National Repository of Grey Literature 156 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Interviews 2.0 - Using AI for oral historians
Haubert, Marek ; Hlaváček, Jiří (advisor) ; Wohlmuth Markupová, Jana (referee)
This diploma thesis explores the integration of oral history with modern information technologies (IT), especially Artificial Intelligence (AI), aiming to investigate how these technologies can enrich the practice of oral historians and make the processing of oral historical interviews more efficient. It demonstrates, through practical examples, the possibilities of integrating AI and IT services at all stages of oral historical research, from interview preparation to realization, subsequent transcription, analysis, interpretation, and up to its security, archiving, and public publication. The thesis emphasizes practical demonstrations of technology use and research on available services and tools that can facilitate recording interviews, their transcription, sentiment analysis, or metadata creation.
Transcription and annotation components for web editor in React
Dugovič, Jakub ; Herout, Adam (referee) ; Szőke, Igor (advisor)
Cieľom tejto práci je implementovať modulárne užívateľské rozhranie na prepis zvukových nahrávok a ich anotáciu. Rozširuje dotrajšiu prácu s cieľom umožniť a zjednodušiť prácu s hodiny dlhými nahrávkami rozhovorov. Riešenie je implementované v TypeScripte pomocou Reactu a ďalších knižníc z reactového ekosystému. Aplikujúc princípy naštudované z literatúry, vyhýbajúc sa chybám identifikovaným počas prieskumu obdobnej platformy a overujúc užívateľské rozhranie počas vývoja pomocou kvalitatívneho testovania, vyvýjané rozhranie sa usiluje dosiahnuť vysokú mieru dobrej užívateľskej skúsenosti.
Accelerating Suricata with pattern-matching metadata
Tobolík, David ; Kekely, Lukáš (referee) ; Šišmiš, Lukáš (advisor)
Suricata je aplikace pro monitorování sítí, která prohledává pakety pomocí sady pravidel pro rozpoznání vzorů v síťovém provozu a v případě, že detekuje podezřelou aktivitu, vyvolá upozornění. Pro porovnávání vzorů Suricata využívá pattern-matching, což je proces náročný na výpočetní zdroje a tvoří většinu času běhu aplikace. Tato práce se zaměřuje na návrh nové komponenty, která si klade za cíl snížit množství porovnávaných vzorů v systému Suricata pomocí přibližného vyhledávání vzorů v aplikaci zvané DPDK Prefilter, která slouží k simulaci specializovaného hardware pomocí softwarové implementace. Nová komponenta přidává vyhledávací metadata k paketům, která jsou v Suricatě použita k potenciálnímu přeskočení pattern-matchingu v případě, že byl paket zkontrolován v DPDK Prefilteru a nebyly nalezeny žádné vzory. Implementace využívá DPDK pro meziprocesovou komunikaci a sdílení dat, pro pattern-matching byl použit Hyperscan. V rámci práce byly navrženy a implementovány různé typy vyhledávacích metadat a některé z nich dokázaly vylepšit výkon Suricaty díky snížení množství pattern-matchingu.
Forensic Analysis of Anonymization Principles of Cryptocurrency Networks
Hromada, Denis ; Zavřel, Jan (referee) ; Veselý, Vladimír (advisor)
Při diskusích o kryptoměnách je častým tématem anonymita. Tato práce se věnuje stavebním blokům kryptoměny Bitcoin a jak na ni navazují kryptoměny jako Ethereum a Dash. Dále popisuje, jak a kde se v minulosti i přítomnosti v kryptoměnových sítích ztrácí soukromí a anonymita. Prvně se zaměřuje na anonymitu, respektive její nedostatky v samotném distribuovaném bloko-řetězu. Práce popisuje efekt znovu-využívání adres a shlukovací heuristiku založenou na společných vstupech transakce. Analyzuje je a popisuje nedokonalé aktuální řešení. Dále se práce zaměřuje na anonymitu mimo bloko-řetěz. Tedy na podpůrné služby, které jsou nedílnou součástí funkce kryptoměnových sítí jako jsou kryptoměnové peněženky. Práce diskutuje úschovu klíčů, různé druhy peněženek a jak komunikují s kryptoměnovými sítěmi. Následuje návrh modelu útočníka, jež je schopen odposlouchávat komunikaci uživatele kryptoměnové peněženky. Avšak nedokáže ji měnit. Jsou popsány vlastnosti, schopnosti a očekávaná úskalí takového útočníka. Poté práce věnuje pozornost třem kryptoměnovým peněženkám: Trezor Suite, Ledger Live a Electrum Wallet. Na těchto peněženkách demonstruje výše zmiňované vlastnosti kryptoměnových peněženek v praxi. Na základě všech těchto informací je navržena a implementována aplikace, jež je schopna napomoci uživateli určit, zda zachycený síťový provoz obsahuje komunikaci generovanou kryptoměnovou peněženkou. Nakonec je implementovaná aplikace podrobena testům. Výstupem těchto testů je, že za pomoci implementované aplikace je možné určit, jaká kryptoměnová peněženka byla použita. A to za předpokladu, že zachycený provoz obsahuje komunikaci, jež peněženky generují při jejich prvotním zapnutí. Následuje vyhodnocení práce a její další možné rozšíření.
