Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36,525 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 2.55 vteřin. 


Kritické hodnocení Šikovy reformy
Šrámek, Ondřej ; Szobi, Pavel (vedoucí práce) ; Dufek, Pavel (oponent)
Práce se zabývá tzv. Šikovou reformou, tedy reformou, která se v šedesátých letech dvacátého století v Československu snažila zavést do tehdejší centrálně plánované ekonomiky určité tržní prvky. Práce nejprve popisuje průběh reformy, při které byla významně omezena role centrálního plánu, posílena pozice podniků a byla provedena cenová přestavba. Následně jsou v práci zkoumány a porovnávány názory dobových zahraničních i domácích odborníků na reformu a novou ekonomickou soustavu, aby se na jejichž základě došlo k cíli práce, jímž je zjištění chyb a nedostatků, které provázely zavádění nové soustavy a mohly ohrozit její fungování.

PLOŠNÉ ZÁKAZY HAZARDU V ČESKÝCH MĚSTECH A JEJICH EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST PO ROCE 2010
Lišková, Magdaléna ; Skopeček, Jan (vedoucí práce) ; Zeman, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti plošných zákazů hazardu ve vybraných českých městech od roku 2010. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, kapitolu o společenských nákladech a zabývá se také prohibicí a šedou ekonomikou. Praktická část obsahuje kapitoly o současné legislativní úpravě, o trhu hazardních her v České republice, dále kapitolu, ve které je vysvětlena metodika, a nakonec kapitolu s hodnocením ekonomické efektivnosti. V ní je jako základní nástroj použita cost-benefit analýza a dále vztahová analýza, přičemž vyústění analytické části je závěr, že plošné zákazy hazardu jsou ekonomiky neefektivní. Práce, na rozdíl od mnoha českých studií, pracuje s předpokladem, že společenské náklady vytváří jen patologičtí hráči a zabývá se jen společenskými náklady. Práce přináší nové vyčíslení společenských nákladů a nový pohled na problematiku ekonomické regulace hazardu.

Externí financování podnikatelských záměrů v ČR
Kubíčková, Kateřina ; Filipová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tématem bakalářské práce jsou možnosti externího financování podnikatelských záměrů v ČR. V teoretické části práce jsou shrnuty odborné poznatky a definice týkající se podnikání, osoby podnikatele, právních forem podnikání a klasických způsobů externího financování podniku. Protože nedostatek prostředků nebo obtížný přístup k tradičním zdrojům kapitálu může být někdy překážkou v realizaci vítaného a životaschopného podnikatelského záměru, věnuje se druhá polovina práce alternativním možnostem financování podnikatelských projektů s důrazem na čerpání dotací z EU. Dalšími analyzovanými externími zdroji financí jsou investice soukromých investorů tzv. Business Angels, financování prostřednictvím rizikového a soukromého rozvojového kapitálu, crowdfunding a nakonec i zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele nebo nové projekty ze strany bankovních institucí. Cílem práce je poskytnout přehled dostupných externích zdrojů financování projektů, zjistit jak si v České republice vedou a v závěru zhodnotit, pro jaké typy projektů se ta která forma financování hodí. Podnikatelům, kteří nemají pro rozjezd svého nápadu dostatek finančních prostředků, by práce mohla pomoci zorientovat se v existujících možnostech externích zdrojů financování.

Podnikatelský plán Klubové testovací komise Veterán car club Strakonice
Horáková, Bára ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Diplomová práce řeší vznik nové klubové testovací komise historických vozidel ve městě Strakonice. Cílem bylo zjistit, za jakých podmínek a jaká je reálnost na úspěch nové komise tak, aby byla funkční, měla dostatek zákazníků a tvořila zisk. V práci jsou vypočítány tři možné varianty finanční analýzy. K lepšímu poznání trhu byl použit dotazníkový průzkum trhu. Dále byla vytvořena Porterova analýza pěti sil a také SWOT analýza s následnout maticí TOWS. Závěrem byly shrnuty všechny zjištěné poznatky, především jakých konkurenčních výhod by měla komise použít, aby uspěla na trhu, a při počtu kolika testací historických vozidel a finančních stavech by měla fungovat, a kdy by naopak měla svou činnost ukončit.

Podnikatelský plán společnosti SnackBag a její expanze na zahraniční trh
Ježová, Jana ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Srpová, Jitka (oponent)
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro nově vznikající podnikatelský subjekt v oblasti zdravého a rychlého občerstvení za účelem posouzení reálnosti tohoto podnikatelského záměru. Součástí plánu je i volba vhodné formy expanze pro potenciální expanzi firmy na zahraniční trh. Za účelem vytvoření podnikatelského plánu bylo nejprve nutné sepsání uceleného teoretického celku základních aspektů podstatných pro podnikání malého a středního podniku. V návaznosti na tento obecný teoretický základ se práce blíže zaměřuje na podnikatelský plán, na zásady jeho zpracování, strukturu obsahu, jeho následnou realizaci a nejčastější chyby a problémy, se kterými se podnikatel může setkat. Teoretická část je zakončena formami expanze, které jsou vhodné pro malou firmu. Z tohoto teoretického základu vychází podnikatelský plán společnosti SnackBag, jehož součástí jsou výpočty finanční stránky celého projektu. Z výpočtů vyplynulo, že podnikatelský záměr je skutečně životaschopný. Závěrem byla provedena analýza výhod a nevýhod jednotlivých forem expanze na zahraniční trh, z čehož vyšla jako nejvhodnější forma expanze pro firmu SnackBag franšíza.

