National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Integrované hodnocení a řízení kvality ovzduší v návaznosti na dceřiné směrnice týkající se TK‚ PAHs‚ PM10 a benzenu: Zajištění územně rozlišených údajů o emisích dotčených znečišťujících látek
České vysoké učení technické v Praze ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Hlavicová, Jitka ; Hnilicová, Helena ; Machálek, Pavel
Pro zpracování emisních dat stacionárních a mobilních zdrojů pro účely hodnocení kvality ovzduší byly použity standardní výstupy databáze REZZO provozované ČHMÚ, emisní faktory získané měřením na provozovaných zdrojích znečišťování ovzduší, individuální údaje provozovatelů zdrojů a emisní faktory vybraných škodlivin, převzaté popř. odvozené z inventarizace emisí pro mezinárodní účely (CORINAIR) a z jiných zahraničních metodik pro inventarizace emisí. Pro účely řešení projektu byla provedena lokalizace všech bodových zdrojů a vymezení plošných zdrojů (čtverce). Další řešení se zaměří na hodnocení významnosti jednotlivých skupin zdrojů a hodnocení vývoje hlavních ukazatelů, ovlivňujících emisní bilanci. Tyto podklady by měly být využity pro provedení odhadů územně rozlišených emisí dotčených látek pro roky 2005 a 2010.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely: Využití geotermální energie v postižených oblastech
TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Popis činnosti spoluřešitelů. GFÚ - kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla, doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR. CITYPLAN - rozbor vývoje cen energií a předpověď dalšího vývoje do roku 2016, instalace tepelných čerpadel. Zprávy o činnosti ČGS a Geofondu v rámci řešení úkolu. ČVUT - přehled řešených projektů, možnosti využití zemního plynu pro pohon tepelných čerpadel na geotermální energii. TERRATEST - databáze dostupných vrtů s měřenými teplotami hornin v moravské části Vídeňské pánve, databáze nejhlubších vrtů s měřenými teplotami hornin v oblasti Vídeňské pánve a Karpatské předhlubně, doplnění databáze vrtů s měřenými teplotami hornin o popis současného technického stavu objektů s přihlédnutím na jejich případné využití jako zdrojů geotermální energie, databáze dostupných vrtů s měřenými teplotami hornin z území bývalého Severomoravského kraje.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Shrnutí prací vykonaných na jednotlivých dílčích úkolech: DÚ 01 - Přehodnocení stávající vrtné hydrogeologické a teplotní dokumentace s ohledem na teplotně-fyzikální parametry hornin, DÚ 02 - Doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR, DÚ 03 - Členění ČR podle možnosti uplatnění tepelných čerpadel, DÚ 04 - Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel, DÚ 05 - Kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla, DÚ 06 Projektová studie možnosti využití hlubinné geotermální energie pro energetické účely. Příprava projektu pro využití geotermální energie k energetickým účelům v ČR.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Grafická dokumentace regionálních vyhodnocení
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Výstup tvoří 40 obrázků - mapy a grafy. Například: rozložení vrtů podle hloubky, mapy tepelného gradientu, izolinie tepelného gradientu, mapy tepelného toku, izolinie tepelného toku, mapy teplot v úrovni 0 m n.m., izolinie teplot v úrovni 0 m n.m., mapy teplot v hloubce 200 m pod povrchem, mapu teplot v hloubce 3000 m pod povrchem, mapa průměrných ročních teplot, geotermální členění Krkonošského národního parku, geotermální členění národního parku Šumava, geotermální členění okresů Most a Mělník.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.