Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10,410 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.35 vteřin. 


Současná úroveň dodržování koncepce prenatální péče z pohledu těhotných žen
URBÁNKOVÁ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá současnou úrovní dodržování koncepce prenatální péče z pohledu těhotných žen. Teoretická část je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je zaměřena na historii porodnictví a prenatální péče. Druhá celkově popisuje prenatální péči, organizace, cíle, předporodní přípravu porodní asistentkou, těhotenskou průkazku a úlohu porodní asistentky v prenatální poradně. Třetí kapitola se zabývá diagnózou těhotenství a poslední se věnuje vyšetření těhotných žen v jednotlivých trimestrech. Výzkumná část bakalářské práce poukazuje na současnou úroveň dodržování koncepce prenatální péče ve srovnání v Českých Budějovicích a na Benešovsku. Před zpracováním práce byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit, zda je dodržována koncepce prenatální péče, a to z pohledu těhotných žen. Druhým cílem bylo zjistit, zda těhotné ženy chápou důležitost veškerých vyšetření, která se během prenatálních poraden provádí. Třetím cílem bylo zjistit a porovnat úroveň dodržování koncepce prenatální péče u těhotných žen v Českých Budějovicích a na Benešovsku. Z těchto tří stanovených cílů byly stanoveny tři výzkumné otázky: Jaká je úroveň dodržování koncepce prenatální péče o těhotné ženy? Jaká vyšetření se v prenatálních poradnách provádí během těhotenství? Jaký je rozdíl při dodržování koncepce prenatální péče v Českých Budějovicích a na Benešovsku? K vypracování výzkumné části byla použita kvalitativní metoda výzkumného šetření. Na stanovené výzkumné otázky byly vyhledávány odpovědi při získávání a zpracovávání polostrukturovaných rozhovorů. Z výzkumného šetření vyplynulo, že všechny těhotné ženy jsou spokojené s danou koncepcí prenatální péče. Takto načasované intervaly návštěv v prenatálních poradnách jim přijdou správné, důležité a potřebně, jak pro svou kontrolu, tak pro kontrolu plodu v bříšku. Koncepce prenatální péče je na dobré úrovni, vyhovující pro všechny matky. Překvapivě bylo zjištěno, že polovina žen není schopna popsat a více rozebrat, jaká vyšetření v těhotenské poradně podstoupila, v kolikátém týdnu a za jakým účelem byla provedena. Zvláště když pouze dvě respondentky si stěžovaly na nedostatečnou informovanost od lékaře o podstupovaných vyšetřeních. Jako obvyklá vyšetření nejvíce matky uvedly hlavně kontrolu tlaku, moče, váhy, natáčení CTG a dále pak vaginální vyšetření lékařem. Na základě provedeného výzkumného šetření v bakalářské práci se podařilo zjistit, že pouze u dvou žen v Českých Budějovicích je dodržována dle nových doporučených postupů ČGPS frekvence pravidelných návštěv v prenatální poradně. Na Benešovsku ani jedna z žen tento fakt nepotvrdila. Lékaři mají stanovené termíny pravidelných návštěv dle svého uvážení. Jiný rozdíl jsme nevypozorovali. Současná úroveň dodržování koncepce prenatální péče je podobná jak na Benešovsku, tak v Českých Budějovicích. Do budoucna by práce mohla sloužit jako informační materiál v prenatálních poradnách především pro těhotné ženy, které budou chtít znát průběh prenatální péče.

