Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,586 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.30 vteřin. 

The increase of the air temperatures observed in different European localities during 1951-2010
Střeštík, Jaroslav
Uninterrupted series of annual mean temperatures from 72 European observatories have been processed. The temperature at these stations increased in general more than global temperature, but with considerable fluctuations. The increase at the individual stations is very different. It depends very slightly on the geographic longitude. Stations where lower temperature increase has been observed are located mainly at the Atlantic coast, those with higher increase being mainly in inland. There are, however, many exceptions from this rule, but the gross character of the distribution of stations with different temperature increase seems to be clear.

Studie pasivního chlazení kabiny osobního automobilu
Viščor, Petr ; Hejčík, Jiří (oponent) ; Fišer, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na problematiku využití způsobů pasivního chlazení v kabině osobního automobilu. V teoretické části jsou popsány základní principy a mechanizmy přenosu tepla a je zde pojednáno o kvalitě prostředí v kabinách vozidel a to zejména z hlediska tepelné pohody a čistoty vzduchu. Dále je popsána problematika větrání a klimatizace kabin automobilů, posléze jsou rozebrány možné metody pasivního chlazení. Pojmem pasivní chlazení je myšleno snížení teploty interiéru vozu bez nutnosti dotace energií z autobaterie, nebo z paliva. Součástí práce jsou také numerické simulace vytipovaných metod pasivního chlazení pomocí programu THESEUS-FE 3.0. Simulace byly provedeny na modelu automobilu Volkswagen Polo, s cílem ověřit funkčnost jednotlivých metod pasivního chlazení.

Vnitrodruhová diverzita ichtyofauny České republiky - znalost a ochrana
Lusk, Stanislav ; Lusková, Věra
Ve vodách České republiky se v současnosti vyskytuje 48 původních druhů ryb a 2 druhy mihulí. Z toho je celoplošně nebo lokálně v různé míře legislativně chráněno 22 druhů ryb, další 3 druhy podmíněně a 2 druhy mihulí. Prozatím nejsou k dispozici konkrétní legislativní nástroje pro ochranu vnitrodruhové (genetické) diverzity. V tomto směru lze využít pouze některých nepřímých opatření, které vyplývají z omezení manipulace s ohroženými druhy. Znalosti o vnitrodruhové diverzitě ichtyofauny v ČR jsou prozatím velmi kusé a nesouvislé. To je jedna z příčin absence legislativních nástrojů pro ochranu vnitrodruhové diverzity. Rovněž vnímání tohoto fenoménu rybářskou veřejností je zcela nedostatečné, i když právě ze strany rybářského managementu je největší hrozba pro vnitrodruhovou diverzitu. Nezbytnou nápravou tohoto stavu je urychlený výzkum a poznání vnitrodruhové diverzity jednotlivých druhů jako základu pro její uchování.

Počáteční stadia únavového porušení polykrystalických materiálů
Man, Jiří ; Petrenec, Martin ; Obrtlík, Karel ; Polák, Jaroslav
Geometrie perzistentních skluzových stop (PSS) vytvořených v průběhu cyklického zatěžování v polykrystalických ocelích a superslitině byly hodnoceny použitím mikroskopu atomárních sil (AFM) a vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM-FEG). Vnitřní dislokační struktura slitin byla studována použitím transmisní elektronové mikroskopu (TEM). Byly identifikovány perzistentní skkluzové pásy s dislokační strukturou odpovídající lokalizaci cyklické plastické deformace ve všech slitinách a následně dány do souvislosti s PSS.

Viskozimetrické studium chování systémů L-Lysinu a 6-aminokapronové kyseliny s hyaluronanem v oblasti nízkých koncentrací aminokyselin
Šimáčková, Marcela ; Běťák, Jiří (oponent) ; Chytil, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem interakcí mezi vysokomolekulovou kyselinou hyaluronovou (1,75 MDa HA) a aminokyselinami, konkrétně lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. K interakcím by mělo docházet mezi karboxylovou skupinou vázanou v molekule řetězce HA nesoucí záporný náboj a kladným nábojem nacházejícím se na atomu dusíku protonizované aminokyseliny. Přítomnost těchto interakcí by pak znamenala možnost navázání např. léčiv na modifikovanou kyselinu hyaluronovou. V takovém případě by HA fungovala jako cílený nosič. Interakce byly zkoumány v oblasti nízkých koncentrací pro obě aminokyseliny, konkrétně pod 10 mmoldm-3, a pro 6-aminokapronovou kyselinu také v oblasti vysokých koncentrací, konkrétně nad 20 mmoldm-3. Přítomnost interakcí byla zkoumána nejen pomocí reologie, ale i měřením pH a vodivosti. Na základě tohoto výzkumu byly interakce potvrzeny poklesem viskozity v systému.

