání přístupů v oceňování vybraných částí přírody v ČR a Evropské unii s cílem sjednotit tento přístup
Český ekologický ústav, Praha ; Ptáček, Jan ; Šafařík, Miroslav ; Ščasný, Milan ; Kupka, Martin ; Kovář, Jaromír ; Sovová, Lenka ; Strejček, Jaromír ; Pokorný, Jan ; Vyskot, Ilja ; Černý, Karel ; Míchal, Igor ; Cudlín, Pavel ; Petříček, Václav ; Dejmal, Ivan ; Seják, Josef
Souhrnné vyhodnocení existujících metod oceňování přírody. Dostupné metody hodnocení přírody zahrnující jak peněžní tak nepeněžní metody. Pozornost studie je zaměřena na participativní postupy k odhalování hodnoty přírody. Využití metod mimotržního oceňování životního prostředí v zemích EU a v ČR. Specifikace úplného seznamu biotopů pro území ČR a bodové ohodnocení jejich ekologických charakteristik. Přístupy k peněžnímu vyjádření biotopů. Seznam bodových hodnot biotopů dle hesenské metodiky.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vlčková, Jitka ; Tošovská, Eva ; Ščasný, Milan ; Šaroch, Stanislav ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Hadrabová, Alena ; Brůha, Jan
Analýza politiky životního prostředí České republiky z hlediska konzistence; analýza změn spotřebního chování jednotlivců a domácností v důsledku aplikace politiky životního prostředí České republiky a Evropské unie; analýza dopadů politiky životního prostředí na rozhodování firem, zejména s důrazem na analýzu investiční aktivity vysokozátěžových firem a změny nákladové struktury; analýza dopadů obchodní politiky na životní prostředí; makroekonomické modelování dopadů opatření politiky životního prostředí.
Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Urban, Jan ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Nevečeřalová, Iva ; Foltýnová, hana ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Řešení projektu je rozděleno do čtyř hlavních částí (modulů). V prvním je provedena kategorizace nástrojů na ochranu životního prostředí a rešerše právních a jiných dokumentů mezinárodních organizací (ES, OECD), které se efektivností tržních nástrojů zabývají. Další část se soustřeďuje na domácnosti. Po teoretickém úvodu, kde jsou diskutovány přístupy k identifikaci faktorů, které ovlivňují spotřební chování domácností, jsou s pomocí ekonometrických metod odhadovány elasticity jednotlivých typů spotřebního zboží. Třetí část je zaměřena na kvantifikaci negativních externalit a je založena na metodice ExternE. Závěrečná čtvrtá část efektivnost tržních nástrojů poplatkového/daňového typu analyzuje z poněkud netradičního úhlu - z pohledu jejich administrativní náročnosti.
Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Kušková, Petra ; Brůha, Jan
Cílem projektu je analyzovat a vyhodnotit současný stav a využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v České republice. Řešení projektu se zaměří na tvorbu obecné metodiky hodnocení ex-post účinnosti a efektivnosti ekonomických nástrojů. V roce 2004 bylo řešení zaměřeno na koncepční otázky a problémy. Byla provedena analýza právních norem vztahujících se k předpokládanému chování ekonomických subjektů po aplikaci ekonomických nástrojů ochrany ŽP, kategorizace ekonomických nástrojů ochrany ŽP a tvorba obecného přístupu k metodice hodnocení jejich efektivnosti, ex-post analýza výdajů příjmových typů domácností ČR v letech 1993-2003, ex-post analýza spotřebitelských vzorců chování.
