Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,555 záznamů.  začátekpředchozí1473 - 1482dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti péče o děti s hlubokým mentálním postižením a možnosti jejich vzdělávání v denním stacionáři při centru ARPIDA, o.s.
BÁRTA, Václav
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti péče o děti s hlubokým mentálním postižením a možnosti jejich vzdělávání v denním stacionáři při centru ARPIDA, o. s. v Českých Budějovicích. Cílem bylo zmapovat a zhodnotit možné způsoby péče, výchovy a vzdělávání těchto dětí a posoudit jejich efektivnost a smysluplnost. Vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením probíhá podle paragrafu 42 školského zákona 561/2004 Sb., který stanovuje, že forma vzdělávání by měla odpovídat psychickým a fyzickým možnostem těchto dětí. Vzdělávání těchto dětí probíhá podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu, který bere v úvahu druh a stupeň postižení dítěte a možnosti jeho dalšího rozvoje. Důležitou roli zde hrají specificky stanovené cíle a metody vzdělávání. Významným prvkem v péči o děti s hlubokým mentálním postižením je multidisciplinární ucelený systém rehabilitace, který využívá léčebné, sociální, pedagogické a pracovní prostředky. Je zaměřen zejména na zmírnění následků zdravotního postižení, ale též na integraci postižené osoby do společnosti.
Integrace osobnosti a podpora rozvoje zdraví u mentálně postižených jedinců pomocí pohybových aktivit
KURSOVÁ, Vlasta
V práci jsme hodnotili vliv intervenčního pohybového programu na rozvoj zdraví a integraci osob s mentálním postižením. Výzkumné šetření probíhalo v patnácti zařízeních Jihočeského kraje, jejichž klienty jsou lidé s mentálním postižením (základní školy speciální, speciální třídy při základních školách nebo speciální třídy při ústavech sociální péče pro mentálně postiženou mládež). Intervenční program směřoval k rozvoji pohybových schopností a dovedností žáků s mentálním postižením a k rozvoji jejich sociability. Zahrnoval jednoduchá herní, psychomotorická a jógová cvičení včetně základních hudebně rytmických aktivit. Šetření se zúčastnilo celkem 244 osob s mentálním postižením, pohybový program absolvovalo 149 jedinců ze sledovaného vzorku po dobu pěti měsíců (polovina školního roku). Stanovené hypotézy směřovaly do oblasti sledování ukazatelů motorické a sociální kompetence. Získaná data byla statisticky zpracována a vyhodnocena.
Teorie a praxe středoškolského vzdělávání zrakově postižených v ČR
KŘÍŽ, Michal
Zrakové postižení lze definovat jako absenci nebo nedostatečnost kvality zrakového vnímání. Také se dá říci, že zrakově postižení (někdy též ZP) nebo osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Člověk přijímá zrakem přibližně 85% informací z okolního světa, je proto zřejmé, že zraková vada ovlivňuje celou osobnost člověka. Tímto se rozumí ti, u nichž poškození zraku ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje. V ČR se v současné době udává počet kolem 60 000 těžce zrakově postižených, a to ve všech věkových kategoriích. Z 1 000 nově narozených dětí se odhaduje 5 {--} 20 se zrakovým postižením. Ve Školském zákoně se uvádí: Školská výchovná zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. Volný čas se chápe jako čas, v němž člověk svobodně volí a koná takové činnosti, které mu přinášejí potěšení, zábavu, odpočinek, které více či méně rozvíjejí a obnovují jeho tělesné a duševní schopnosti, popřípadě tvůrčí síly. Práce je určena všem, kteří přichází do styku se zrakově postiženými studenty, především pro rodiče těchto dětí, učitele a ředitele běžných i speciálních škol, kteří mají ve své třídě zrakově postižené děti. Dále by má práce měla zlepšit informovanost o možnostech volnočasových aktivit a popřípadě k rozšíření jejich nabídky podle zájmu studentů.
Hudební výchova jako mimoškolní aktivita
ŠIMOTOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá možnostmi hudebního vzdělávání v domech dětí a mládeže v jižních Čechách. Zaměřili jsme se na nabídku hudebních aktivit, materiální vybavení, formy výuky a možnosti prezentace výsledků práce. Dále se v práci uvádí srovnání se soukromou hudební školou Yamaha, která působí v pěti jihočeských městech a je tedy konkurencí hudební výuce v domech dětí a mládeže. V příloze jsou uvedeny fotografie a jiné další materiály, které dokreslují zpracované téma.