Řízení IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému
Šebesta, Michal ; Voříšek, Jiří (vedoucí práce) ; Havlíček, Zdeněk (oponent) ; Příklenk, Oldřich (oponent) ; Král, Jaroslav (oponent)
Předmětem odborného výzkumu je sourcing již několik desítek let. Evoluce v oblasti informačních systémů v poslední době charakterizovaná především komoditizací ICT služeb však významně mění celkový kontext rozhodování. Služby dostupné na vyžádání přes Internet umožnují organizacím implementaci požadovaných funkcí oproti dřívější době za zlomek času. Tento trend znamená významnou šanci pro organizace, které by rády využily pokročilé ICT služby, bez nutnosti vysokých investic. Problémem je současný nedostatek metod a nástrojů pro řízení služeb informačního systému a jejich outsourcing. Vzhledem k vývoji a trendům na trhu ICT služeb lze očekávat, že v budoucnu velká část řízení IT bude zahrnovat ICT služby a strukturované řízení jejich úrovně. Současně dostupné metody jsou buď příliš široké, anebo naopak zahrnují pouze malou část celého problému. Nahodilá a nepodložená rozhodnutí v této oblasti mohou způsobit značné komplikace z hlediska kvality, využitelnosti, integrace, a v důsledku toho významně ovlivnit celkové náklady na IT daného podniku. Organizace musí buď revidovat existující modely, anebo navrhnout a zavést zcela nové modely řízení svého IS/ICT. Tato disertační práce se zabývá řízením IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému. Diskutuje dostupné sourcingové modely uváděné v literatuře a propojuje je se souvisejícím oblastmi. Na základě těchto oblastí pak prezentuje integrovaný pohled na možné strategie sourcingu IT. Především pak práce navrhuje originální concept rozhodování o sourcingu ICT služeb nazvaný SOURCER framework. Tento přístup navazuje na zmínené strategie sourcingu, a předkládá komplexní metodiku a kritéria pro rozhodování. Ty pomohou organizacím s výběrem ICT služeb s cílem udržování a řízení co nejvhodnějšího portfolia ICT služeb. Rozhodování je založeno na čtyřech základních pohledech: funkce, cena, čas, a kvalita. Tyto pohledy jsou diskutovány, individuálně analyzovány, a slouží jako základ pro další zkoumání. Celý framework je vyvíjen a validován s využitím přístupu Design Science Research Methodology (DSRM). Individuální komponenty jsou vyhodnoceny s využitím průzkumu mezi vybranými IT manažery. Další ověření přístupu je pak zajištěno realizováním případové studie, která mapuje reálné využití frameworku v organizaci. Tato případová studie zahrnuje specifikaci strategie, business--IT alignment, specifikace architektury služeb a její propojení, sourcing, and řízení portfolia ICT služeb.

Penetrační testování bezpečnosti informačních systémů
Klíma, Tomáš ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Čermák, Igor (oponent) ; Čapek, Jan (oponent) ; Štubňa, Ivan (oponent)
Cílem disertační práce je vytvoření metodiky řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů založené na analýze slabých stránek současných metodik a na analýze postavení penetračních testů v kontextu řízení podnikového IS/IT. Nedílnou součástí tohoto cíle je i validace vytvořené metodiky. V první části práce dochází k představení historie oboru a aktuálního stavu výzkumu, identifikaci omezení práce, definici pojmů (a jejich vztahů), a zejména k zasazení penetračních testů do kontextu řízení podnikové informatiky. Následně je provedena rešerše relevantních zdrojů a komparativní analýza současných metodik s cílem identifikovat jejich slabé stránky, které jsou následně využity pro tvorbu metodiky. Dále je pak představena klasifikace typů penetračních testů a problematika testovacích scénářů. Následuje návrh nové metodiky, nejprve je popsána historie a struktura metodiky včetně základních principů, následně jsou detailně představeny její jednotlivé úrovně, přičemž metodika je tvořena s cílem pokrýt v současné době slabě popsané oblasti. V poslední části práce je provedena teoretická a praktická validace. Přínosem pro další rozvoj vědního oboru je vytvoření metodiky zaměřené na řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů, což je oblast, která v současné době není dostatečně popsána. Sekundárním přínosem je ujasnění postavení a úlohy penetračních testů v rámci řízení podnikového IS/IT a provedení rozsáhlé rešerše metodik současných. Přínosem pro ekonomickou a technickou praxi je vytvoření prakticky použitelné metodiky, jejíž aplikací lze dosáhnout zkvalitnění řízení penetračních testů, což zahrnuje zejména zlepšení procesu plánování, operativního řízení a implementace protiopatření, jakožto i tvorby dokumentace.

