National Repository of Grey Literature 185 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Exposure of the Czech population to chlorinated pesticides
Svatošová, Renata ; Černá, Milena (advisor)
The history of life on earth is a history of interactions between organisms and their vivid environment. During the last century greatly increased the ability of a person changing environment and this ability also changed its character.People began to fight against nature by developing a number of chemicals. It turned out that these chemicals on the one hand, help control various pests and parasites, but other hand, have many adverse effects on the environment and living organisms, including humans. Hazardous chemicals are globally widespread. To continuous research that strives to accurately describe their harmful effects.The aim of the present the company is reducing or eliminating production and use of these chemicals. Among the most hazardous chemicals present in our environment are chlorinated pesticides (eg DDT - dichlordifenyltrichlorethan). According to the global Stockholm Convention have been classified as POPs (Persistent Organic Pollutants). Their production and use is mostly disabled and their concentrations are organized monitored. (Http://www.pops.int) In the Czech Republic has selected exposure to toxic substances including chlorinated pesticides monitored in the so-called biological monitoring. Biological monitoring based on the Czech Government Resolution No. 369/1991. The data obtained...
Information education at secondary schools: research at Business Academy in Tábor and implementation of the results into practice
Pfeiferová, Martina ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Cílem rigorózní práce je zmapování současného stavu informační gramotnosti na středních školách na základě konkrétního průzkumu na Obchodní akademii v Táboře. Úkolem je analyzovat proces efektivní práce s informacemi v souladu s osnovami obchodní akademie a podat výčet informačních dovedností žáků střední školy. Úvodní kapitola by měla podat přehled o základních pojmech týkajících se informační výchovy a vzdělávání. V dalších kapitolách jsou ilustrovány informační dovednosti žáků střední školy na základě dotazníkového šetření, možnosti zapojení informační výchovy do jednotlivých předmětů, spolupráce školy a knihovny, přínos informační výchovy pro žáky střední školy atd. Práce vychází z praktické zkušenosti s výukou informační výchovy na Obchodní akademii v Táboře. Věnuje se také teoretickým aspektům informační výchovy se zřetelem na prostředí středních škol. Rigorózní práce je určena zájemcům o problematiku informační výchovy a zároveň nepatrným pokusem o návrh úpravy vzdělávacího systému v České republice.
History and the present situation of the municipal library of Slaný
Guba, Petr ; Černá, Milena (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Cílem bakalářské práce je deskripce a posouzení historického vývoje a současnosti Městské knihovny ve Slaném. V práci je nejdříve stručně popsána historie města Slaný, podrobněji potom kulturní historie tohoto města a historie Městské knihovny ve Slaném, a to i se zřetelem na historii čítárny, která po značnou část kulturní historie Slaného působila mimo rámec Městské knihovny. Velká pozornost je v práci věnována významným kulturním osobnostem, které působily ve Slaném a ovlivnily jeho kulturní život a v části věnované historii knihovny i osobnostem, jež se zásadním způsobem podílely na založení a dalším rozvoji knihovny. Těžiště práce však spočívá v popisu a rozboru současnosti knihovny. V práci jsou popsány základní dokumenty důležité pro zřízení Knihovny V.Štecha a její provoz a dále potom charakteristika a základní parametry v její činnosti, a to především se zřetelem k dlouhodobějším i krátkodobým tendencím, které se v práci knihovny projevují. Podrobně je rozebráno především poskytování služeb, a to jak v oddělení pro dospělé, studovně i v oddělení pro děti. V této souvislosti je věnována pozornost i doprovodným propagačním, vzdělávacím a kulturním akcím knihovny. Pozornost je věnována rovněž organizaci knihovny, jejímu personálnímu zabezpečení, úloze poboček, technickému a ekonomickému zabezpečení...
Altruism and solidarity in Christianity as an impetus of social work
Erdinger, Michael ; Tomeš, Igor (advisor) ; Černá, Milena (referee)
charitable projects were born in church environment and church members were among the first social workers ever. Do Christian churches have such a remarkable influence on social work evolution? Is Christian altruism, help without the expectation of subsequent satisfaction, involved in social services development? Is the social mission of humanity truly part of the accents of church doctrine? This paper tried to evaluate whether the church highlights, supports and develops social and charitable pursuit, if it invites its members to gratuitous support for other members of the community and if it was at the eve of social activities in contemporary society.
National libraries of Italy
Denišová, Tereza ; Bratková, Eva (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Práce se zabývá v evropském, ale i světovém měřítku ojedinělým systémem národních knihoven, který má své místo v Itálii. Úvodní část práce, složená z kapitol 1 a 2, je věnována jednak úvodu do italského knihovnictví a nastínění možných dělení italských knihoven obecně (kapitola 1 ), jednak podrobnějšímu seznámení s postavením národních a ústředních národních knihoven v italském systému, charakteristice jejich rolí a funkcí, seznámení s italskou knihovnickou legislativou a Italskou knihovnickou asociací (kapitola 2). Druhá část práce, skládající se z kapitol 3, 4 a 5, obsahuje rozbory jednotlivých druhů národních knihoven spolu s charakteristikami jejich historie, fondu, sbírek, katalogů a přehledem projektů, jichž se aktivně účastní. Kapitola 5 je věnována dvěma nejvýznamnějším projektům na národní úrovni, na nichž knihovny kooperují, a to Italské národní bibliografii a Národní knihovnické službě. Závěrečná část práce tvořená kapitolou 6 znovu shrnuje základní poznatky týkající se národních knihoven v Itálii a jejich postavení v systému knihoven v komparaci s všeobecně uznávanými principy fungování národních knihoven v rámci jedné země.
