Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zplyňování biomasy s oxidem uhličitým
Klíma, David ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá procesem zplyňování biomasy při použití zplyňovacího agenta – směs CO2 a O2. V první části je popsán samotný zplyňovací proces, zařízení, médium a jeho vliv na generovaný plyn. V druhé části je popsána experimentální část, která je zaměřena na změnu vlastností generovaného plynu při použití různého poměru CO2, O2, H2O a vzduchu ve zplyňovací směsi. Součástí experimentální části jsou i zpracovány a zhodnoceny výsledky.
Atmosferické zplyňování biomasy s přídavkem kyslíku a vodní páry
Vypušťáková, Veronika ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je atmosferické zplyňování biomasy s přídavkem kyslíku a vodní páry. Teoretická část je věnována popisu biomasy, procesu zplyňování, typům reaktorů a vyprodukovanému plynu. Dále jsou navrženy experimenty v závislosti na zplyňovacím médiu a na výstupní teplotě. Klíčovým aspektem je v tomto případě regulace přídavku vodní páry. V praktické části jsou tyto experimenty provedeny na fluidním reaktoru. Výsledné hodnoty ze vzorků plynu a dehtu jsou následně zpracovány a vyhodnoceny.
Zplyňování biomasy v kyslíkové atmosféře
Dubinová, Petra ; Lisý, Martin (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Zplyňování biomasy pomocí vzduchu s přídavkem kyslíku může být vhodným způsobem, jak zvýšit kvalitu produkovaného plynu. Cílem této diplomové práce je popsat proces zplyňování s obohaceným vzduchem a ověřit jeho vliv na výsledný plyn. Teoretická část práce se zabývá popisem této technologie s důrazem na různá zplyňovací média a možnosti zvýšení kvality plynu. Praktická část obsahuje výsledky měření na atmosférickém zplyňovacím generátoru s fluidním ložem a jejich vyhodnocení. Experiment se prováděl s různým kyslíkovým obohacením podle možností použitého zařízení.
Využití spalin pro zplyňování biomasy
Švácha, Filip ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Náplň této práce spočívá v popsání procesu zplyňování biomasy s využitím plynu simulujícího složení spalin – směsi kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry. V rešeršní části práce je rozebrána problematika zplyňování se zaměřením na zplyňování ve fluidním loži a vliv použitého zplyňovacího média na zplyňovací proces. V praktické části se práce zabývá návrhem, realizací a vyhodnocením experimentu na reálném zařízení. Cílem experimentu je zjistit vliv přesného složení směsi těchto tří médií na zplyňovací proces a na kvalitu generovaného plynu. Snahou je najít optimální složení pro získání plynu s co nejvyšší výhřevností, který obsahuje co nejméně dehtu. Na konci práce jsou výsledky z experimentu prezentovány a popsány.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.