Informovanost vegetariánů o deficitu konkrétních nutričních látek ve vegetariánské stravě a jejich kompenzaci
VORLÍČKOVÁ, Markéta
Tato bakalářská práce se zabývá informovaností vegetariánů o nedostatku konkrétních nutričních látek ve vegetariánské stravě a jejich kompenzaci. Cílem práce bylo zmapovat, zda mají vegetariáni dostatečné informace o nutričním složení jejich výživy, zda mají zájem si tyto informace hledat a zda jim informace přijdou dostupné a dostačující. Dále jsem zjišťovala, zda se lidé s touto stravovací preferencí snaží předcházet možným nutričním deficitům a následným zdravotním problémům. Byly stanoveny tyto 3 výzkumné otázky: "Jak často a kde si nejčastěji vegetariáni vyhledávají informace o bezmasé výživě?", "Jakým způsobem dosahují vegetariáni plnohodnotného jídelníčku?" a "Jaká je informovanost veganů o možném nedostatku v jejich výživě a jakým způsobem se mu snaží předcházet?". V teoretické části se zabývám především vegetariánstvím jako životním stylem, rozdělením vegetariánství na jeho podskupiny, důvody pro přechod na tento způsob života, poté složením vegetariánské stravy se zaměřením na složky výživy, které mohou být deficitní, také vegetariánstvím a jeho dopadem na organismus v různých fázích vývoje a nakonec dopadem bezmasé stravy na zdraví člověka. Praktickou část jsem zpracovala formou kvalitativního výzkumu, konkrétně jsem zvolila polostrukturované rozhovory. Sběr dat jsem provedla pomocí rozhovorů. Rozhovor obsahoval čtrnáct nebo patnáct otázek, ženy byly navíc dotazovány ohledně období těhotenství. Rozhovory jsem směřovala k problematice vegetariánství, veganství či vitariánství. Zajímala jsem se o individuální stravovací návyky, znalosti z oblasti výživy a vlastní zkušenosti respondentů. Sběr dat probíhal v období mezi lednem 2014 až březnem 2014. Výzkumný soubor tvořilo 6 respondentů. Skupina byla tvořena ženami i muži ve věkovém rozmezí od 20-ti do 30-ti let. Respondenti byli z řad vegetariánů, veganů i vitariánů a doba, po kterou preferovali specifický způsob života, se různila. Všichni respondenti byli obeznámeni s účelem poskytování rozhovoru a souhlasili s publikováním. Rozhovory jsem prováděla vždy osobně a zaznamenávala je na diktafon v mobilním telefonu. Z výsledků mé práce vyplývá, že většina respondentů si informace o bezmasé stravě vyhledává. Nejintenzivnější vyhledávání učinili logicky při přechodu k jinému stravovacímu způsobu, ale i nyní se dozvídají stále nové informace. Nejčastěji využívají internet, konkrétně často zaznívala webová stránka www.soucitne.cz nebo www.vegan- fighter.com. Dalšími využívanými zdroji jsou knihy, články, studie, a nebo informace předané od přátel či členů rodiny. Respondenti uvádějí, že díky takto získaným informacím se stravují vyváženě. Často se snaží o pestrost, kombinují různé potraviny, jako jsou luštěniny s obilovinami. Vitariáni uvádějí, že často konzumují klíčky, semínka, ořechy a samozřejmě velké množství syrové zeleniny a ovoce. Všichni vegani i vitariáni vědí o možném nedostatku vitaminu B12, někteří z tohoto důvodu využívají suplementy. Také jsou zmiňovány suplementy proteinů čikomplexní suplementy určené přímo pro vegany.