Začleňování studentů ZSF do ošetřovatelského týmu průběhu praxe - z pohledu studenta
BRADOVÁ, Zuzana
Vzdělávání všeobecných sester probíhá ve dvojím prostředí, z nichž každé je stejně důležité. Jedná se o univerzitní prostředí a o prostředí klinické praxe. Jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje přínos a kvalitu praktické výuky, je bezpochyby míra začlenění studentů do ošetřovatelského týmu a kvalita spolupráce s jeho jednotlivými členy. Hlavním cílem práce bylo zjistit míru začlenění studentů oboru Všeobecná sestra do ošetřovatelského týmu z pohledu studenta. Ke zjištění cílů práce a ověření hypotéz jsem použila metodu kvantitativního sběru dat {--} anonymního dotazníku. Výzkum byl prováděn mezi studenty 2. a 3. ročníku prezenčního studia, oboru Všeobecná sestra. Domnívám se, že cíle práce byly splněny a hypotézy na základě vyhodnocení výsledků potvrzeny. Myslím si, že se mi ve své práci podařilo identifikovat faktory, které mají pozitivní nebo negativní vliv na začlenění studentů do ošetřovatelského týmu. Dle výsledků práce je patrné, že je v této oblasti stále co zlepšovat. Práce se snaží nabídnout co nejširší pohled na začleňování studentů do ošetřovatelského týmu a byla bych ráda, kdyby se stala podnětem pro další zkoumání a ověřování problematiky začleňování studentů ZSF do ošetřovatelského týmu.
Analýza systému vzdělávání a rozvoje pracovníků ve vybraném podniku
SIEBENSTICHOVÁ, Sandra
Bakalářská práce s názvem Analýza systému vzdělávání a rozvoje pracovníků ve vybraném podniku, se zaměřením na specifické potřeby mezinárodního managementu, je zaměřena na analýzu stávajícího systému vzdělávání a rozvoje pracovníků včetně doporučení a návrhů změn v systému. Jako analyzovaný objekt byla vybrána Československá obchodní banka, a. s..
Analýza systému vzdělávání a rozvoje pracovníků
KAVKOVÁ, Radka
Cílem bakalářské práce s názvem {\clq}qAnalýza systému vzdělávání a rozvoje pracovníků`` je na základě zjištěných skutečností analyzovat systém vzdělávání a rozvoje pracovníků, hodnocení přínosu vzdělávání včetně návrhů změn v jeho systému. Bakalářská práce byla zpracována na Městském úřadě v Tachově.
Řízení kvality ve vybraném podniku
TURKOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývá řízením kvality ve vybraném podniku. Cílem diplomové práce je zhodnotit systém řízení kvality a navrhnout případné změny. Práce je zaměřena především na výcvik, vzdělávání a motivaci pracovníků ovlivňujících kvalitu.
Evropská dimenze ve vzdělávání mateřské školy
HAVLÍKOVÁ, Kateřina
ANOTACE Evropská dimenze ve vzdělávání mateřské školy Evropská dimenze ve vzdělávání, jakožto výchova k evropanství podporující evropskou integraci, je samozřejmou součástí vzdělávání na základních, středních a samozřejmě na vysokých školách. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda a případně jak lze promítnout evropské dimenze do vzdělávání nejzákladnějšího, tedy do vzdělávání nejmenších dětí v mateřských školách. Proto je bakalářská práce koncipována do třech základních celků. V první části jde o samotný výklad pojmu v jeho historii, současnosti, souvislostech, v evropských i tuzemských podmínkách. Druhou částí je dotazníkový průzkum, mapující rozsah EDV v českých mateřských školách. Třetí částí, z mého hlediska nejdůležitější, je návrh projektu, kterým by bylo vzdělávání v mateřských školách obohaceno právě o evropskou dimenzi a to v takových pojmech a takovým způsobem, aby byla srozumitelná i této nejmladší kategorii studujících.
Použití mobilních zařízení pro vzdělávání
HOŠNA, Josef
Cílem mé práce je zpracovat problematiku programovani výukových Java aplikací pro mobilní telefony. Toto programovaní bude odlišné od standartní Javy pro specificke pozadavky aplikací kvůli kompatibilite a rozdili mezi jednotlivými zařízeními. Práce obsahuje (bude obsahovat) ukázkovou aplikaci, s podrobným průvodcem jak tuto aplikaci naprogramovat krok po kroku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,555 záznamů.   začátekpředchozí1473 - 1482dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.