National Repository of Grey Literature 796 records found  beginprevious787 - 796  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
Evaluation of Motivation Strategies focused on the Education Plan in TDS PRAHA Company
Krupičková, Martina Bc. ; Nesnídalová, Jitka (advisor) ; Chýlek, Petr (referee)
Cílem práce je provést rozbor, analýzu a návrh vzdělávacího systému, ve kterém bude podnikové vzdělávání přístupné všem napříč organizační strukturou a zároveň pro něj bude typická vstupní nerovnost a také rovnost šancí a příležitostí. Základem celého konceptu je zavedení takzvaného bodového systému.
Evropské vzdělávací programy a základní školy v kraji Vysočina
Caklová, Michaela Bc. ; Novotná, Eliška (advisor) ; Sotonová, Klára (referee)
Práce je zahájena obecným pojednáním o pojmech vzdělání a vzdělávání. Dále popisuje politiku Evropské unie v oblasti vzdělávání a obecně strukturu podpory směřující z Evropské unie. Dále se práce zaměřuje především na evropské vzdělávací programy, podprogramy a jiné formy mezinárodní spolupráce, které jsou využitelné základními školami. Praktická část se zabývá dotazováním v kraji Vysočina a dále popisem konkrétních příkladů mezinárodních projektů realizovaných vybranými základními školami v kraji Vysočina.
Systém virtuálního vzdělávání univerzity - analýza a návrh
Vožda, Petr ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Šubrta, Václav (referee)
Práce analyzuje a navrhuje systém virtuálního vzdělávání univerzity z konceptuálního hlediska. Tento systém je navržen jako portál virtuálního vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována procesům, objektům, uživatelskému rozhraní, komunikaci a také znalostem uvnitř navrhovaného systému. Jsou diskutována specifika různých typů vzdělávacích portálů. Důraz je kladen na flexibilitu a rozšiřitelnost systému.
Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v ČR
Hájek, Tomáš ; Postránecký, Josef (advisor) ; Pohanková, Anna (referee)
Diplomová práce analyzuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, jeho legislativní úpravu a její naplňování v praxi ve vybraných územních samosprávných celcích. Vychází z legislativní úpravy této oblasti, a to ze zákona o úřednících územních samosprávných celků a z vyhlášky 512/2002 sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků a z vyhlášky 511/2002 Sb., o uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků. Vedle analýzy zákona a jeho uplatňování v praxi se autor v diplomové práci zabývá jednotlivými formami vzdělávání, které se ve veřejné správě používají.
Vzdělání a lidský kapitál
Skubkova, Anna ; Urbánek, Václav (advisor) ; Slintáková, Barbora (referee)
Práce se zaobírá základy teorie lidského kapitálu a jeho propojením s institutem formálního vzdělání. Stěžejní část je věnována ohodnocení zásoby lidského kapitálu v České republice na základě analýzy vzdělanostní struktury obyvatelstva, ekonomickým vazbám mezi vzděláním a trhem práce, a dále pak propočtu fiskální míry návratnosti investic do vzdělání v ČR.
Konkurenceschopnost lidského kapitálu České republiky na trhu práce Evropské unie
Jebavá, Alžběta ; Tomková, Magdalena (advisor) ; Kučerová, Jaroslava (referee)
Lidský kapitál je ve dnešní době jedním z hlavních determinantů hospodářského vývoje a celkové konkurenceschopnosti ekonomiky. Proto se tato diplomová práce zabývá konkurenceschopností českého lidského kapitálu na trhu práce EU a analyzuje kvalifikační intenzitu nabídky a poptávky na trhu práce ČR a zemí EU-15, které jsou pro naši ekonomiku srovnávací skupinou. Zdůrazňuje především nezbytnost terciárního vzdělání a celoživotního vzdělávání jako klíče k zajištění flexibility lidského kapitálu a naplnění potřeb trhu práce.
Role žen v současné společnosti
Dürrová, Gabriela ; Bendová, Zuzana (advisor) ; Bedrnová, Daniela (referee)
Práce se zabývá oblastmi - vzdělání žen, ženy na trhu práce, rovné postavení mužů a žen, gender role a jejich rozložení. Harmonizace rodinných vztahů a kariéry. Oblast výzkumu - postoj veřejnosti k problematice mužů na rodičovské dovolené.
Návrh systému vzdělávání zaměstnanců
Židův, Kateřina ; Dvořáková, Zuzana (advisor) ; Stříteský, Marek (referee)
Personální práce a její význam pro organizaci. Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Adaptace pracovníků jako vzdělávací aktivita. Podrobná analýza systému vzdělávání v konkrétní společnosti - oblasti vzdělávání, formy a metody vzdělávání, fáze vzdělávání, evidence kurzů a školení. Návrh opatření k odstranění slabých stránek současného systému. Návrh procesu vzdělávání za využití informací získaných v rámci analýzy systému vzdělávání.
Employees and corporate education and developement requirements
Tůmová, Michaela ; Seidlová, Eva (advisor) ; Tejkl, Luboš (referee)
Práce se zabývá tím, jak firmy ČEZ, a.s., ČSOB, a.s. a SANOMA Magazines Praha, s.r.o. identifikují své potřeby vzdělávání a také, jakým způsobem vyhodnocují výsledky a účinnost vzdělávacích programů.Dále se práce zabývá tím, nakolik se shodují postupy výše zmíněných firem s požadavky definovanými systematickým systémem vzdělávání.
Možnosti využití e-learningu v (obchodní) firmě
Brunnerová, Barbora ; Sedláček, Jiří (advisor) ; Slaba, Jiří (referee)
Práce popisuje co je to e-learning, jeho výhody, nevýhody, vývojové trendy, podrobněji se věnuje simulaci, virtuální třídě, tvorbě e-learningového kurzu, měření efektivnosti e-learningu a jeho využití ve školách. V závěru práce je uveden příklad konkrétního využití e-learningu v jedné firmě.

National Repository of Grey Literature : 796 records found   beginprevious787 - 796  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.