Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15,706 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.28 vteřin. 

Analýza cestovního pojištění
Vernerová, Barbora ; Dědková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu cestovního pojištění. Cílem je analyzovat cestovního pojištění jak z teoretického tak praktického hlediska. Důležitou kapitolou je analýza cestovního pojištění po vstupu do EU.

Návrh způsobů využívání / zneškodňování odpadů ze zvoleného strojírenského provozu
Šíma, Kamil ; Nekvasil, Richard (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je problematika nakládání s odpady ve zvoleném strojírenském podniku se zaměřením na odpady průmyslové. S využitím údajů získaných ze zvoleného průmyslového provozu je v diplomové práci uvedena jeho stručná charakteristiky, podrobnosti o jednotlivých provozech a produktech, dopad činnosti podniku na životní prostředí, údaje o množství produkovaných odpadů a přehled dosavadních způsobů, jakými je s nimi nakládáno. Na základě posouzení a zhodnocení získaných údajů jsou v diplomové práci navržena opatření, jejichž realizace by znamenala nejen zvýšení materiálového nebo energetického využití produkovaného odpadu, zvýšení míry plnění Plánu odpadového hospodářství a snížení množství odpadů ukládaných na skládku, ale také, z dlouhodobého hlediska, zlepšení ekonomické situace podniku a jeho image.

Deskriptivní analýza vybrané vlastnické transakce se společností (obchodním závodem)
Hájková, Kristýna ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce) ; Vomáčková, Hana (oponent)
Bakalářská práce na téma: "Deskriptivní analýza vybrané vlastnické transakce se společností (obchodním závodem)", se zaměřuje na seznámení s problematikou vlastnických transakcí a jejich druhy. Následně se práce důkladněji zabývá vybranou vlastnickou transakcí a to fúzí sloučením. V této kapitole poskytuje práce detailnější informace o fúzi sloučením a následně o jejím průběhu. V praktické části práce byla provedena analýza třech vybraných fúzí sloučení, kde se analýza soustředí především na změny ve vlastnické struktuře a rozdílu z přecenění, pokud tato skutečnost nastala. Závěrečná kapitola následně porovnává jednotlivé fúze sloučením opět především z hlediska vlastnické struktury a rozdílu z přecenění.

Konstrukce mobilního horizontálního štípacího stroje na dřevo
Dressler, Jan ; Škopán, Miroslav (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Práce si klade za cíl zpracovat návrh a dokumentaci pro výrobu robustního štípacího stroje určeného pro nejtěžší lesní práce. Řešené jsou všechny fáze předvýrobního života stroje, tedy analýza zvolené koncepce, analýza možných rizik, určení potřebných vlastností. Na základě těchto metod jsou stnoveny konkrétní dílčí cíle, které by měl daný stroj splňovat. V další části je posléze popsáno a zobrazeno řešení vlastní konstrukce stroje. Integrálním prvkem stroje je rám, jenž je v nejexponovanějších částech analyzován pomocí konstrukčního FEM nástroje, hybnou složkou jsou lineární hydromotory, jejichž zdrojem energie je primárně elektromotor, může jím však být traktorový vývodový hřídel nebo vývod hydraulického okruhu traktoru. Konstrukčně jsou zpracovány všechny důležité uzly. Stroj je navržen i s ohledem na provozní bezpečnost obsluhy. V závěru samotné práce je vypracována koncepční studie, kde je stroj vřazen do systému pro zpracování dřeva přímo v lese s univerzálním zdrojrm energie – kolovým traktorem.

Výrobní aplikace KAIZEN
Novák, Jaroslav ; Kotek, Luboš (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Teoretická část diplomové práce popisuje metodu Kaizen a její části, která byla vyvinuta v Japonsku po druhé světové válce. Jednou z částí této metody je pojem 3MU, který zahrnuje definici nedostatků ovlivňující každý podnik. Jedním z pojmů v této části je pojem „Muda“, který označuje plýtvání. Praktická část se zabývá plýtváním v oblasti produktivity v jednom z výrobních středisek společnosti Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jednotlivé operace tohoto výrobního střediska jsou posuzovány z hlediska možnosti zavedení vícestrojových obsluh, respektive posouzení potřebnosti některých strojů v dané operaci. Výsledkem je vyhodnocení časových údajů systematikou REFA a posouzení možnosti zavést vícestrojovou obsluhu s náležitou úpravou pracovního postupu, propočet výrobních kapacit některých strojů v dané operaci a definování velikostí mezioperačních zásobníků. Tato úprava pracovních postupů, změna počtu strojů a definování mezioperačních zásobníků, vyžaduje změnu layoutu výrobního střediska. Na závěr jsou vyčísleny výsledné náklady a úspory při zrealizování tohoto projektu.

