National Repository of Grey Literature 51 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Unemployment rate of older person in the labour market in the Czech Republic
Vaňatková, Hana ; Kapinusová, Jana (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Work presents the unemployment of persons in pre-retired age (50-60 years) on the Czech labour market. The main objective was to confirm or disprove the hypothesis that older people are worse employable because they do not have such mobility in the labour market as young people and are less adaptable. This hypothesis is confirmed also by questionnaire investigation which was carried out among employers and which has the greatest contribution to this work. The chapters in theoretical part of the work are devoted to labour market, unemployment, discrimination and employment policy in Czech Republic. Next sections examine unemployment rates since 90's till present both generally in whole state and in group of pre-retired aged people. Work also deals with the effects influencing the unemployment rate of this group of people, namely education, health and regional differences. It describes factors that affect employees' decisions, whether to stay in the labour market or leave. The conclusion describes possible solutions to the unemployment.
Dualism in Italy
Báčová, Pavla ; Písař, Pavel (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
The main purpose of my bachelor thesis will be to confirm the backwardness of Southern Italy in comparison with the north of Italy by use of macroeconomic indicators which are mainly published by ISTAT and other organizations. Furthermore, I will try to confirm the fact that the backwardness of the south of Italy is largely caused by the influence of Mafia - would Southern Italy be an equal partner of the north or would it possibly be more prosperous in the absence of Mafia? This analysis will be complemented by the actual steps taken by the Italian government and various southern Italian regions carried out to improve the current situation. Further, I will propose my own procedures of how to fight this extraordinary phenomenon or at least, how to find a way to reduce it. In the next part, I shall discuss the progressive development and causes of dualism in the north and south of Italy, by means of which I will, after a more thorough examination, try to sketch an idea of why Italy is, despite being a unified country, continually split into two completely different regions.
The influence of social capital on the social system - the Swedish model
Stavjaňa, Aleš ; Ryvolová, Ivana (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
The bachelor thesis tries to show how human interaction can reflect in the way the government works. It maps the development of the Swedish state which, thanks to its homogenous populatioén, is a quite good example of how culture can influence the way that state behaves to its citizens. It focuses on the period of the second half of the twentieth century. The thesis tries to find the reason for the setting of the public sector, which offers the social benefits. By the collocation social system is meant the service the citizens get abd it is thought rather in the meaning of system of a society. Thus the thesis tries to enllighten the reason for choosing the rate of citizen - govenrment cooperation among nations and among cultures
Czech POINT: monitoring of citizens' needs or interest group?
Karlík, Pavel ; Minárik, Pavol (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
This bachelor thesis is focused on implementation of the Czech POINT system, Czech Posting Testing Informative National Terminal, into existence. This application should simplify common administrative processes in communication with institutions such as Trades Licensing or Land Register Offices. The thesis is based on the special interest group theory and searches for the answer to the question whether the Czech POINT application is as revolutionary simplification for user as presented or whether it is only a result of successful lobbying of the creators of the system. The aim is to uncover the effectiveness of the running Czech POINTs and determine whether the main interest in the system functioning is on the part of its users or of its suppliers by monitoring and comparing. This research shows absence of influence of interest groups whose activity could initiate to create the system. Satisfied users are satisfied voters and that has surely fulfilled aim of political authorities.
Family policy in France
Jindrová, Eliška ; Krebs, Vojtěch (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
The graduation thesis concerns the system of family support in France whose position among other national family policies is exceptional, as are the positive natality results. Historical development of French family policy has got considerably deep roots and its functioning has practically not changed since the World War Two. French system relies on a few specific features of which can be mentioned the family allowances awarded to families with two children in minimum independently of family earnings, preference of three-children family model, important role of tax-based instruments and organised representation of family interests. Also specialized help destined to incomplete families and populous families can not be forgotten. Because of the existence of the other ways of support the total financial expenditures in favour of families can not be reduced only to direct support represented by family grants which is often represented in international statistics. Another related problem is the living conditions of families with children, which is in general lower. In France thanks to all the assistance the living conditions get more favorable whereas the families with three and more children being the most advantaged. The system of French family policy can be compared with the Czech system. Situation in the Czech Republic is different especially as regards the magnitude of direct aid which was the main method of family support and targeted the poorest families. But by means of reforms and recently proposed measures the situation has been changing and the possible access to certain attributes of French system can be observed.
