National Repository of Grey Literature 517 records found  beginprevious503 - 512next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Portugal - destination of tourism
Matyšťáková, Hana ; Navrátilová, Miroslava (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Název práce: Portugalsko jako destinace cestovního ruchu Title: Portugal - destination of tourism Cíle práce: Cílem této práce je představit Portugalsko jako destinace cestovního ruchu, charakterizovat tuto zemi, její přírodní a historické krásy, ukázat jaký potenciál tato země nabízí, analyzovat veškerou nabídku zájezdů, které jsou na našem trhu nabízeny a v neposlední řadě nabídnout pár praktických zkušeností a postřehů. Metoda: Pro svoji diplomovou práci jsem vybrala hlavně popisnou a komparativní analýzu a také jsem přiřadila analýzu SWOT. Výsledky: Tyto výsledky ukazují současný stav cestovního ruchu v Portugalsku, analyzují zájezdy jak pobytové, tak poznávací a podávají ucelený přehled o této zemi. Klíčová slova: Portugalsko Cestovní ruch Cestovní kanceláře Cestovní agentury Zájezd
Financing of the football club SK STAP-TRATEC Vilémov
Drobeček, Jiří ; Šíma, Jan (advisor) ; Navrátilová, Miroslava (referee)
Název práce: Financování fotbalového klubu SK STAP-TRATEC Vilémov Název práce v angličtině: Financing ofthe football club SK STAP-TRATEC Vilémov Cíle práce: Cílem této diplomové práce je objasnění fmancování fotbalového klubu v oblastním přeboru fungujícím na bázi občanského sdružení. Dále pak přiblížení jeho současné situace v oblasti sponzoringu a nalezení nových potenciálních zdrojů a možností financování. Metoda: V práci jsem použil metodu popisné analýzy, interview jak strukturované, tak nestrukturované a komparaci. Výsledky: Osvětlují problematiku financování fotbalového klubu SK STAP-TRATEC Vilémov jako občanského sdružení. Přispívají k porozumění finančních vztahů ve sportovní organizaci a k vysvětlení její současné finanční situace. Analýza potvrdila, že největší příjmy má klub dlouhodobě ze vztahu se sponzory a dárci a naopak největší výdaje plynou do sportovní činnosti, což je na místě. Situace ve sponzoringu, ale i v dalších oblastech financování, je až na menší nedotaženosti uspokojivá. Klíčová slova: Občanské sdružení, fotbal, financování, příjmy, výdaje, sponzoring.
Financing of the Czech Tennis Association with a focus on specific tennis centers
Musil, Jiří ; Šíma, Jan (advisor) ; Jakob, Radek (referee)
Název práce: Financování Českého tenisového svazu se zaměřením na vybraná tenisová střediska Title of the Thesis: Financing of the Czech Tennis Association with a focus on specific tennis centres Cíle práce: Analýza finančních toků v rámci přerozdělování prostředků od sportovní asociace nižším organizačním složkám. Na základě rozboru finančního stavu vybraných středisek výchovy mládeže zachycení a návrhy zdokonalení stávajícího systému podpory jednotlivým střediskům. Metoda: Bylo použito popisné analýzy dostupných dokumentů o ČTS, SWOT analýzy u vybraných sdružení a dále byla provedena interview se zástupci klubů a s generálním sekretářem ČTS. Výsledky: Objasňují problematiku financování ČTS a přispívají k porozuměni finančních vztahů ve vícevrstevné sportovní asociaci. Klíčová slova: sportovní asociace, tenis, středisko výchovy mládeže, státní dotace.
A Business Project Concept of the Non - Governmental Sports&Regeneration Facility
Musálek, Martin ; Šíma, Jan (advisor) ; Navrátilová, Miroslava (referee)
Návrh podnil\.atelského záměru nestátního sportovně - regeneračního zařízení A Business Project Concept ofthe Non - Governmental Sport&Regeneration Facility Cíl práce: Cílem práce Je vytvoření návrhu podnikatelského záměru sportovně - regeneračního zařízení v městské části Prahy 19 - Kbely. Průzkum potřeb obyvatel městské části Prahy 19 v oblasti poskytování služeb volnočasového charakteru i analýzy služeb poskytovaných v nejbližších konkurenčních zařízeních. Vytvoření obchodní společnosti, návrh rekonstrukce vybraných prostor a zajištění výběrového řízení pro dodavatele vybavení a stavebních prací. Vytvoření finanční rozvahy a vypracování rentabilnosti celého projektu. Metody práce: Studium pramenů, relevantních pro danou problematiku. Vlastní dotazm'kové šetření, provedené na dostupném vzorku respondentů. Výsledek práce: Zhodnocení vhodnosti budoucí realizace sportovně - regeneračního zařízení ve spádové obci Prahy 19- kbely. Analýzy názorů a postojů respondentů k poskytování služeb volnočasového charakteru v oblasti sportovně - regeneračm'ho sektoru na základě vlastního dotazníkového šetření. Klíčová slova: fitcentrum, fitness, fit studio, sport, sportcentrum, wellness, zařízení
Business strategies of travel agencies in terms of exploiation of individual promotional types
