National Repository of Grey Literature 313 records found  beginprevious304 - 313  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Convergence of European economies in the context of global inequality
Kučerová, Michaela ; Čermáková, Klára (advisor) ; Kubíček, Jan (referee)
This thesis deals with the convergence of European economies in the context of the deepening global inequality in the world. The theoretical part discusses the concept of convergence and the basic theories of economic growth, explaining the convergence of economies to their steady state. This part also deals with global inequality. Different types of inequalities and methods of measurement are identified, with focus on external inequality measured by GDP per capita in purchasing power parity. The analytical part examines the development of gross domestic product of the analyzed economies. The regression analysis of beta convergence shows that the economies converge and that the inequality between them is decreasing. One part of the analytical section also clarifies the relationship between long-term growth and its determinants. The section is concluded with the regression analysis of dependence between the long-term growth and selected determinants. The analysis shows that the statistically significant main factors contributing to long-term growth in the analyzed economies are the level of investment, openness of the economy, and government capital expenditures. Foreign direct investment inflows are also an important determinant, but not statistically significant. On the other hand, long-term economic growth is negatively influenced by the rate of population growth.
Project of the corporate design and its example of the company Filamos s.r.o.
Hartl, Jan ; Krsek, Libor (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
This thesis deals with company design. The goal is to explain all relevant aspects, especially from company design project point of view. Practical case study of realization of company design project in company Filamos s.r.o. is a part of this thesis. First part explains the term company design, discusses its introduction in a company, administration and its changes. It deals with this term also in context of company identity or image, especially its line up to information strategy. Second part deals with preparation and realization of company design project in company Filamos s.r.o. while practical part deals above all with methodology of this project. The output of the project, "Graphical manual" of the company Filamos s.r.o., is attached.
Selection and application of software development methodology which is suitable for analytical and development micro team
Pospíšil, Václav ; Kubíček, Jovan (advisor) ; Exnarová, Anna (referee)
The aim of this thesis is to explore the possibilities of software development methodology application on a project developed by a very small team. Three types of methodologies will be described subsequently - Extreme Programming, Select Perspective a Rational Unified Process. Each methodology will be applied on the real project, in given real conditions. The most appropriate methodology will be chosen and demonstrated on the real project of the software platform for e-commerces -- from the stage of inception to the stage of elaboration. Choosing of a methodology and its suitability is influenced mostly by the size of the development team where supposed tasks have to be fulfilled by only two employees. The given methodology will be judged, evaluated and modified for the needs of development micro teams. The way of modification will be described at the end of this thesis.
Možnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro vybranou organizaci
Kinská, Marcela ; Toman, Prokop (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou implementace vysokorychlostního připojení k internetu v podmínkách malé až střední organizace (SME). Poté, co čtenáři přiblížím technologie vysokorychlostního připojení vhodné pro nasazení v podmínkách SME, následuje hlavní část mé práce tvoří tématická oblast internetu v organizaci, obsahující možnosti využití vysokorychlostního připojení k internetu, tzv. služby internetu, stejně jako metodiku jeho výběru, kterou považuji za vlastní přínos své práce. Teoretickou část této práce jsem pak rozšířila o případovou studii. Na příkladu z praxe, reprezentovaného středně velkou organizací, uvádím nejen parametry současného i předchozích řešení vysokorychlostního připojení k internetu, ale analyzuji zde i současný stav využití internetu v organizaci. Praktickou část mé práce v závěru doplňuji o konkrétní doporučení, jak využití vysokorychlostní přípojky v podmínkách zkoumané organizace zefektivnit. Vycházím přitom ze znalostí nabitých v průběhu studia odborné literatury.
