National Repository of Grey Literature 463 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Legal regulation of animal testing
Zábojníková, Daniela ; Žákovská, Karolina (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
Legal regulation of animal testing The diploma thesis is analyzing current legislation in the field of animal experiments. It is formed by five chapters and each chapter is concerned with different aspects of animal protection, when focusing on experimental animals in particular. The first chapter is divided into three subchapters and it is successively describing development of animal experiments, progress of legislation dealing with animal protection and experimental animal protection on the international and European level, when analyzed is also Czech legislation in the last subchapter. Second chapter is focused on the basic legal sources and its legal foundation. It has four subchapters, when every subchapter explains relevant terms, which are being formulated in the experimental animal protection law. This chapter of the diploma thesis also involves sections dedicated to experiments and alternative methods of the experiments. Following chapter of the thesis (chapter nr. 3) describes legislation of the experimental animal protection and it is constituted by three subchapters, which are regarding ensuring expertness of the experiments, farming of and caring for the experimental animals and also approving, progress and finishing the process of the experiment. Every subchapter is then divided into...
Legal regulation of special territorial conservation of nature in the Czech Republic and in the State of Israel
Šichmanová, Kateřina ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Damohorský, Milan (referee)
This diploma thesis deals with the analysis and comparison of the legal regulation of special territorial nature protection in the Czech Republic and the State of Israel. The main aim of the diploma thesis is to provide an overview of the legal regimes pertaining to special territorial nature protection in the compared countries and to confront different legal institutes and thus draw attention to some problematic aspects of the present law. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter provides an introduction and is followed by the second chapter, which deals with the legal regulation of the special territorial nature protection in the Czech Republic and it is divided into five parts. The first part of the second chapter briefly introduces the historical development of establishing specially protected areas and also describes former legal regimes of the special territorial nature protection. Since national and international legal regulation in this field are closely connected, the thesis emphasises the most important international treaties in the sphere of special territorial nature conservation, including the legal framework of the European Union. The third part is concerned with classifications of the specially protected areas in the Czech Republic and the process of their...
Case-law of the European Court of Justice on environmental protection
Kolafová, Lenka ; Sobotka, Michal (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
59 SHRNUTÍ Diplomová práce se zabývá judikaturou Evropského soudního dvora na vybraném úseku ochrany životního prostředí. V konkrétním případě jde o problematiku odpadů. Odpady jsou samozřejmý produkt lidské činnosti a je nutné stanovit jasně daná pravidla, jak s nimi nakládat, tak aby bylo minimalizováno riziko dopadu na životní prostředí či lidské zdraví. Práce je rozdělena do tří částí. Na úvod je zmíněno postavení a právní základy pro činnost Evropského soudního dvora v rámci systémů orgánů Evropských společenství, jeho organizační struktura a stručně i průběh řízení. Je zde také zmíněn vliv Lisabonské smlouvy na fungování ESD. Ve druhé kapitole se věnuji roli ESD v oblasti ochrany životního prostředí. Jsou zde identifikovány vybrané typy řízení před ESD a ke každému typu řízení je podána i statistika za určité časové období. Třetí část mé práce se zaměřuje již zcela na judikaturu ESD v oblasti odpadů. Jsou zde rozebrány klíčové judikáty zabývající se centrálním pojmem odpad, zejména předpoklady klasifikace materiálu jako odpadu a vymezení pojmu vedlejšího produktu, podmínkami přepravy odpadů a přesahem odpadového hospodářství do problematiky volného pohybu zboží, jedné ze základních svobod Společenství. V této kapitole se také zabývám vývojem komunitární právní úpravy odpadů. SUMMARY This diploma...
Legal regulation of creation and protection of Natura 2000 network
Dostálová, Kateřina ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Humlíčková, Petra (referee)
This diploma thesis deals with legal regulation of creation and protection of Natura 2000 network. Natura 2000 is a system of protected areas created in Member States of the European Union which is aimed at preservation and potential renewal of natural habitats and rare and threatened species of wild fauna and flora. The objective of the creation of Natura 2000 network is to ensure the diversity of species and ecosystems, primarily the rare and threatened ones. The network is composed of the Special Protection Areas (SPAs) designated on the basis of the Birds Directive and of the Special Areas of Conservation (SAC) designated according to the Habitats Directive. The introductory chapter deals with historical development of the nature conservation on the Czech territory up to the present and as follows it gives an explanation of the term the Natura 2000 network. The chapter 2 is devoted to the most significant international conventions related to Natura 2000. The Bern Convention has even inspired some articles of the regulation included in the Directives. The chapter 3 is focused on the European legal regulation of nature and biodiversity protection. The nature conservation area comes under the EU environmental policy and it is related to other policies as well. The legal basis is contained in the...
