National Repository of Grey Literature 53 records found  beginprevious44 - 53  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha
Svazek obsahuje 5 příloh k závěrečné zprávě projektu. Příloha 1: Spolupráce, kontakty a zdroje informací. Příloha 2: Dopadající sluneční záření - Přímé sluneční záření. Příloha 3: Dopadající sluneční záření - Energie větru. Příloha 4: Dopadající sluneční záření - Energie vody. Příloha 5: Dopadající sluneční záření - Energie biomasy.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov: Návrh energetické koncepce řešení rekonstrukce výškové budovy Katedrového objektu MFF UK v Praze
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Klimek, Petr ; Bařinka, Radim ; Ševčík, Radek ; Brož, Karel ; Sedlák, Jiří
Cílem návrhu energetické koncepce pro zadávací podmínky řešení projektu rekonstrukce objektu kateder MFF je stanovit energetická opatření, která umožní podstatné snížení spotřeby primární energie a návrhu optimální varianty energeticky a ekonomicky úsporného řešení projektu. Předkládaný návrh vyplývá z doporučení energetického auditu, zákona 406/2006 o hospodaření s energií a současných možností potenciálního využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie pro vytápění budovy. Současně je v předloženém návrhu řešena otázku klimatizace budovy a zajištění tepelného komfortu a kvality vnitřního prostředí v letním období.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha ; Myslil, Vlastimil ; Litričin, Dragan ; Chemišinec, Igor ; Fialka, Miloslav ; Hanusová, Kateřina ; Vochoc, Luděk ; Lukavec, David ; Murtinger, Karel ; Dvorský, Emil ; Beneš, Martin ; Šafránek, Jaroslav ; Kašparová, Monika ; Hudcová, Lenka ; Kalčev, Petr ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Srdečný, Karel ; Knápek, Jaroslav ; Vašíček, Jiří ; Beranovský, Jiří
Hlavními výstupy projektu jsou: podrobné rešerše posledního vývoje OZE a jejich shrnutí, nejdůležitější specifika jednotlivých zdrojů OZE (vlivy na ŽP, zaměstnanost, připojení do sítě), sestavení katalogu jednotlivých reprezentativních technických řešení pro využití katalogu jako báze hodnocených variant (spolu s rešeršemi poskytují identifikaci souboru technologií v podmínkách ČR, sestavení softwarového modelu pro shromažďování a aktualizaci údajů soubory technologií OZE), předběžné vyhodnocení vhodnosti jednotlivých zdrojů pro ČR pomocí SWOT analýz, sestavení obecné metodiky řešení pomocí metody multikriteriálního hodnocení variant, návrh kritérií a výběr metod hodnocení (zejména vydefinování komplexní soustavy hodnotících kritérií OZE pro posouzení perspektivnosti OZE v podmínkách ČR), sestavení báze hodnot kritérií, sestrojení softwarového modelu pro multikriteriální hodnocení variant pomocí vybraných metod a pro podporu výsledků hodnocení včetně výsledků analýz s názvem Multika, sestavení expertního systému TESES Multika (jeho nejdůležitější součásti jsou databáze technologií, expertní znalosti, výpočetní modul), sestavení týmu expertů, přiřazení vah jednotlivým skupinám (oblastem) a hodnot kritériím pro jednotlivé technologie (výsledky expertního zjišťování názoru o důležitosti jednotlivých faktorů pro OZE v ČR, rešerše a katalog technologií spolu s expertním šetřením vedly ke stanovení hodnot kritérií pro jednotlivé technologie), provedení vyhodnocení a zpracování výsledků včetně citlivostní analýzy, interpretace výsledků, stanovení pořadí perspektivnosti OZE v podmínkách ČR, které umožňuje posoudit způsob zajištění požadovaného potenciálu OZE a ekonomické hledisko zajištění tohoto potenciálu jako návrh konkrétních opatření, sestavení zjednodušeného modelu pro doplnění báze dat a praktické rychlé vyhodnocení a zpracování doporučení pro navazující výzkumné práce pro konkrétní aplikace výsledků řešeného projektu v praxi.
