National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Komplexní syntéza dílčích sledování a hodnocení dynamiky vybraných krajinných struktur v bezprostředním zázemí Jaderné elektrárny Temelín a v navazujícím širším krajinném prostoru z hlediska synergického působení na krajinný ekosystém na základě klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny ve vztahu k jejímu dalšímu využívání
MGE DATA spol. s r. o., Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy ; Kašparová, Ivana ; Kopecký, Miroslav ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav
Popis metodiky řešení. Na základě současného stavu a dominujících vývojových trendů byly zpracovány dva vývojové scénáře. Součástí zprávy jsou tyto mapy v měřítku 1:75000: Současný stav využívání krajiny v širším zázemí JE Temelín, Scénář A (progresivní) dalšího využívání krajiny v širším zázemí JE Temelín, Scénář B (konzervativní) dalšího využívání krajiny v širším zázemí JE Temelín, Klasifikace zranitelnosti krajiny a míra proveditelnosti rozvojového scénáře - scénář A (progresivní) a Klasifikace zranitelnosti krajiny a míra proveditelnosti rozvojového scénáře - scénář B (konzervativní).
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Numerické modelování pole proudění a rozptylu znečišťujících příměsí v mezní vrstvě atmosféry v okolí JETE
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy ; Vach, Marek
Numericky modelované pole bude použito jako vstupní datový soubor pro výpočet rozptylu znečišťujících příměsí uniklých při havarijní situaci v JETE. Výchozí formulace modelu. Okrajové podmínky. Metoda numerického řešení. Numerický způsob řešení.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, české Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a geologie, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Zpráva obsahuje dílčí zprávy o plnění dílčích úkolů: Sledování a hodnocení vývoje mezoklimatu, včetně numerické simulace chování vzdušných mas, Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování, Sledování a hodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů vody a dnových sedimentů ve vybraných profilech toků a vybraných nádržích, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných vodních ekosystémů, Studium dynamiky klíčových bioindikátorů stavu vybraných suchozemských ekosystémů, Sledování dlouhodobých změn a hodnocení vývojových trendů krajinného prostředí prostřednictvím analýzy dat dálkového průzkumu Země, s důrazem na dynamiku vlhkostních a teplotních parametrů ve vztahu ke změnám struktury a funkce vegetace, Vyhodnocení územního vývoje sídel, počtu obyvatel v závislosti na měnících se historických podmínkách, vývoj sociální struktury obyvatel a změn ve vlastnictví půdy a interpretace těchto vývojových trendů ve změnách v charakteru krajiny a Komplexní syntéza dílčích sledování a hodnocení dynamiky vybraných krajinných struktur v bezprostředním zázemí Jaderné elektrárny Temelín a v navazujícím širším krajinném prostoru z hlediska synergického působení na krajinný ekosystém na základě klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny ve vztahu k jejímu dalšímu využívání.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů voje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Numerické modelování pole proudění v mezní vrstvě atmosféry v okolí Jaderné elektrárny Temelín
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy ; Vach, Marek
Náplní tohoto subprojektu je numerická simulace pole proudění v mezní vrstvě atmosféry (do 1,5-2 km výšky) v oblasti čtverce 10 x 10 km, v jehož středu leží JE Temelín. Výsledky realizovaných numerických výpočtů jsou graficky zpracovány do osmi mapových výstupů znázorňujících relativní imisní koncentrace fiktivní znečišťující příměsi - západní proudění, severozápadní proudění, jižní proudění, jihozápadní proudění, východní proudění, jihovýchodní proudění, severní proudění, severovýchodní proudění.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.