Trubač, Tomáš ; Navrátilová, Miroslava (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Název práce: Title: Obchodní strategie cestovních kanceláří z hlediska využívání jednotlivých druhů propagace Business strategies oftravel agencies in terms ofexploitation of individua! promotional types Metoda: V této práci bylo použito metody dotazníkového šetření - jak písemné, tak ústní formy - za účelem získání informací o využití a hodnocení účinnosti jednotlivých druhů propagace českými cestovními kancelářemi. Výsledky: Výsledky provedeného šetření podávají přehled o propagaci v cestovním ruchu z hlediska jejího využívání a možností zaměření se na vysoce účinné formy. Klíčová slova: cestovní ruch, marketing cestovního ruchu, marketingová komunikace, propagační formy, dotazníkové šetření, měření účinnosti propagace. 2
The Use of Outdoor Training (OT) in Training Employees
Jindra, Alexandr ; Navrátilová, Miroslava (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
and key words Title: The Use of outdoor Training (OT) in Education of Employees Aim of the work: Draw near the history of outdoor training (OT) in Czech Republic and Europe and analyze specific attributes of OT as one of the method of education of employees. Analyze the specific effect on working team undergoing outdoor training. Deduct the conclusions and recommendations for implementing outdoor training as one of the tools of education of employees. Method: Questionnaire research and descriptive analysis Results: lnstant effect of outdoor activities on working team and research of dependences of specific exploring attributes Keywords: outdoor training, teambuilding, training of employees, working team
Project of Active Vacation in the French Alps (Proposal of a New Product for TA Adventura)
Zima, Martin ; Navrátilová, Miroslava (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Název: Projekt aktivní dovolené ve francouzských Alpách (návrh produktu CK Adventura) Title : Project of active vacation in the French Alps (proposal of new product for CK Adventura) Cíle práce: Představit možnosti trávení aktivní dovolené, příprava cyklistického zájezdu do francouzských Alp. Metody : Popisná analýza, interview. Výsledky: Vytvoření realizovatelného zájezdu pro CK Adventura, analýza cestovního ruchu v České republice. Klíčová slova: cestovní ruch, aktivní dovolená, cyklistický zájezd, CK Adventura, Tour de France, Alpy.
Implementation of Ethics Code of Advertisement in the Czech Republic
Vejclová, Lea ; Malecha, Petr (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Uplatňování Etického kodexu reklamy v České republice Assertion of Ethics Code of Advertisement in Czech Republic Cíl práce: analyzovat situaci etické samoregulace na poli reklamy v ČR a vytvořit návrh reklamm'ho spotu v souladu s Etickým kodexem Metody práce: analýza případů řešených Radou pro reklamu, vlastní projekt Výsledky: vyhodnocení výsledků stížností na reklamu a zjištění postoje veřejnosti, změna reklamního spotu Klíčová slova: reklama, právo, etická samoregulace, Rada pro reklamu, copy advice, Etický kodex 1
Brazil as a Tourism Destination
Šrámková, Martina ; Navrátilová, Miroslava (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Název práce: Brazílie jako destinace cestovního Název v agličtině: Brazil as a tourism destination Cíle práce: Cílem této práce je charakterizovat Brazílii jako destinaci cestovního ruchu. Nahlédnout pod obecné povědomí o Brazílii, podat ucelený obrázek o kulturním a sociálním prostředí, odkrýt možnosti, které tato obrovská země nabízí v oblasti cestování a cestovním ruchu, rovněž také zhodnotit nabídku zájezdů do Brazílie na českém trhu a navrhnout modelový individuální zájezd. Metoda: Diplomová práce vychází z popisné a komparativní analýzy. Pro zjištění detailnějších informací týkající se nabídky zájezdů českých cestovních kanceláří byl vypracován dotazník. Výsledky: Získané výsledky podávají přehled o možnostech Brazílie v oblasti cestovního ruchu a cestování a osvětlují nabídku zájezdů do Brazílie na českém trhu. Klíčová slova: Brazílie, cestovní ruch, cestovní kanceláře, cestovní agentury, turista, návštěvník, nabídka zájezdů do Brazílie, modelový zájezd, nezávislé cestování
Promotion Methods of Skiing Tours Abroad
Šrámková, Barbora ; Navrátilová, Miroslava (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Souhrn: Název prá(:e: Zpusoby propagace lyžařských zájezdu do zahraničí. Title: Promotion methods of skiing tours abroad. Cíle práce: Ve své práci chci charakterizovat a přiblížit veškeré možné zpusoby, jakými jsou lyžařské zájezdy do zahraničí propagovány a jakými by propagovány být mohly. Metodologie: V práci jsem použila popisnou analýzu a metodiku zjišťování empirických dat v podobě dotazníku. Výsledky: Došla jsem k tomu, že cestovní kanceláře zabývající se prodejem lyžařských zájezdu využívají zejména reklamy, osobního prodeje a katalogu, jakožto propagačních prostředku. Lyžařské destinace nejvíce propagují na vlastních internetových stránkách. Klíčová slova: Marketing, propagace, cestovní ruch, cestovní kanceláře, lyžařské zájezdy

National Repository of Grey Literature : 517 records found   beginprevious503 - 512next  jump to record:
See also: similar author names
11 ŠÍMA, Jan
3 ŠÍMA, Jaroslav
29 ŠÍMA, Jiří
6 Šíma, Jakub
3 Šíma, Jaroslav
2 Šíma, Jindřich
29 Šíma, Jiří
2 Šíma, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.