The effect of second-hand smoking
Naess Nilsen Oksum, Leif-André ; Černá, Milena (advisor)
Smoking of tobacco is practised worldwide by over one thousand million people. However, while smoking prevalence has declined in many developed countries, it remains high in others and is increasing among women and in developing countries. Between one-fifth and two-thirds of men in most populations smoke. Women's smoking rates vary more widely but rarely equal male rates. The purpose of this review is to discuss cigarette smoking and its effect on health in general with emphasis put on environmental tobacco smoke. In addition some of the carcinogenic effect and diseases caused by second hand smoke is discussed here. Finally actions or measures made to decrease the effect of second hand smoke. Most of the information is based on American source together with some sources from WHO.
Mumps and its epidemiological characteristic
Ovečková, Markéta ; Fabiánová, Kateřina (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Based on stated epidemiological information we can see that periodic mumps vaccination is a necessary part of paediatric care of present population. Nowadays, mumps vaccination is provided in more than 100 countries all over the world. Several epidemics occurred in these countries with involvement of vaccinated and non-vaccinated people since the introduction of vaccination. Very often was the most affected group the group of 19-23 old people. The main reason of current epidemics is probably the low collective immunity in group of older children because of extinction after previous vaccination. The main reason in adult group is not being immunized naturally. The import of disease from other countries influences the origin of epidemics in the Czech Republic, for example import from Poland, where the periodic vaccination started as late as in 2004. Most of young doctors have probably never met mumps in their practices, whereas their older colleagues have often forgotten heterogeneous symptoms of infection. Sometimes it is very difficult to recognize this illness in time. The primary symptoms usually experience in the first time practical doctors, dentists, otorinolaryngologists and internal-medicine doctors. Doctors of urologic and surgery specializations should not miss orchitis when the testicles...
Information and library services for students of art schools with a focus on dramatic and musical art in the Czech Republic
Fialová, Zuzana ; Papík, Richard (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Diploma thesis " Information and library services for students of art schools with a focus on dramatic and musical art in the Czech Republic " aims to analyze the environment of libraries with a fund focused on music and theater, which serves students of art schools. This thesis also describes library and information services and the impact of copyright law to provide services in libraries with a fund containing score, audio and audiovisual media. The last section describes methodology of qualitative research and evaluates research by force field analyzing method and also analyzed findings and recommendations to address the identified facts.
School libraries in Spain and selected countries of Latin America: analysis and comparison with school libraries in the Czech Republic
Bjačková, Dana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Diplomová práce analyzuje současný stav školních knihoven ve Španělsku a podává nástin situace i v Latinské Americe. K hlavním cílům patří zejména porovnání se stavem školních knihoven v České republice. Zabývá se trendy v oblasti školních knihoven, legislativou na národní i mezinárodní úrovni a možným způsobem evaluace činnosti práce školních knihoven. Práce obsahuje šest kapitol a přílohu. Stěžejní částí práce jsou kapitoly třetí, čtvrtá a pátá, které detailněji popisují školní knihovny ve Španělsku podle nejnovějších studií z této oblasti, a porovnávají s Českou republikou. V závěru jsou vysvětleny použité zkratky. Přílohu diplomové práce tvoří ukázka projektu jedné školní knihovny ve Španělsku a popis elektronického adresáře španělských školních knihoven.
Library as an educational centre of region
Rösslerová, Ivana ; Černá, Milena (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Diplomová práce se zabývá veřejnými knihovnami a jejich vzdělávací rolí v informační společnosti. Primárním cílem práce je analyzovat vzdělávací funkci veřejných knihoven a nastínit perspektivy jejich rozvoje v oblasti celoživotního vzdělávání. Dalším cílem práce je prezentovat konkrétní vzdělávací program Univerzity volného času, který autorka organizačně zabezpečuje v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě, a uveřejnit praktické zkušenosti získané při realizaci projektu. Diplomová práce je rozložena do pěti kapitol. Úvodní kapitola pojednává obecně o veřejných knihovnách jako o moderních informačních, vzdělávacích a kulturních centrech regionů. Druhá kapitola objasňuje podstatu celoživotního vzdělávání a zdůvodňuje jeho potřebnost pro rozvoj informační společnosti i každého jedince. Vzdělávací rolí veřejných knihoven a jejich příležitostmi v oblasti vzdělávání dospělých se zabývá třetí kapitola. Na předchozí teoretické pasáže navazuje prakticky zaměřená kapitola s popisem vzdělávacího projektu Univerzity volného času. Závěrečná kapitola předkládá obecné závěry, koncepční a metodická doporučení vycházející z vlastních zkušeností autorky.

National Repository of Grey Literature : 185 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 ČERNÁ, Magdalena
9 ČERNÁ, Marie
35 ČERNÁ, Michaela
2 ČERNÁ, Miroslava
20 ČERNÁ, Monika
3 Černá, Magdaléna
7 Černá, Marcela
1 Černá, Mariana
9 Černá, Marie
2 Černá, Marina
15 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
40 Černá, Martina
40 Černá, Martina
35 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
3 Černá, Michala
1 Černá, Miluše
2 Černá, Miroslava
20 Černá, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.