National Repository of Grey Literature 47 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Tabulkové přílohy ke zprávě k ukončení druhé etapy projektu (listopad 2004): Příloha 1: Rozčlenění EEZ evidovaných dle HCS do skupin dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES resp. přílohy I.B uvedené směrnice. Příloha 2: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kusech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 3: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kilogramech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 4: Formulář dotazníku použitý při šetření u producentů v rámci EIA. Příloha 5: Dotazník - Analýza vybraných OEEZ z hlediska jejich nákladů na sběr, přepravu a zpracování. Příloha 6: Formulář dotazníku pro servisní organizace. Příloha 7: Seznam sběrných míst a sběrných dvorů
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DHV ČR‚ Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Suchánek, Zdeněk ; Poláková, Kateřina
Projekt byl rozdělen do čtyř samostatných modulů: Modul č. 1 - Úředník, řešitel (veřejná správa v odpadovém hospodářství). Modul č. 2 - Informační kampaň. Modul č. 3 - Internetový portál INFO-ODPADY (informace o odpadech na internetu). Modul č. 4: Distanční vzdělávání kurz "Odpadář". V roce 2002 byl řešen ještě Modul Plus - pilotní projekt "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu".
Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Potluka, Oto ; Novák, Pavel ; Mikoláš, Jan ; Koumarová, Miluše ; Kotoulová, Zdenka ; Jílková, Jiřina ; Brůha, Jan
Analýza legislativních opatření, administrativních a ekonomických nástrojů, které v zásadní míře ovlivňují hospodaření s komunálními odpady. Obaly a obalové odpady. Vybrané druhy odpadů nebo výrobků dle zákona o odpadech. Zařízení na nakládání s odpady. Specifikace modelových řešení nakládání s odpady a kvantifikace vývojových trendů investic a provozních nákladů zařízení pro využívání a odstraňování odpadů a cen za služby pro nakládání s odpady. Makroekonomický model národního hospodářství.
Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Potluka, Oto ; Novák, Pavel ; Mikoláš, Jan ; Koumarová, Miluše ; Kotoulová, Zdenka ; Jílková, Jiřina ; Brůha, Jan
Modul M1: komunální odpady (Definování modelového regionu z hlediska územních, demografických, sociometrických a jiných faktorů, vztahujících se k hospodaření s komunálním odpadem; Soustředění dostupných informací o technických, provozních a ekonomických charakteristikách, jejich analýza a zobecnění, doplňující šetření požadovaných údajů; Zpracování nákladových modelů hospodaření s komunálním odpadem a jejich variant v závislosti na variabilitě ovlivňování faktorů). Modul M2: Obaly a obalové odpady (Vymezení modelových řešení; Nákladové modely hospodaření s odpadem ze spotřebitelských obalů; Duální systém nakládání s odpadem ze spotřebitelských obalů; Zálohový systém; Identifikace datových zdrojů pro modelová řešení). Modul M3 : Vybrané druhy odpadů nebo výrobků dle zákona o odpadech (Přehled a zhodnocení legislativních, administrativních a ekonomických opatření a nástrojů ovlivňujících nakládání s vybranými odpady; Soustředění informací o technických a ekonomických charakteristikách vybraných odpadů; Analýza existujících a navrhovaných legislativních a ekonomických opatření; Zpracování modelů nakládání s vybranými druhy odpadů). Modul M4: Zařízení na odstranění a využití odpadů (Kvantifikace vývojových trendů investic a provozních nákladů zařízení a cen za služby pro nakládání s odpady; Kvantifikace nákladů pro vybrané druhy odpadů nebo výrobků; Příprava podkladů pro vstupy mikromodelu vlivu politiky OH na nakládání s odpady). Modul M5: Tabulkový model. Modul M6: Makroekonomický model národního hospodářství (Problematika modelování odpadového hospodářství- komunální a průmyslový odpad).
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DHV ČR‚ Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Poláková, Kateřina
Přehled o řešení projektu v roce 2003. Projekt byl rozdělen do čtyř samostatných modulů: Modul č. 1 - Úředník, řešitel (veřejná správa v odpadovém hospodářství). Modul č. 2 - Informační kampaň. Modul č. 3 - Internetový portál INFO-ODPADY (informace o odpadech na internetu). Modul č. 4: Distanční vzdělávání kurz "Odpadář". V roce 2002 byl řešen ještě Modul Plus - pilotní projekt "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu".
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Distanční vzdělávací kurz "Odpadář"
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Slavík, Jan
V roce 2004 byla v rámci řešení úkolu vytvořena distanční podoba vzdělávacího programu v odpadovém hospodářství. Východiskem se stala tvorba distančního vzdělávacího prostředí založeného na interaktivní komunikaci mezi studujícími a organizátory vzdělávání. Toto prostředí doplněné o distanční vzdělávací text povinného modulu se vzdělávání stalo předmětem testování v rámci pilotního kurzu, jehož se zúčastnili pracovníci veřejné správy.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Cílem analytické fáze projektu je posoudit, porovnat a doplnit data o množství a složení odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) z ČR. Dalšími cíli je posouzení kvót pro znovupoužití a recyklaci v podmínkách ČR, vyhodnocení plnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech z hlediska finančních, informačních a materiálových toků a provedení analýzy nákladů na nakládání s OEEZ v ČR. Byl také navržen pilotní projekt.
Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Urban, Jan ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Nevečeřalová, Iva ; Foltýnová, hana ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Řešení projektu je rozděleno do čtyř hlavních částí (modulů). V prvním je provedena kategorizace nástrojů na ochranu životního prostředí a rešerše právních a jiných dokumentů mezinárodních organizací (ES, OECD), které se efektivností tržních nástrojů zabývají. Další část se soustřeďuje na domácnosti. Po teoretickém úvodu, kde jsou diskutovány přístupy k identifikaci faktorů, které ovlivňují spotřební chování domácností, jsou s pomocí ekonometrických metod odhadovány elasticity jednotlivých typů spotřebního zboží. Třetí část je zaměřena na kvantifikaci negativních externalit a je založena na metodice ExternE. Závěrečná čtvrtá část efektivnost tržních nástrojů poplatkového/daňového typu analyzuje z poněkud netradičního úhlu - z pohledu jejich administrativní náročnosti.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DHV ČR‚ Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Poláková, Kateřina
Přehled o řešení celého projektu v roce 2005. Projekt byl rozdělen do čtyř samostatných modulů: Modul č. 1 - Úředník 2002 (veřejná správa v odpadovém hospodářství) byl ukončen v roce 2003. Modul č. 2 - Informační kampaň. Modul č. 3 - Internetový portál INFO-ODPADY (informace o odpadech na internetu). Modul č. 4: Distanční vzdělávání kurz "Odpadář".

National Repository of Grey Literature : 47 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.