Studie pasivního chlazení kabiny osobního automobilu
Viščor, Petr ; Hejčík, Jiří (oponent) ; Fišer, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na problematiku využití způsobů pasivního chlazení v kabině osobního automobilu. V teoretické části jsou popsány základní principy a mechanizmy přenosu tepla a je zde pojednáno o kvalitě prostředí v kabinách vozidel a to zejména z hlediska tepelné pohody a čistoty vzduchu. Dále je popsána problematika větrání a klimatizace kabin automobilů, posléze jsou rozebrány možné metody pasivního chlazení. Pojmem pasivní chlazení je myšleno snížení teploty interiéru vozu bez nutnosti dotace energií z autobaterie, nebo z paliva. Součástí práce jsou také numerické simulace vytipovaných metod pasivního chlazení pomocí programu THESEUS-FE 3.0. Simulace byly provedeny na modelu automobilu Volkswagen Polo, s cílem ověřit funkčnost jednotlivých metod pasivního chlazení.

Teoretické úvahy na téma právní odpovědnost sportovce v českém právním řádu (odpovědnost sportovce v kolektivních sportech)
Vondráčková, Liběna ; Beran, Karel (vedoucí práce) ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Závěrem lze konstatovat, že vytvořit všemi přijatelnou obecnou definici sportu, resp. sportovce, je úkol, který se zatím nikomu nepodařilo úspěšně vyřešit. Existence takové definice má svůj nesporný význam už jen proto, že chceme-li se zabývat "právní odpovědností sportovce", je třeba nejprve vymezit okruh osob, jichž především se předestřené úvahy týkají. Skrze historický vývoj jsem se v kapitole druhé pokusila naznačit rozsah sportovní činnosti, která je z hlediska požadavku jednotné obecné definice díky svému fenomenálnímu rozměru velice těžko uchopitelná. K významu této definice se pak znovu vracím v kapitole čtvrté v rámci vymezení subjektu odpovědnostních vztahů. Mnou zvolená definice je jistě jen jedna z mnoha možných a neklade si nárok na její bezvýhradné přijetí. Kapitola třetí je věnována exkurzi do historie, kde se vracím až na samotný počátek evropské civilizace, tj. do období antických Řeků a Římanů. Platí-li to pro práci jako celek, tak pro tuto kapitolu dvojnásob, totiž že s ohledem na limitovaný rozsah nemůže obsáhnout zkoumanou látku komplexně. Vedle zajímavého odkazu středověku v oblasti hodnocení sportovních úrazů je tedy věnována pozornost toliko pouze Antice. Nikoli však neprávem, neboť zde můžeme nalézt velmi inspirativní a obdivuhodně nadčasové myšlenky použitelné i ve 21. století....

Zařízení pro zalisování tlumiče průtoku do tělesa vstřikovacího čerpadla.
Trutna, Pavel ; Šlais, Miroslav (oponent) ; Forejt, Milan (vedoucí práce)
Cílem této práce byla konstrukce nového zařízení na lisování tlumiče průtoku do tělesa vstřikovacích čerpadel VP30. Na základě kritérií z hlediska ergonomie, montáže, tvaru tělesa a nákladů bylo zkonstruováno zařízení, které umožní upnutí tělesa a zalisování tlumiče průtoku do příslušného kanálku v tělese. Konstrukce byla provedena v 3D CAD systému, ze kterého je k dispozici výkresová dokumentace i 3D data.

Krucemburk a život koželužské rodiny Skřivanových-Binkových 1623-1948
Slavík, Jiří ; Velek, Luboš (oponent) ; Hlavačka, Milan (oponent)
Předložená rigorosní práce (rozšířená magisterská diplomová práce) představuje historickou sondu do každodenního života a zajímavých osudů starobylé koželužské rodiny Skřivanových - Binkových z východočeského městečka Krucemburk na Českomoravské vrchovině. V časovém rozmezí od první poloviny 17. století až po nástup komunismu a znárodnění rodinné živnosti (1948) se tak stáváme svědky postupného přerodu venkovské řemeslnické dílny a manufaktury v moderní průmyslový podnik. Čtenáři jsou zároveň přiblíženy jednotlivé významné osobnosti koželužského rodu, které vynikly v průběhu staletí také v oblasti obecní správy, osvěty, politiky, kultury a výtvarného umění. Zvláštní pozornost je věnována dosud zanedbávaným tématům - urbanistickému a stavebnímu vývoji městečka, proměnám okolní krajiny, hmotné kultuře.

Aplikace měřicích sond v procesu soustružení
Verfl, Jan ; Slaný, Martin (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je implementace měřících sond do procesu třískového obrábění soustružením a popis způsobů jejich efektivního využití. Měřící sondy se používají jako korekce v průběhu obrábění nebo ke kontrole a měření po obrábění, případně k signalizaci chyb procesu. V praktické části je laserová měřící sonda použita ke kontrole funkčních rozměrů hřídele. Měření je prováděno po obrábění a nahrazuje tak částečně výstupní kontrolu. Laserová sonda byla zároveň posuzována z hlediska vhodnosti použití pro daný účel jako měřidlo a zároveň byly posuzovány její časové a nákladové rozdíly oproti alternativnímu obráběcímu postupu.