National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Šumpíková, Markéta ; Sojková, Dagmar ; Slavík, Jan ; Prušvic, David ; Pavel, Jan ; Moravec, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka ; Assenza, Dora ; Brůha, Jan
Řešení projektu bylo rozděleno do šesti dílčích modulů. V rámci prvního bylo přikročeno k ujasnění používaných pojmů a ke zpracování přehledu přístupů k hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zahraničí a mezinárodních institucích. Druhý modul se zaměřil na popis a analýzu současného stavu v této oblasti v ČR. V rámci třetího modulu byla vytvořena obecná metodika, která byla v následujícím modulu podrobena testování ve formě případových studií. Pátý modul se zaměřil na hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí ve vybraném regionu. Závěrečný, šestý modul, pak představoval syntézu získaných poznatků a vyvození patřičných politicko-hospodářských doporučení. Hlavním výstupem projektu je návrh obecné metodiky hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, která je koncipována jako sada otázek, a kterou lze, při její obecné aplikaci na všechny existující i budoucí veřejné výdajové programy, používat s dílčími omezeními jak pro účely ex-post, tak i ex-ante evaluací.
Growth and Stability Pact
Dobrovolná, Klára ; Izák, Vratislav (advisor) ; Prušvic, David (referee)
Growth and Stability Pact is the primary tool of the coordination of economic policy. This thesis deals with the historical development of the Pact, epmhasising its modification and furthermore its eligibility as means of enforcing the fiscal discipline of member states.
Analysis of development and effectivity of Stability and grouth pact
Grabovskaia, Marina ; Prušvic, David (advisor)
Hlavním cílem práce je hodnotit vývoj a účinnost fiskílních pravidel obsažených v Paktu stability a růstu
Fiscal Policy Rules
Prušvic, David ; Izák, Vratislav (advisor) ; Mandel, Martin (referee) ; Žák, Milan (referee)
Předkládaná práce zachycuje komplexnějším způsobem problematiku fiskálních pravidel, včetně vybraných v realitě používaných typů, s cílem přispět na základě analýzy současného stavu fiskálních rámců v Evropské unii a v České republice k diskusi o volbě vhodného fiskálního pravidla pro české veřejné finance a českou ekonomiku. Stěžejní typy fiskálních pravidel byly komparovány jednak vzájemně, jakožto i ve vztahu k osmi fundamentálním atributům ideálního fiskálního pravidla. Pozornost byla rovněž věnována chování pravidel v rámci hospodářského cyklu. Ze srovnávaných pravidel bylo celkově nejlépe hodnoceno pravidlo výdajové. Jelikož primárním fiskálním rámcem po české veřejné finance je Pakt stability a růstu, byla spolu s Maastrichtskými fiskálními kritérii hodnocena jeho účinnost. Metodou pro hodnocení byla vybrána panelová regresní technika nejmenších čtverců s fixními efekty. Výsledek ekonometrické verifikace potom naznačil, že pravidlo Paktu účinné skutečně bylo, avšak že je funkční pouze tehdy, je-li skutečně vynutitelné (citelná ztráta z nečlenství v ?euro klubu?). Další část práce se teoreticky věnujeme otázce koordinace politiky fiskální a měnové. Analýza se ubírá směrem malých otevřených ekonomik cílujících míru inflace s deficitním omezením, čili k problematice relevantní pro českou ekonomiku. Sestavujeme tak teoretický model, kterým ukazujeme, jak tyto dva stěžejní elementy hospodářské politiky reagují na chování druhé autority sledujíce svůj zájem vyjádřený tzv. ztrátovou funkcí příslušné autority a kdy je možné dosáhnout bodu stálého stavu v prostoru nástrojů měnové a fiskální politiky. Řešíme rovněž otázku koordinace těchto dvou makropolitik po vstupu české ekonomiky do společného měnového prostoru a pomocí dedukce pak z nastolených premis modelu usuzujeme na důležitost fiskálního pravidla v malých ekonomikách pro jejich ?zdravý? fiskální vývoj. Na závěr práce syntetizujeme získané poznatky a vyvozujeme patřičné závěry pro českou hospodářskou politiku, které ústí do návrhu vlastního, resp. modifikace, fiskálního pravidla vhodného pro české veřejné finance v kontextu evropského Paktu stability a růstu.
Pension reform in Chile and its actual problems
Bieliková, Michala ; Izák, Vratislav (advisor) ; Prušvic, David (referee)
Práca sa zaoberá rozborom dôchodkovej reformy v Čile, v ktorej ako prvej krajine na svete bol v roku 1981 priebežný dôchodkový systém nahradený povinným dôchodkovým sporením na osobných účtoch v súkromných dôchodkových spoločnostiach. Prvá časť práce popisuje možné prístupy k riešeniu nedostatkov priebežne financovaného dôchodkového systému. Druhá časť popisuje samotnú dôchodkovú reformu v Čile, od jej transformácie až po súčasné nastavenie. Tretia časť rozoberá makroekonomické dopady tejto reformy a posledná časť sa zaoberá aktuálnymi problémami s ktorými sa Čile potýka a návrhami na zlepšenie.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.