National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Projekt zahrnuje celý soubor pokusů rozšiřující možnosti ekologického pěstování a produkce biopotravin a krmiva na orné půdě. Nejrozsáhlejší pokusy byly provedeny s ozimou pšenicí. V souladu s metodikou projektu je ověřována krmná hodnota obilovin z ekologického pěstování s cílem posílit produkci biomasa monogastrů. Popis odrůdových pokusů s ozimou pšenicí, ozimým žitem, žitovcem (tritikale).
Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpadů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Novák, Pavel
Cílem projektu je posouzení vhodnosti zpracování bioodpadů z odděleného sběru z různých typů zástaveb aerobními a anaerobními technologiemi a možnosti využití výstupů zpracování těchto odpadů. Výsledky projektu přispějí k rozhodování o strategii pro plnění ustanovení směrnice EC/33/99 o skládkování odpadů a příslušných ustanovení české právní úpravy a zákona 185/2005 Sb. (o obnovitelných zdrojích energie) nebo připravované Vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V rámci první etapy byla vypracována rešerše na dané téma, navrženo experimentálního zařízení, zajištěny zkušební vzorky a vypracován návrh na zajištění logistiky.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Praha ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agronomická, Katedra geologie a pedologie, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Zpráva obsahuje stručné shrnutí výsledků řešení dílčích úkolů: Sledování a hodnocení vývoje mezoklimatu, včetně numerické simulace chování vzdušných mas, Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování, Sledování a hodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů vody a dnových sedimentů ve vybraných profilech toků a vybraných nádržích, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných vodních ekosystémů, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýzy dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, Vyhodnocení územního vývoje sídel, počtu obyvatel v závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách v charakteru krajiny a Komplexní syntéza dílčích sledování a hodnocení dynamiky vybraných krajinných struktur v bezprostředním zázemí Jaderné elektrárny Temelín a v navazujícím širším krajinném prostoru z hlediska synergického působení na krajinný ekosystém na základě klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny ve vztahu k jejímu dalšímu využívání.
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Dvořák, Petr ; Kuchtová, Perla ; Hučko, Boris ; Mudřík, Zdenek ; Kodeš, Alois ; Mičák, Libor ; Krejčířová, Lucie ; Bicanová, Eva ; Capouchová, Ivana ; Petr, Jiří
Součástí závěrečné zprávy jsou dílčí zprávy: Shrnutí výsledků pokusů s různými šířkami řádků za rok 2007 (struční výsledky odběrů rostlin a výnosové výsledky, Zhodnocení kvalitativních ukazatelů bioprodukce pšenice k využití pro různé užitkové směry, Odrůdy obilnin pro ekologické zemědělství, Výsledky jednotlivých odrůdových pokusů, Krmná hodnota zrna obilovin z ekologického pěstování, Skladba zásobních bílkovin pšenice ozimé z ekologického způsobu pěstování, Plísně a mykotoxiny u ekologicky vypěstovaných obilnin, Vliv dlouhodobého ekologického hospodaření na obsah přijatelných živin v půdě.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, české Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a geologie, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Zpráva obsahuje dílčí zprávy o plnění dílčích úkolů: Sledování a hodnocení vývoje mezoklimatu, včetně numerické simulace chování vzdušných mas, Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování, Sledování a hodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů vody a dnových sedimentů ve vybraných profilech toků a vybraných nádržích, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných vodních ekosystémů, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýzy dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, Vyhodnocení územního vývoje sídel, počtu obyvatel v závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách v charakteru krajiny a Komplexní syntéza dílčích sledování a hodnocení dynamiky vybraných krajinných struktur v bezprostředním zázemí Jaderné elektrárny Temelín a v navazujícím širším krajinném prostoru z hlediska synergického působení na krajinný ekosystém na základě klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny ve vztahu k jejímu dalšímu využívání.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a geologie, Praha ; Jehlička, Jan ; Němeček, Karel ; Němeček, Jan ; Kozák, Josef
Podrobný popis geomorfologických a geologických poměrů sledované lokality. Byla navržena umístění kopaných půdních sond tak, aby zahrnula nejdůležitější půdní jednotky oblasti a současně napomohla upřesnění půdních map, zejména u přechodu zemědělská půda - půda lesní. Výsledky sledování - geomorfologické poměry, geologické poměry, výsledky fyzikálních a chemických analýz. Byla vytvořena pracovní verze nové digitální mapy půd zájmového území.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Návrh programu sledování a vyhodnocování dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín pro další časové období
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Na základě vyhodnocení dosavadních výsledků založených časových řad sledování vybraných složek životního prostředí jsou navrženy optimální časové intervaly sledování a vyhodnocování dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín pro další časové období tak, aby bylo možné navázat na dosavadní výstupy řešitelů. Jsou navrženy časové intervaly a postupy pro půdu, vodu, ovzduší a krajinu.
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Součástí zprávy za rok 2006 je zhodnocení výsledků všech uskutečněných pokusů. Výsledky z pěstování pšenice v širších řádcích. Výsledky pokusů s uplatněním ozimého žita v ekologickém zemědělství. Výsledky výnosů současných 35 odrůd ozimé pšenice a 22 odrůd jarního ječmene vedených v ekologickém zemědělství. Součástí zprávy jsou i výsledky krmných pokusů, ve kterých se potvrdila lepší nutriční hodnota pšenice z ekologického zemědělství.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.