Záchranáři, katastrofy a "knihovníci"?
Zeman, Jiří
Na první pohled se může zdát, že knihovníci mají pramálo společného se záchranáři a děním kolem mimořádných událostí a katastrof. Domnívám se ovšem, že právě specialisté na informace mohou významně přispět ke koordinaci pomoci při záchranných akcích. Vždyť v jaké jiné oblasti jsou tak potřeba rychlé, relevantní a jasně strukturované informace, jako při záchraně lidských životů? Kdo by měl lépe shromažďovat informace pro následné analýzy a závěry pro zlepšení do budoucna? A kdo by měl mít lepší informace o nejnovějších technologiích a možnostech jejich využití pro přenos informací než právě odborníci na informace? Na několika příkladech si uvedeme, jak mohou knihovníci kooperovat na vývoji "záchranáře budoucnosti", pomoci se systémy pro koordinaci pomoci při katastrofách velkého rozsahu nebo testovat nové technologie pro efektivní využití v praxi.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Zavádění štíhlé výroby a uplatnění Kaizen managementu v malém a středním podniku.
KUBÍČEK, Roman
Tato disertační práce se zabývá uplatněním štíhlé výroby a Kaizen managementu v procesech řízení výroby a logistiky a vybranými nástroji a metodami štíhlé výroby a Kaizen managementu. Výzkum byl proveden na vybraných výrobních odděleních společnosti. Výzkum úrovně používání moderních metod byl proveden pomocí dotazní-kového šetření ve vybraných výrobních podnicích. Můžeme konstatovat, že zavádění štíhlé výroby a uplatňování principů Kaizen ma-nagementu představuje významnou konkurenční výhodu. Cílem nástrojů podpory zavá-dění principů štíhlé výroby a Kaizen managementu je odstraňování plýtvání, zvyšování reakce na plnění zákaznických požadavků a to současně při uplatňování procesních principů řízení. Neopomenutelnou podmínkou je stanovení a dodržování zásad podni-kové kultury s přechodem od pojmu firma na pojem moje (naše) firma. Tyto principy jsou použitelné jak v systémech hromadné výroby, tak i malosériové výroby a některé metody a nástroje jsou použitelné a uplatnitelné i v oblasti služeb či státní správy. Mů-žeme konstatovat, že v každé činnosti můžeme nalézt rezervy, které z hlediska štíhlé výroby představují plýtvání, a které můžeme vhodnými nástroji omezit či dokonce od-stranit. Předmětem výzkumu jsou nikdy nekončící změny nastaveného výrobního procesu ve zkoumaném výrobním podniku při zavádění štíhlé výroby a následném uplatnění Kaizen managementu. Změny, které proběhly, se netýkaly pouze nastavení nových materiá-lových toků, layoutů pracovišť, nivelizace a optimalizace práce, ale také změny myšlení lidí, kteří se na těchto změnách podílejí nebo se jich tyto změny dotýkají. Pro vyhodno-cení úspěšnosti a použitelnosti nově zavedených metod byly stanoveny měřitelné ukaza-telé a metodika jejich vyhodnocení. Výsledky, které jsou prezentovány, mají význam jak pro společnost, ve které byl výzkum prováděn, tak pro další společnosti, kde výstupy a doporučení s obecnou platností mohou pomoci jejich dalšímu rozvoji a jsou nápomocny pro další rozvoj vědeckého poznání.

Názory veřejnosti ohledně šetrného chování k životnímu prostředí - květen 2012
Tabery, Paulína
V květnu 2012 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto bloku byly zařazeny také otázky týkající se šetrného chování k životnímu prostředí, konkrétně zda občané mají zájem a dostatek informací, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí. Další otázka směrovala na frekvenci environmentálně šetrných aktivit domácností.

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika: Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI
Münich, Daniel
Cílem Ipn projektu "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" (Ipn Metodika) je v horizontu od roku 2015 nahradit stávající Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací efektivnějším a na mezinárodní standardy kvality orientovaným systémem institucionálního hodnocení. Nové hodnocení v podobě informovaného peer-review bude reflektovat doporučení Ipn Audit a bude vycházet i z Dlouhodobých principů hodnocení přijatých RVVI. Nově připravovaný systém bude charakterizovat kombinace kvantitativního a kvalitativního hodnocení výstupů a přínosů tvůrčí činnosti výzkumných organizací (VO) s jasnými, do budoucnosti orientovanými ukazateli umožňujícími hodnotit dynamiku jejich rozvoje, bude posuzovat výstupy výzkumných organizací z hlediska jejich kvality, relevance, dopadu a efektivnosti, bude respektovat oborové a institucionální odlišnosti, umožní periodické hodnocení výkonnosti jak českého systému VaVaI jako celku, tak i jeho jednotlivých komponent v porovnání se světovými standardy všude tam, kde existují. Výsledky hodnocení mají umožnit strategické řízení jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni jednotlivých institucí a pracovišť. Proces hodnocení bude navržen jako silně odolný proti nepotismu a bude mít silnou oporu v kvalitních hodnotitelích ze zahraničí a bibliometrické podpoře.
Prezentace: idr-465_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-465_2 - Stáhnout plný textMP4

Ekonomické aspekty brownfields v Jihočeském kraji
PŘIBYL, David
Smyslem této diplomové práce je poukázat na problematiku brownfields. Zelená louka je stále dominantní, protože investoři velmi často stojí o to, aby jejich stavba vznikla na místě, kde doposud nic nestálo, ale na druhou stranu mají brownfields své výhody i nevýhody. Obsahem této práce je obecné vymezení a definování pojmů tak, jak je vnímají organizace, které se problematikou zabývají. Cílem této diplomové práce je zhodnocení ekonomické regenerace vybraných brownfields v Jihočeském kraji spočívající v posouzení nákladů a přínosú souvisejících s regeneraci brownfields. Výběr brownfields byl uskutečněn na základě dostupnosti informací a vhodnosti daného vzorku k zhodnocení.