Automated Metadata Extraction From Document Images
Křivánek, Jakub ; Vaško, Marek (referee) ; Kohút, Jan (advisor)
This Bachelor thesis addresses the problem of extracting structured data from scans of documents from Czech libraries. The aim of the thesis is to simplify the time-consuming manual process for librarians. I focused on creating datasets from documents of Czech libraries and on detecting metadata on these datasets. I created one dataset for books and another for periodicals. Detection was performed by classifying lines read from the documents. This utilized a fully connected neural network and a network employing a Transformer Encoder. The second method of metadata detection is based on object detection in document scans using the YOLOv8 model. Detection using the fully connected neural network achieves an F1 score of 0.83 on the book dataset and 0.78 on the periodicals dataset. The Transformer Encoder network achieves F1 scores of 0.84 on the book dataset and 0.59 on the periodicals dataset. The YOLO model achieves an F1 score of 0.86 (confidence at 0.549) on the book dataset and 0.7 (confidence at 0.336) on the periodicals dataset.
Information System Design
Ružička, Silvestr ; Orgoň, Michal (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
The object of this diploma thesis is to analyze current status of information system of company Tower. As a result of this analysis will be propsal of new information system based on the requirements of the company.
Search for Duplicities and Quality Evaluvation of Photos
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
This bachelor thesis is about the analysis, design, and implementation and testing of an application, which is used to find duplicates in photographs according to it's Exif metadata. The app can also let you preview the photo, including Exif metadatas. It is possible to filter your photos. You can group duplicates with the original photo, and select the best photos to keep it in accordance with a user-defined parameter, then manually adjust this option, and deleting others. There is also a possibility to export selected photos to a ZIP archive.
Machine learning models for quantifying phenotypic signatures of cancer cells based on transcriptomic and epigenomic data
Koban, Martin ; PhD, Florian Halbritter, (referee) ; Mehnen, Lars (advisor)
S rozvojom techník pre efektívnu akvizíciu genomických dát sa jednou z kľúčových vedeckých výziev stala interpretácia výsledkov týchto experimentov v zmysluplnom biologickom kontexte. Táto práca sa zameriava na využitie informácií ukrytých v dobre charakterizovaných transkriptomických a epigenomických dátach z verejne dostupných zdrojov pre účely takejto interpretácie. Najskôr je vytvorený integrovaný súbor dát generovaných metódami DNase-seq a ATAC-seq, ktoré kvantifikujú chromatínovú dostupnosť. Tieto údaje sú doplnené verejne dostupnými výsledkami techniky RNA-seq pre kvantitatívne hodnotenie génovej expresie a vhodne predspracované pre ďalšiu analýzu. Pripravené dáta sú následne použité na trénovanie modelov strojového učenia (klasifikátorov) s dvomi základnými cieľmi. Po prvé za účelom augmentácie metadát prislúchajúcich k jednotlivým biologickým vzorkám v trénovacom dátovom súbore pomocou predikcie nedefinovaných anotácií. Po druhé pre anotáciu zle charakterizovaných testovacích dát (nepoužitých v trénovacej fáze) za účelom overenia generalizačnej schopnosti zostavených modelov. Dosiahnuté výsledky ukazujú, že natrénované klasifikátory sú schopné zachytiť biologicky relevantné informácie, zatiaľ čo vplyv technických artefaktov je minimalizovaný. Navrhnutý prístup je preto schopný prispieť k lepšiemu pochopeniu komplexných transkriptomických a epigenomických dát, predovšetkým v oblasti onkologického výskumu.
Search for Duplicities of Photos
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
This bachelor thesis is about the analysis, design, implementation and testing of an application which is used to find duplicates in photographs according to its Exif metadata. The application also enables preview of photos, including Exif metadata. Additionally it is possible to filter photos, group duplicities with the original photo, and select the best photos to keep it in accordance with a user-defined parameter, then manually adjust this option, and deleting others. It is also a possible to export selected photos to a ZIP archive.
Usability Improvement of Geovisto Library
Koscielniak, Tomáš ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
This thesis aims to improve the user interface of Geovisto library, used for geospatial visualization. This is achieved by identifying issues using user testing and designing a solution for them. These solutions were implemented, and the second user testing tested their benefit. The result of the thesis is expanding the library with legends, units for numerical values, and tools for visualization of metadata, which all improve the user experience when using the library. Another result is a standalone web presentation of the library, its tools, and data miner.

National Repository of Grey Literature : 156 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.