(Ne)účinnost pronatalitní populační politiky v teorii a praxi
Janeček, Stanislav ; Antoš, Ondřej (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Úhrnná plodnost v České republice a ostatních rozvinutých státech Evropy nedosahuje úrovně potřebné pro obnovu populace, na což vlády reagují nastavováním pronatalitní populační politiky. Model rodinnotvorného chování lidí je analyzován skrze učení Garyho S. Beckera. Práce se také snaží přiblížit teorém Thomase Malthuse a jeho následovníků, kteří na populační růst pohlížejí jako na negativní jev. Následně je prováděn empirický a teoretický rozbor účinnosti populační politiky státu. Téma práce se teritoriálně zaměřuje na prostředí České republiky, proto jsou zkoumány historické determinanty plodnosti ve 20. století a v současnosti. Praktickou část práce završuje podrobná analýza provedeného dotazníkového šetření, které tak předkládá aktuální rozbor postojů žen ke svému reprodukčnímu chování.
Komparace deregulace nájemného v ČR a ve světě
Beranová, Lucie ; Antoš, Ondřej (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem deregulace nájemného v ČR s porovnáním vybraných modelů ostatních zemí ve světě. Teoretická část práce charakterizuje základní pojem regulované nájemné z ekonomického hlediska a popisuje regulaci nájemného první a druhé generace. Nastiňuje historický vývoj a současný postoj hlavních politických stran a zájmových skupin k této problematice. Druhá část práce je věnována možnostem deregulace nájemného, nedostatkům nově přijatého zákona o deregulaci nájemného v ČR a studiím, které analyzují možnou deregulaci nájemného. Závěr práce charakterizuje jednotlivé formy regulace a deregulace nájemného v USA, Německu, Švýcarsku a Polsku. Následně vyhodnocuje inspiraci a důsledky pro ČR.
Influence of adjusted education on the price of labor
Kramperová, Jana ; Vostrovská, Zdenka (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá vzdělanostní strukturou obyvatel v České republice, která ovlivňuje výkon celé domácí ekonomiky. V souladu s Lisabonskou strategií by se měla stát celá Evropa nejkonkurenceschopnější ekonomikou a tomu je zapotřebí zvýšit vzdělanostní strukturu obyvatel. Na trhu práce převyšuje poptávka po vysoce vzdělaných lidech nad nabídkou, a to zejména v technických oborech a v krajích s vysokým technickým potenciálem. Z toho důvodu vynaložené investice do vzdělání naleznou velmi brzy své zhodnocení a mnohonásobně se vrátí. Mzdové ohodnocení vysokoškolsky vzdělaných lidí je prokazatelně vyšší a jejich nezaměstnanost se na trhu práce snižuje. Trh práce však odráží rigidity, které způsobují jeho nedokonalé fungování a jednou z možností jak tyto strnulosti překonat je zvyšování kvalifikace a znalostí.
ANALÝZA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH SOCIÁLNYCH REFORIEM NA SLOVENSKU OD ROKU 1998 PO SÚČASNOSŤ
Korpeľ, Juraj ; Kapinusová, Jana (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať priebeh najvýznamnejších sociálnych reforiem v Slovenskej republike ? dôchodkovej a zdravotnej reformy. Zameriava sa aj na popis ich vplyvu na štátny rozpočet a obyvateľov Slovenska. Sú tu uvedené nielen názory zástancov, ale aj odporcov jednotlivých reformných krokov. Táto práca poukazuje aj na vývoj verejnej mienky občanov Slovenskej republiky.
Diskriminace na trhu práce v České republice podle pohlaví
Mikešová, Veronika ; Montag, Josef (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Tato práce se zabývá diskriminací podle pohlaví na trhu práce a pozici žen českém trhu práce. Příčiny diskriminace žen podle ekonomických teorií jako jsou teorie diskriminačních preferencí, statistická diskriminace a diskriminující monopson jsou diskriminační preference spotřebitelů a zaměstnavatelů, nižší elasticita nabídky práce žen nebo genderové stereotypy. Nižší průměrná mzda žen může být dále vysvětlena menším akumulovaným lidským kapitálem žen, menším zastoupením žen v rizikových profesích, kde je riziko kompenzováno vyšší mzdou a také pracovní segregací podle pohlaví. Hlavní způsoby odstranění nerovného postavení žen na trhu práce jsou překonávání genderových stereotypů, kombinace práce a rodiny, flexibilní formy zaměstnání, státní politiky, ale také konkurenční trhy a ekonomický růst.

National Repository of Grey Literature : 51 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.