Payments for goods and services via mobile phones
Mach, Michal ; Matuštík, Ondřej (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
This thesis is focused on the issue of payment for goods or services by mobile phones. The area of mobile payments is a potential future payment system. To the extent to which the mobile payments in the future be used, however, depends not only on individual applications and technologies but also the readiness of potential users of these technologies and the willingness of users is fully used. The goal of this publication is to provide a comprehensive picture of this issue, analyze the possibility of using different technologies for mobile phone payments, to map the current situation in the segment of mobile payments and provide insight into the possible future development. The work can be divided into three parts. First, the theoretical part, defines mobile payments, says the reader into the introduction of mobile payments and describes the possibility of using these technologies. Second, the practical part, the analysis of the questionnaire. This questionnaire is primarily focused on the use of applications, mobile payments among users of mobile phones in the Czech Republic. When evaluating a questionnaire is given priority to conclude that could be used in the introduction of mobile payments. The third part is an example of mobile payments applications in other fields. Readers of this thesis would have to obtain a comprehensive understanding of the issue of mobile payments, technology and applications of mobile payments. Alternatively, to obtain information about how to use these payments in their business.
Feasibility study and analysis of projects of biogas stations in Czech Republic
Lodr, Jakub ; Pavlová, Eva (advisor) ; Kubíček, Jiří (referee)
Diplomová práce zahrnuje poslední vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. (OZE).Hlavním úkolem je seznámit čtenáře se současnými otázkami týkajícími se bioplynu,bioplynových stanic a dalším technologickým problémům. První část je věnována právnímu rámci této problematiky. V dalším oddíle je popsáno současné tržní prostředí,doplněné charakteristikou nejdůležitějších podniků v odvětví. Poslední část diplomové práce by měla pomoci najít způsob jak ocenit investice do obnovitelných zdrojů energie.
Servisně orientovaný přístup v oblasti návrhu podnikové architektury
Ondruška, Marek ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Za téma předkládaného textu byla zvolena oblast týkající se návrhu podnikové architektury v kontextu architektonického přístupu nazývaného Servisně orientovaná architektura. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části je pozornost věnována vymezení podnikové architektury, návrhu podnikové architektury a modelovacímu jazyku pro popis podnikové architektury. Druhá část vychází z poznatků prezentovaných v části první při rozboru Servisně orientované architektury.
Moderní metody systémové integrace a jejich dopady na projektové řízení
Kubíček, Jovan ; Šmejkalová, Zora (advisor) ; Benešová, Vlasta (referee)
Práce řeší problematiku komplexních a heterogenních informačních systémů. V daném kontextu mapuje aktuální metody systémové integrace a jejich dopady na projekty (řízení, analýza, organizace). Uvedeny jsou základní principy a metody (například transakční princip, třívrstvá architektura atd.), a moderní vývojové a integrační metody (SOA, BPM, BRA, MDA). Dále je pak řešena problematika analýzy a projektového vedení v kotextu těchto principů a metod.
Informační potřeby a rozhodování manažera ve společnosti Unilever, spol. s r.o., divize Algida
Soukup, Václav ; Rosický, Antonín (advisor) ; Kubíček, Jovan (referee)
Rozbor informačních potřeb managerů společnosti Unilever jejich a rozhodování za podpory informačních technologií a systémů pro podporu managerské práce. Jádrem jsou analýzy workflow systémů, OLAP aplikací, distribučních systémů (DSS pro rozvozy zboží) a systémů pro správu prodejních nástrojů divize Algida. Práce je orientovaná i na praktické uplatnění při rozvoji IS ve společnosti.
FDI into Czech real estate market
Pribiš, Tomáš ; Kalínská, Emílie (advisor) ; Kubíček, Jan (referee)
Práce popisuje dopad přímých zahraničních investic na trh realit České republiky a poukazuje na jejich značný význam. Obecně definuje příliv PZI do ČR a líčí tuzemský realitní trh. Charakterizuje principy toku PZI do nemovitostního trhu, detailně se zabývá jednotlivými segmenty realitního trhu vzhledem k PZI do nich proudícím. Má za cíl nastínit budoucí trendy vývoje PZI do českého realitního trhu.

National Repository of Grey Literature : 313 records found   beginprevious304 - 313  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.