Legal regulation of specially protected areas in Czech Republic and in the Russian Federation
Borovskaya, Elena ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Hošek, Michael (referee)
The offered thesis focuses on the legal regulation of specially protected areas in the Czech Republic and the Russian Federation. The thesis' objective is to present an explicit overview of the two countries' national systems comprising protected areas from the legal point of view. The thesis includes an explanation of the basic concepts related to specially protected areas in terms of nature and landscape preservation. The author starts with a concise introduction to the issue's background, and then dwells upon constitutional principles for nature conservation, related legislation and a range of categories of specially protected areas in the two countries. The basic legislation concerning specially protected areas in the Czech Republic is the Nature and Landscape Protection Act, while in the Russian Federation that function is played by Specially Protected Natural Areas Act. The thesis includes an analysis of selected legal issues, namely issues related to legal proclamation and cancellation of the status of specially protected areas, special protection regime, state administration functions, implementation of ownership and other rights. The analysis is followed by a comparison of legal regulations concerning specially protected areas and the conclusion where the author summarizes the most...
Comparation of legislation of National Parks in the Czech Republic and the Republic of South Africa
Bienek, Vojtěch ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Humlíčková, Petra (referee)
1 Abstract The thesis whose subject is Comparation of legislation of National Parks in the Czech Republic and the Republic of South Africa deals In detail with the legislation of national parks, especially in comparison of the Czech legal system and the legal system of South Africa, but also with the international law and European Union law. The aim is mainly to analyze in detail the individual instruments and institutions that govern the environmental law in relation to national parks and to acquaint the readers with scope of nature conversation in Europe and Africa. The thesis also serves and explains the basic terms related to the territorial regulation of national parks and protected areas (prior to national parks) on both continents. National parks are the most important type of protected area; they are declare by the state and in the scope of nature conversation national parks are the most crucial mean of conversation. The regulation of national parks is embodied in the laws of individual states; in the Czech Republic it is the Act on the protection of nature and landscape of 1992 while in South Africa it is the Protected Areas Act of 2003. In general, however, the national legislation is very influenced by international treaties and by the international organizations whose influence is still growing....
Case law of the European Court of Justice in environmental protection focussed on animal and plant protection
Vráželová, Michaela ; Damohorský, Milan (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
57 ZÁVĚR V oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně v oblasti ochrany přírody bylo přijato velké množství předpisů a efektivně již dlouho funguje výkon kontroly dodržování pravidel, který zabezpečuje Evropský soudní dvůr. Přesto nelze Soudní dvůr označit za soud, který by byl v zakládacích smlouvách explicitně nadán speciálními pravomocemi na úseku ochrany životního prostředí. Výsledky dlouholeté rozhodovací činnosti posunuly tuto oblast do popředí zájmu, když ji sám Soud označil za jeden z cílů Společenství. Stalo se tak ještě dříve, než byla ochrana životního prostředí zmíněna ve Smlouvě v samostatné kapitole, k čemuž došlo s účinností Jednotného evropského aktu, i předtím, než se do úvodních ustanovení mezi cíle zařadila po bok jiných základních hospodářských, sociálních, kulturních apod. i ochrana životního prostředí, kterou s sebou přinesla Maastrichtská smlouva. Na Soudní dvůr je třeba nahlížet z pozice zaujatého pozorovatele s komplexním zájmem o evropské právo, činnost Soudního dvora, orientovat se v organizační struktuře, znát pravomoci jednotlivých hlavních orgánů i fáze a výsledky legislativní činnosti. Podle Smlouvy zajišťuje Soud dodržování práva při výkladu a provádění Smlouvy, interpretuje právo ve výše zmíněných druzích řízení. Podrobněji byly rozebrány rozsudky ve třech z nich,...

National Repository of Grey Literature : 463 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.