Antifeministická mužská identita - kritická analýza mužské kritiky feministů
Pavlas, Tomáš ; Havelková, Hana (vedoucí práce) ; Matonoha, Jan (oponent)
Rámcovou otázkou diplomové práce je slučitelnost našich představ o mužství s demokracií. Předmětné pole vlastního výzkumu zužuji na antifeministickou mužskou identitu. Mapuji různé proudy antifeministického mužského hnutí. Metodologii výzkumu stavím na sémantické a kritické diskurzivní analýze. Identitu mužů antifeministů nestuduji osamoceně, ale prostřednictvím analýzy jejich konstrukce vlastního vztahu k mužům feministům. Analyzovaný materiál sestává z textů, v nichž muži kriticky hodnotí muže feministy. Ukazuji, pomocí jakých diskurzivních praktik antifeministé vytváří různé obrazy feministů, obrazy sebe sama a jejich vzájemné vztahy. Značnou pozornost následně věnuji kritické analýze uvedených konstrukcí z perspektivy genderových a mužských studií. V této fázi z explicitně představené pozice kriticky reflektuji objevené obrazy, jejich vztahy a též způsoby a mechanismy jejich konstrukce. Představuji soubor sociálních praktik, kterými antifeministé přispívají ke konstrukci "reality". Analyzovaný případ antifeministické mužské identity zasazuji do obecnějších kontextů české společnosti a tak se snažím nabídnout dílčí odpovědi na rámcovou výchozí otázku.

Simulace silového zatížení rozváděcího VNT mechanismu turbodmychadla
Cetkovský, Martin ; Svída, David (oponent) ; Vančura, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přeplňováním turbodmychadly se zaměřením na způsoby jejich regulace. Cílem práce je sestrojení CFD simulace pro turbodmychadlo s rozváděcím VNT mechanismem při daných polohách. Simulace vychází z modelu turbodmychadla Garrett od společnosti Honeywell, pro které bylo zrealizováno měření. Ze simulace jsou následně vyhodnoceny momenty působící na statorové lopatky VNT mechanismu turbodmychadla. V závěru jsou zmíněny možnosti pro zpřesnění výsledků.

Zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí
Rousová, Michaela ; Mrňa, Libor (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí. Malosériová výroba neposkytuje příliš mnoho možností k využití mechanizace anebo automatizace. Naopak při sériové výrobě se dá efektivita zvýšit použitím robotizovaného pracoviště. Při dostatečně vyráběném množství dochází po krátké době k ušetření nákladů a to hlavně nákladů mzdových. Z toho plyne krátká doba návratnosti investice. Ve firmě LAC se vyrábí tři typy výrobků. U laboratorních pecí je možné zvýšit efektivitu používáním přípravků. U ostatních standardních a atypických pecí je velmi obtížné navrhnout přípravky nebo polohovadla pro jejich rozmanité velikosti. Velkou komplikací je i umístění firmy ve druhém patře budovy. Nejvhodnějším výrobkem s ohledem na zvýšení efektivity při svařování je sériová výroba topidel. Pro tento typ lze zkrátit svařovací časy využitím robotizovaného pracoviště.

Základní kapitál kapitálových společností, jeho tvorba a ochrana
Mancelová, Silvia ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Základný kapitál patrí medzi základné pojmy práva obchodných spoločností. Podstatou pochopenia tohto pojmu je uvedomenie si, že základný kapitál, tak ako to stanovuje Obchodný zákonník nepredstavuje konkrétny majetok, ale je to abstraktný číselný údaj, ktorý vyjadruje finančnú hodnotu vneseného majetku do spoločnosti jej spoločníkmi, akcionármi. Koncepcia reálnej tvorby a ochrany základného kapitálu, z ktorej vychádza Obchodný zákonník a ktorá sa presadila aj v ostatných európskych štátoch sa snaží dosiahnuť, aby hodnota základného kapitálu mala adekvátnu protihodnotu v reálnej majetkovej podobe kapitálovej spoločnosti a aby si kapitálová spoločnosť tento reálny majetok udržala po dobu trvania svojej činnosti. Takto chápaná koncepcia základného kapitálu je v praxi zrealizovateľná iba v širšom zmysle. V užšom zmysle, tak ako ju vypracovala francúzska právna veda 19. storočia nie je prakticky uskutočniteľná, pretože aj keby spoločnosť sama prostriedky nespotrebovala, nie je možné vylúčiť možnosť zníženia hodnoty majetku v dôsledku vis maior, alebo inej udalosti, ktorú prináša bežné podnikateľské riziko.71 Je zrejmé, že spoločnosť už bezprostredne po svojom vzniku nebude dosahovať rovnováhy medzi zapísaným základným kapitálom a skutočným kapitálom. Pri úspešnej spoločnosti sa, ale predpokladá, že v dôsledku...

Diagnostika herního výkonu ve fotbale
Štumpf, Bedřich ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Tůma, Martin (oponent)
Nézev práce: Diagnostika herního výkonu ve fotbale. Cíle práce: Analyzovat způsob řešení rychlého protiútoku České republiky na Mistrovství světa hráčů do 20 let v kopané. Lokalizovat konstruktivní zisk míče s následným využitím volných prostorů k vedení protiútoku. Zaznamenat (činnostní analýza) všechny útočné akce zakončené střelbou, získání standardní situace či vyložená branková příležitost. Metoda práce: Observační analýza s kvantitativním a kvalitativním hodnocením metodou nepřímého pozorování. Výsledky práce: Objektivace teoretických přístupů v oblasti činnostní struktury v ději utkání ve fotbale. Aplikační přístupy pro využití v tréninkovém procesu ve smyslu integrace utkání a tréninku. Klíčová slova: Rychlý protiútok, fotbal, konstruktivní zisk míče, aplikační přístupu 1