Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,019 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.09 vteřin. 

Example creation system
Suzdaleva, Evgenia ; Nagy, Ivan ; Dungl, Martin
The technical report describes a system for creation of examples for fully probabilistic dynamic decision making. It represents a documentation for author who wishes to create examples for PhD students or to add their new developed algorithms to the system.

Historia S. Joannis Nepomuceni z r. 1729 a její dobové překlady
Bočková, Alena ; Svatoš, Martin (vedoucí práce) ; Juríková, Erika (oponent) ; Hojda, Zdeněk (oponent)
Na pozadí bádání o raněnovověké latinské a české literatuře zkoumá předložená disertační práce dílo jezuitského historika Maximiliana Wietrowského Historia S. Joannis Nepomuceni (1729) a jeho český překlad Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého (1730). Kromě literárněhistorické, jazykověstylistické a překladatelské analýzy obou děl se snaží o zachycení širšího kulturněhistorického kontextu a postihnutí důležitých prvků souvisejících s dobou vzniku spisů a jejich obsahovou náplní. V úvodu práce je řešena otázka autorství latinského originálu i českého překladu. Po důkladném prozkoumání zejména rukopisné pramenné základny se podařilo najít doklady pro předpoklad, že autorem latinské verze je Maximilianus Wietrowsky (1660-1737), uváděný - ovšem bez konkrétních podkladů - v historické literatuře. Z rozboru překladu pak vyplynulo, že tvůrcem českého textu zřejmě není.

Model finančních kompenzací při umisťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR v období od roku 2010 do roku 2016
Englerová, Anna ; Zeman, Martin (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Autor se zabývá způsobem přidělování finančních prostředků přidělovaných státem obcím v kandidátních lokalitách na umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Hledá způsob, jak procesu přidělování finančních prostředků přidat motivační funkci cílenou na zlepšení postoje lokalit vůči hlubinnému úložišti. Hypotéza, kterou práce ověřuje, obsahuje dvě tematicky blízké části. Předpokládá se, že jednak (1) množství a struktura finančních prostředkůmohouvýznamněovlivnitrozhodováníobcía také,že(2)stávajícímechanismus rozdělování kompenzací je z hlediska motivace neúčinný. V době vzniku práce (konec roku 2016) se jednání mezi obcemi a státem o umístění hlubinného úložiště nacházejí ve fázi krize, a to přes značný přísun finančních kompenzací z jaderného účtu do obcí. Přínos práce spočívá v možnosti změnit odmítavý postoj obcí prostřednictvím motivačního modelu přidělování prostředků. Teoretická část osvětluje základní teoretická ekonomická východiska a seznamuje s problematikou radioaktivity a hlubinného úložiště z pohledu historického, sociologického, technologického a ekonomického. V praktické části autor analyzuje socioekonomickou situaci v lokalitách, porovnává vývoj příspěvků obcím s postojem lokalit k hlubinnému úložišti na časové ose a prokazuje, že stávající způsob přidělování příspěvků nemotivuje kandidátní lokality k vstřícnějšímu postoji vůči hlubinnému úložišti. Tím se potvrzuje druhá část hypotézy. Autor dále navrhuje motivační model rozdělování finančních prostředků. Ověřuje ho porovnáním se zahraničními modely, dotazníkovým šetřením u starostů obcí a u veřejnosti a také vyjádřením odborníků. Ověření modelu potvrdilo jeho motivační účinek. Tím byl potvrzen předpoklad první části hypotézy, že struktura finančních prostředků může významně ovlivnit rozhodování obcí.

Zpráva o hodnotitelské misi do Regensburgu
Drdácký, Miloš
Zpráva přináší výsledky hodnotitelské mise ICOMOS do Regensburgu a Stadtamhofu – města, které je nominováno na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. Jednotlivé části zprávy se zabývají základními rysy nominovaného subjektu, hranicemi zapisovaného území a jeho ochranným pásmem, právní ochranou, správou a plánem budoucí správy, památkovou péčí, cestovním ruchem, autenticitou, kulturním významem a dalšími aspekty, zejména ochranou proti přírodním katastrofám a postojem občanů města k památkám a zápisu na seznam. Poslední aspekt byl zkoumán dotazníkovou akcí a její krátké vyhodnocení je ve zprávě uvedeno.

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/03: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2003
Čermák, Jan ; Buzek, Otokar ; Čemusová, Blanka ; Šojdr, Ludvík
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/03 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku 2003.

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/03: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2003
Čermák, Jan ; Buzek, Otokar ; Čemusová, Blanka ; Šojdr, Ludvík
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/03 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2003.

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/02: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2002
Čermák, Jan ; Buzek, Otokar ; Čemusová, Blanka ; Šojdr, Ludvík
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/02 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku 2002.

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/02: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2002
Čermák, Jan ; Buzek, Otokar ; Čemusová, Blanka ; Šojdr, Ludvík
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/02 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2002.

Závěrečná zpráva 2013 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan ; Kolářová, P. ; Moradi, J. ; Zadinová, R. ; Janoušová, I. ; Hermová, M. ; Jarošíková, C. ; Vindušková, O.
Zpráva podává přehled o výzkumu primární produkce, půdní bioty, vodního režimu a chemismu půd na výsypkách Sokolovské uhelné na základě smlouvy s f. ENKI ops, která pro Sokolovskou Uhelnou zajišťuje ekologický výzkum.

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/01: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2001
Čermák, Jan ; Buzek, Otokar ; Čemusová, Blanka ; Šojdr, Ludvík
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/01 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku 2001.