Solar Boom in the Czech republic, Economical Contexts and Effects on Nature
Votavová, Martina ; Kouba, Vojtěch (advisor) ; Šulcová, Irena (referee)
The diploma thesis "Solar Boom in the Czech republic, Economical Contexts and Effects on Nature" is focused on a big raise of number of photovoltaics in Czech republic in last two years. This work informs about the present state of the use of solar energy in the Czech Republic, about the government interventions, about the economic and geographic conditions of solar energy in our republic. Diploma also analysis causes of solar boom and its effects on investors, on final customers and also on nature in case of land -- use planning. The end is dedicated to a case study of an exact plant (of its construction in the Czech republic). The main purpose of this study is to summarize economical and investment indicators and to introduce topic of the project of photovoltaics.
Renewable energy resources, the present state and perspectives in the CR
Machulda, Petr ; Dočkal, Dalibor (advisor) ; Chalupníček, Pavel (referee)
The work is focused on exploring the issue of renewable energy resources, their current status and possible future development, especially the issue of solar power. The first two chapters focus on the legislation that regulates business conditions in the field of OZE, the reasons of promotion of OZE and the economic theory of government intervention and infuence of the group. Chapters three and four are about subjects in the electricity market in the Czech Republic and the support tools of OZE. The fifth chapter analyzes the current state of OZE in the Czech Republic and the last development in this area, their market share, capacity utilization of existing and possible future development in these sectors. The last -- six chapter -- the work aims to find out what led to the current situation in the field of solar energy, what is the status quo in this area, what is the impact on the economy of this state and what are the possibilities of resolving the current situation. The conclusion summarizes the knowledge, which I arrived at work.
Legislative and Economic Problems of Solar Energetics in the Czech Republic
Knězů, Kristýna ; Hadrabová, Alena (advisor) ; Dvořák, Antonín (referee)
This work discusses the development of solar energy exploitation in Czech republic and partially in Germany. It contains basic definitions of terms in the area of renewable energy sources, such as solar energy, fotovoltaic powrplants etc. In next part it describes development of solar systems in Czech republic and birth of legislation that regulates it. The main part of the work analyzes status quo of solar systems in Czech republic, especially in relation to continuous development of legislative environment. Equal attention is paid to solar energy evolution in Germany and its simmilarities with Czech environment. Based on these findings potential trends are outlined.
Natural flooding in Lužnice floodplain - an holistic approach
Pithart, David ; Montagová, Martina ; Hartvich, P. ; Černý, R. ; Prach, K.
Natural flooding was analysed in the Lužnice River floodplain in a holistic approach. Benefits of natural flooding can be summarised as folows: 1. Water retention is increased due to the soil absorption, evapotranspiration, filling of oxbows, pools and natural depressions and finally the space between the river terreces. Real flood event are analysed here in terms of water distribution among these processes. 2. Natural flooding reduces the loss of ionts from the watershed by flowing the river outflouw and loss of carbon loss by slowing the decomposition processes. 3. Flooding creates and maintains floodplain geobiodiversity by re-forming of floodplain subsystems and differentation of its impact on these subsystems. For these reasons, maintaining and enchenging of natural flooding seems to be a prerequisite of sustainable management of riverine landscape.
The business plan - building of photovoltaic system of company SOLAT, s. r. o.
Štrynclová, Monika ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Čapek, Pavel (referee)
The graduation theses is concerned with elaboration of business plan whose theme is building of solar power station in locality of Velké Hamry. The aim of graduation theses is evaluation of building and operation of solar power station through the medium of methods which make for assessments of investment as well as entire business plan processing which should be used in application for granting of credit and in application for financial support of Operational program of Enterpreneurship and Innovation.
Regionální aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie
Svítková, Martina ; Hadrabová, Alena (advisor) ; Dvořák, Antonín (referee)
Tato diplomová práce je věnována regionálním aspektům využívání obnovitelných zdrojů energie. Na začátku jsou popsány základní druhy obnovitelných zdrojů ? sluneční energie, voda, vítr, biomasa a geotermální energie. Poté jsou obnovitelné zdroje energie analyzovány z hlediska České republiky. Zjistila jsem, jaká je legislativa a podpora státu v této oblasti. Další kapitola popisuje současný stav využívání obnovitelných zdrojů na našem území a cíle, které se Česká republika zavázala plnit. Dále se zabývám regionálním hlediskem, využíváním obnovitelných zdrojů energie v krajích a v obcích. V poslední kapitole srovnávám situaci v jednotlivých krajích a pojednávám o konkrétní obci, která využívá obnovitelné zdroje.

National Repository of Grey Literature : 53 records found   beginprevious44 - 53  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.