National Repository of Grey Literature 265 records found  beginprevious259 - 265  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The decision making in politics and the output of the economy
Čermák, Petr ; Lehmannová, Zuzana (advisor) ; Pavlík, Petr (referee)
The key question for this thesis is how to influence decision makers to make their decisions in favour of the society's well-being. This work studies which indicators are suitable in doing so. If it could be gross domestic product or if it is necessary to take into account more indicators. Theoretical background which describes the decision making in politics and the material and nonmaterial output of the economy is then elaborated on the case study of Czech Republic.
Přistupení České republiky k Hospodářské a měnové unii
Kundrátová, Lucie ; Ježek, Tomáš (advisor) ; Čermák, Petr (referee)
Diplomová práce se zabývá problematikou přistoupení České republiky k EMU. Na začátku práce je krátce popsán vznik EMU. Jádrem práce je připravenost ekonomiky na přijetí společné měny, stupeň dosažené hospodářské konvergence k Evropské unii a porovnání s ostatními státy střední a východní Evropy. Na konci práce je naznačen vývoj konvergence Slovinska a Slovenska.
Analýza novinářské nezávislosti v segmentu stavebních spořitelen v souvislosti s jejich výdaji na reklamu
Lagová, Lucie ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Čermák, Petr (referee)
Diplomová práce zkoumá potenciální závislost mezi články o stavebních spořitelnách publikovanými v médiích během června 2005 a května 2006 a mezi jejich reklamními výdaji do relevantních médií. V teoretické části je představen historický vývoj tří stěžejních témat diplomové práce ? žurnalistiky, reklamy a public relations. V dalších kapitolách jsou představeny stavební spořitelny na trhu, jejich komunikační strategie, reklamní výdaje a články o nich publikované. Analytická část obsahuje dvě samostatné analýzy. Obecná analýza zkoumá existenci/neexistenci závislosti mezi články publikovanými v médiích a reklamními výdaji spořitelen bez rozlišení jednotlivých médií. Výběrová analýza pak zkoumá existenci/neexistenci vztahů mezi sledovanými proměnnými v závislosti na typu médií, a dále pak v jednotlivých mediálních titulech.
Perpektivy přistoupení k eurozóně - zkušenosti a poučení
Knězová, Alena ; Štěpánek, Pavel (advisor) ; Čermák, Petr (referee)
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vstupu do eurozóny z hlediska plnění nominálních a reálných konvergenčních kritérií. Východiskem je předpoklad, že země vstupující do eurozóny má zájem ze vstupu co nejvíce profitovat. V teoretické části nastiňuji problematiku teorie optimálních měnových zón poprvé definovanou v 60.letech 20 století. Uvádím také dva hlavní současné přístupy k této teorii. Ve druhé části popisuji zejména měnovou politiku německé centrální banky při sjednocení německých států ? to vše s přihlédnutím k teorii optimální měnové oblasti. V další části se zabývám plněním nominálních a reálných konvergenčních kritérií v aplikaci na Českou republiku jako kandidátské země eurozóny. Zdůrazňuji zde důležitost nejen nominální konvergence, ale hlavně konvergence reálné a upozorňuji na hlavní nedostatky a potenciální nebezpečí reálné konvergence České republiky.

National Repository of Grey Literature : 265 records found   beginprevious259 - 265  jump to record:
See also: similar author names
17 ČERMÁK, Pavel
39 ČERMÁK, Petr
1 Čermák, Patrik
17 Čermák, Pavel
5 Čermák, Peter
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.