Pokousání psem u dětí a mládeže v Jihočeském kraji
PFLEGEROVÁ, Jitka
Pokousání psem je v dnešní době stále aktuálnějším problémem. Je to dáno nárůstem počtu domácích mazlíčků. Nejčastěji jsou napadeny děti a staří občané. Psí pokousání je způsobeno především špičáky a trháky. Podle intenzity stisku čelistí se zranění projevuje jako otisky, oděrky, pohmoždění s krevními výrony nebo jako bodné rány. Při silném stisku čelistí nelze vyloučit ani amputaci především prstů ruky, nosu a ušního boltce. Poranění způsobená psím kousnutím mají nejčastěji tržně {--} zhmožděný charakter. U starších dětí bývají při napadení psem nejčastěji postiženy končetiny, a to především končetiny horní. Druhé místo v četnosti poranění a úrazů způsobených psem zaujímají poranění hlavy a krku, za nimiž následují úrazy trupu. U dětí do 4 let představují poranění hlavy a krku až 2/3 všech úrazů vzniklých pokousáním psem. Tyto následky mohou být celoživotním traumatem. Proto je třeba tuto problematiku nepodceňovat a předcházet napadení psem. Cílem bakalářské práce bylo zjistit a porovnat počet případů napadení psem u dětí a mládeže ve městech a obcích v rámci Jihočeského kraje. Cíl práce byl naplněn. Provedeným výzkumem se měly potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, které zní: H: Existuje vztah mezi počtem napadení psem a velikostí obce a města, H1: Existuje vztah mezi velikostí plemene psů a počtem napadení, H2: Nadpoloviční většina úrazů způsobených psem nevyžaduje lékařské ošetření, H3: Nadpoloviční většina úrazů způsobených psem vzniká v domácím prostředí, H4: Nadpoloviční většina dotazovaných respondentů byla napadena vlastním psem. Hypotéza H se potvrdila. K napadení psem dochází třikrát častěji na vesnici než ve městě. H1 nebyla potvrzena. Velká i malá plemena útočí v téměř stejném procentu. Rozdíl je tvořen 10 {--} ti %. H2 byla potvrzena. 81% napadení psem bylo ošetřeno v domácím prostředí. H3 se potvrdila. Nadpoloviční většina úrazů způsobených psem vznikla doma a na zahradě. Zahrada byla jak vlastní tak i u známých či sousedů. H4 byla vyvrácena. Vlastním psem bylo zraněno 33% oslovených respondentů. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že jen 11 oslovených respondentů bylo poučeno svým vyučujícím, jak se zachovat při napadení psem. Z odpovědí lze vyčíst, že ve školních osnovách není obsažena problematika pokousání psem. Ke zlepšení by vedlo provádění preventivních programů k dané problematice a rozšíření školních osnov. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík provádí preventivní programy v mateřských školkách a v rámci terapie pomocí zvířat. Školy by mohly se sdružením Hafík spolupracovat.

Ekologické zemědělství ve Zlínském kraji a charakteristika ekologických aktivit obce Hostětín
Hromadová, Marcela
Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem ekologického zemědělství ve Zlínském kraji a charakteristikou ekologických aktivit obce Hostětín. V první části práce je vymezen pojem ekologické zemědělství, historie, principy a platná legislativa ekologického zemědělství v České republice. Je zde definován pojem udržitelný rozvoj a popsány jeho principy, tedy principy, ze kterých vychází ekologické aktivity obce Hostětín. V druhé části je zpracován aktuální přehled ekologických podnikatelů a výměr půd registrovaných v ekologickém zemědělství ve Zlínském kraji. Součástí práce je i dotazníkové šetření, které je zaměřeno na povědomí obcí ve Zlínském kraji, jež mají počet obyvatel nižší než 1000, o modelových ekologických projektech v Hostětíně.