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
Sobíšek, Lukáš ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent) ; Brabec, Marek (oponent)
Panelové studie se provádí především za účelem analýzy změn hodnot sledovaných proměnných v čase. V mikropanelovém výzkumu se sleduje velké množství objektů periodicky během relativně krátkého časového úseku (v řádu let). Počet opakovaných měření je v řádu jednotek. Tato práce se věnuje stávajícím přístupům k regresní a shlukové analýze mikropanelových dat. Jedním z přístupů k analýze mikropanelu je využití modifikovaných vícerozměrných statistických modelů pro průřezová data, které zohledňují korelaci měření pro daný objekt. V práci jsou shrnuty dostupné nástroje pro regresní analýzu mikropanelových dat. Kromě rekapitulace známých a užívaných smíšených lineárních modelů pro normálně rozdělenou závisle proměnnou jsou stručně představeny nové přístupy pro analýzu vysvětlovaných proměnných s jiným než normálním rozdělením. Mezi ně patří například zobecněný lineární marginální model, zobecněný lineární model se smíšenými efekty a bayesovský přístup. Kromě popisu těchto modelů je uveden stručný přehled jejich implementace v systému R. S regresními modely upravenými pro mikropanelová data je spjato úskalí v nejednoznačnosti odhadu jejich parametrů. V práci je navrženo, jak zpřesnit odhady pomocí shlukové analýzy. Proto jsou v práci popsány metody shlukové analýzy mikropanelových dat. Vzhledem k tomu, že nabídka metod je omezená, hlavním cílem práce bylo navrhnout vlastní dvoukrokový postup shlukování mikropanelových dat. V prvním kroku jsou transformována panelová data na statická pomocí skupiny navržených charakteristik dynamiky, které reprezentují různé vlastnosti časového vývoje sledované proměnné. Ve druhém kroku jsou shlukovány objekty konvenčními prostorovými technikami (aglomerativní shlukování a metoda C-průměrů) na základě matice nepodobnosti hodnot shlukovacích proměnných spočítaných v prvním kroku. Dalším cílem práce je zjistit, zda navržený postup shlukování vede ke zkvalitnění regresních modelů pro tento typ dat. Pomocí simulační studie je porovnáván navržený shlukovací přístup s postupem aplikovaným v balíčku kml systému R a se shlukovacími charakteristikami, které navrhuje Urso (2004). V provedené studii dosáhla kombinace navržených shlukovacích proměnných lepších výsledků než používané skupiny shlukovacích proměnných. Dalším přínosem práce je skript napsaný pro jazyk R přiložený na CD. Tento skript je možno použít pro analýzu vlastních mikropanelových dat.

Míry podobnosti pro nominální data v hierarchickém shlukování
Šulc, Zdeněk ; Řezanková, Hana (vedoucí práce) ; Šimůnek, Milan (oponent) ; Žambochová, Marta (oponent)
Tato disertační práce se zabývá mírami podobnosti pro nominální data v hierarchickém shlukování, které umožňují zacházet s proměnnými s více než dvěma kategoriemi a které si kladou za cíl nahradit postupy založené na koeficientu prosté shody, které se v této oblasti běžně používají. Tyto míry podobnosti uvažují dodatečné informace ohledně datového souboru, jako je rozdělení četností kategorií u dané proměnné nebo počet jejích kategorií. Tato práce se věnuje třem hlavním cílům. Prvním cílem je prozkoumání a ohodnocení kvality shlukování vybraných měr podobnosti pro hierarchické shlukování objektů a proměnných. K dosažení tohoto cíle bylo provedeno několik experimentů, které se zabývají jak shlukováním objektů, tak proměnných. Tyto experimenty zkoumají kvalitu shluků vytvořených za pomocí zkoumaných měr podobnosti pro nominální data ve srovnání běžně používanými mírami podobnostmi využívajícími binární transformaci a dále s několika alternativními metodami pro shlukování nominálních dat. Toto porovnání je provedeno na reálných i generovaných souborech. Výstupy těchto experimentů vedou ke zjištění, které míry podobnosti jsou vhodné k obecnému použití, které podávají dobré výsledky v konktrétních situacích a které nejsou doporučeny pro shlukování objektů nebo proměnných. Druhým cílem práce je navržení míry podobnosti vycházející z teoretických předpokladů a její následné porovnání s ostatními zkoumanými mírami podobnosti. Na základě tohoto cíle byly představeny dvě nové míry podobnosti, Variable Entropy a Variable Mutability. Obzvláště prvně zmíněná míra podává velmi dobré výsledky u souborů s nižším počtem proměnných. Třetím cílem této práce je poskytnout komfortní sofwarové řešení založené na zkoumaných mírách podobnosti pro nominální data, které pokrývá celý proces shlukování od výpočtu matice vzdálenosti po hodnocení výsledných shluků. Tento cíl byl dosažen vytvořením balíčku nomclust pro program R, který řeší tuto problematiku a který je volně dostupný.