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Urban, Jan ; Máca, Vojtěch ; Melichar, Jan ; Machálek, Pavel ; Klusák, Jaroslav ; Havránek, Miroslav ; Braun kohlová, Markéta ; Ščasný, Milan
Hlavním cílem projektu je kvantifikace celkových nákladů a přínosů současných energetických systémů v České republice, a to jak na úrovni jednotlivých energetických zařízení, tak pro ČR jako celek. Hlavními výstupy projektu jsou: Vyhodnocení a analýza metodiky ExternE a dalších zahraničních metodik pro odhad externalit v energetice, dopravě a nakládání s odpady a posouzení jejich využitelnosti v podmínkách ČR, Vypracování metodiky pro výpočet externalit v energetice a dopravě v ČR, Vytvoření dotazníku pro zjištění ochoty platit za snížení rizika nemocnosti, Vypracování případových studií pro jednotlivé technologie výroby elektřiny a tepla v ČR, Výpočet externalit pro jednotlivé způsoby výroby energie a pro jednotlivé způsoby dopravy v ČR, Vytvoření platformy výzkumných pracovníků z různých vědních oborů zabývajících se odhady externalit.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
ENVIROS, s.r.o., Praha ; Bačík, Ondřej ; Slezinger, Josef ; Ščasný, Milan ; Zbořil, Josef ; Dobeš, Vladimír ; Remtová, Květoslava ; Sitný, Pavel ; Malý, Miroslav ; Vích, Jaroslav ; Henelová, Vladimíra
Zpráva obsahuje souhrnnou zprávu k projektu. Je členěna podle jednotlivých fází řešení. Pro každou fázi obsahuje vedle stručné informace o jejích cílech také informaci o průběhu řešení projektu a o dosažených výstupech. Úplné výstupy řešení projektu jsou připojeny ke zprávě jako přílohy.
Environmentální vlivy na zdraví dětí
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí ; Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha ; Milcová, Alena ; Chvátalová, Irena ; Topinka, Jan ; Máca, Vojtěch ; Ščasný, Milan ; Melichar, Jan ; Braun kohlová, Markéta ; Novák, Jiří ; Nožička, Jiří ; Krejsová, Jana ; Skorkovský, Jiří ; Beneš, Ivan ; Šrám, Radim ; Solanský, Ivo ; Dostál, Miroslav
Cílem řešení tématu bylo stanovit riziko dlouhodobých účinků a změn v úrovni znečištění ovzduší na zdravotní stav dětí s použitím modelových souborů dětí z okresů Teplice a Prachatice. Pro zajištění cíle tohoto tématu byly řešeny 4 projekty: Znečištění ovzduší a nemocnost dětí, Geneticky podmíněné faktory individuální vnímavosti ke znečištěnému ovzduší a nemocnost dětí, Percepce zdravotních rizik, ochota platit za snížení rizika onemocnění dětí v oblastech se znečištěným životním prostředím, Hodnocení celkových nákladů poškození zdraví. Zpráva obsahuje popis výsledků jednotlivých projektů.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
ENVIROS, s.r.o., Praha ; Novák, Pavel ; Ščasný, Milan ; Zbořil, Josef ; Dobeš, Vladimír ; Remtová, Květoslava ; Sitný, Pavel ; Malý, Miroslav ; Vích, Jaroslav ; Henelová, Vladimíra
Zpráva obsahuje informaci o realizaci první části projektu v roce 2004. Základním cílem projektu je návrh efektivní podpory dobrovolných aktivit v podnikatelské sféře zaměřených na podporu udržitelné výroby a spotřeby (UVS).
Analýza financování v oblasti nakládání s odpady: Plán odpadového hospodářství ČR 2002
Ščasný, Milan
Zhodnocení výdajů na nakládání s odpady 1990-2001 a výdajů státního rozpočtu na institucionální opatření. Rozbor variant „Spalovny“ a „Zelené zrcadlo“ (kompostování bioodpadů a zvýšení podílu recyklace) z ekonomického hlediska. Analýza zdrojů financování nákladů v oblasti nakládání s odpady se zaměřením na veřejné zdroje. Ekonomické nástroje - návrh na úpravu nástrojů a vyhodnocování.

National Repository of Grey Literature : 97 records found   beginprevious86 - 95next  jump to record:
See also: similar author names
2 Ščasný, Milan,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.