Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 486 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ověření vlivu speciálního tréninkového programu na rozvoj pohybových schopností hokejistů mladšího školního věku.
CIBOCH, David
Cílem diplomové práce bylo vytvořit tréninkový program pro hokejisty mladšího školního věku a ověřit jeho účinnost v praxi. Vytvořený program obsahoval 8 cviků. Výzkumný soubor tvořily 2 týmy hokejistů, celkem 32 hráčů ve věku 10-11 let. Provedli jsme vstupní testování obou týmů, poté jsme na jeden tým aplikovali námi vytvořený tréninkový program po dobu devíti týdnů, druhý tým trénoval běžným způsobem. Po devíti týdnech jsme provedli výstupní testování obou týmů. Testování jsme prováděli pomocí čtyř testů na ledě, které otestují pohybové schopnosti mladých hokejistů. Výsledky obou skupin zvlášť jsme statisticky ověřili pomocí párového t - testu na hladině významnosti 0,05 a dále jsme vypočítali věcnou významnost. Následně jsme porovnali výsledky obou skupin proti sobě, což jsme také statisticky ověřili, nyní pomocí nepárového t - testu. Ke zlepšení experimentální skupiny došlo ve všech měřených testech, což nám potvrdila statistická i věcná významnost.
Cirkadiánní preference spánku u dětí staršího školního věku cvičících karate
ROUDNICKÁ, Lenka
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit cirkadiánní preference spánku u dětí staršího školního věku cvičících karate. V teoretické části bakalářské práce zpracovávám problematiku spánku dětí staršího školního věku, kde definuji důležité pojmy, kterými jsou: cirkadiánní rytmy, rychlostní schopnosti, specifika sportovní přípravy dětí cvičících karate. Cirkadiánní rytmy ovlivňují tělesné funkce našeho těla v průběhu čtyřiadvaceti hodin. Rychlostní schopnosti jsou jedny z nejdůležitějších schopností, které se podílejí na výsledném výkonu sportovce. Specifika sportovní přípravy dětí cvičících karate závisí na daném věku, pohlaví, pokročilosti, motivovanosti a odhodlanosti sportovce. Starší školní věk je jednou z nejdůležitějších částí života. Dochází k formování psychické i fyzické stránky člověka. Praktická část byla realizována pomocí standardizovaného dotazníku kompozitní škály ranních a večerních typů Skočovský (2004), který vyplnilo 40 dětí (20 chlapců, 20 dívek) staršího školního věku od 11 do 15 let. Na základě vyhodnocení dotazníku byl cíl práce naplněn a došla jsem k těmto nejdůležitějším datům: 15 % chlapců jsou ranní typy neboli skřivani, 65 % chlapců neutrální neboli třetí ptáci a 20 % chlapců večerní typy neboli sovy. Dále jsem zjistila, že 40 % dívek jsou ranní typy, 55 % dívek třetí ptáci a 5 % dívek večerní typy.
Rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů ve vybraném odvětví
LEŠTINOVÁ, Petra
Tématem této diplomové práce je rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů ve vybraném odvětví. Hlavním cílem této práce je zhodnotit systém rozvoje a vzdělávání ve vybraném sektoru a navrhnout možné změny, které povedou ke zlepšení současné situace. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část diplomové práce je teoretická. Tato část obsahuje teoretické znalosti, které byly čerpány z odborné a vědecké literatury. Teoretická část obsahuje znalosti o systematickém vzdělávání, oblastech vzdělávání, motivaci ke vzdělávání a důležitých metodách vzdělávání. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu ve vybraném odvětví. Tato část také navrhuje změny, které vylepší současnou situaci. Vybraný sektor se týká oblasti bankovnictví. Pro objektivnější posouzení odvětví byly vybrány dvě společnosti. Tyto společnosti chtěly zůstat částečně anonymní, a proto byly pojmenovány jako společnost X a společnost Y. K vyhodnocení systému školení a rozvoje byl vybrán dotazníkový průzkum a byly získány cenné informace. Dotazníkové šetření bylo vybráno z důvodu rychlého návratu a velkého počtu zaměstnanců. Obě společnosti mají velmi dobře vyvinutý vzdělávací systém, který mají velmi podobný. Přes veškerou propracovanost těchto systémů byly navrženy změny ke zlepšení.
ROZDÍLY VE ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU U MUŽE A ŽENY VE VĚKU 40 - 50 LET
KOZA, Zdeněk
Bakalářská práce je zaměřena na téma: Rozdíl ve změně životního stylu u muže a ženy ve věku 40-50 let. Teoretická část vymezuje základní pojmy typické pro tuto problematiku se zaměřením na historii, vývoj a novější trendy, a to nejen aktivního životního stylu. Dále na problematiku poruchy příjmu potravy, jako je bigorexie, bulimie, ortorexie. Praktická část je zaměřená na vstupní data zkoumaných subjektů. Rozhovory, jídelníčky, tréninkové postupy, změnu životního stylu spojenou se změnou hodnot a vnímání sebe sama (viz. bigorexie). Zjištění antropometrických parametrů. Testování zdatnosti.
Řízení lidských zdrojů v národní agentuře NAKIT
HYNKOVÁ, Barbora
Diplomová práce se zabývá analýzou řízení lidských zdrojů v podniku NAKIT. Zajímá se také o moderní metody v řízení, které jsou využívány. V teoretické části jsou popsány definice a činnosti, kterými se řízení zabývá. V praktické části je popsán podnik a sestaven dotazník pro vedoucí pracovníky, který je následně vyhodnocen a zjištěné výsledky jsou analyzovány. V závěru práce jsou sepsány výsledky a návrhy, které by mohli zlepšit stávající situaci.
Analýza vývoje výkonnosti v ČR v běhu na 3000 m překážek mužů od roku 1945 po současnost
BLÁHA, Jan
Anotace Během naší lidské činnosti se před námi vyskytují různé překážky. Některé překážky se překonávají snadno a některé jsou velkou výzvou. Také se objevují překážky, které nás přitahují a svým způsobem obohacují a vyplňují náš čas. Tyto překážky se snažíme různě překonávat. V rámci sportovního odvětví atletiky je jednou z pomyslných překážek přímo sportovní disciplína, která má v názvu překážkový běh a vzdálenost 3 000 metrů. V dnešní době se této atletické disciplíně věnují muži i ženy. Tato sportovní běžecká disciplína 3 000 metrů překážek má svůj historický vývoj a to z míst venkova britského království - Velké Británie z období 19. stolení našeho letopočtu. V průběhu vývoje tohoto překážkového běhu byly stanoveny jednotná pravidla v podobě délky tratě, počtu a tvaru jednotlivých překážek. Závod se přesunul na atletické stadiony a zařadil se i do programu Letních olympijských her. Tato magisterská práce je obsahem zaměřena na analýzu vývoje výkonnosti mužů v běhu na 3 000 metrů překážek v České republice od roku 1945 až po současnost. V analytické části je popsána historie a vznik běhu přes překážky ve světě, tak i na území České republiky. Jsou zde zmíněny nejznámější osobnosti, které svými výkony posouvali jednotlivé světové rekordy a rekordy platné v rámci České republiky. Dále jsou zde zmíněna pravidla dané atletické disciplíny pro organizátory těchto závodů v rámci pravidel atletiky. V práci jsou uvedeny somatické, fyziologické a psychologické předpoklady běžce. Na tyto předpoklady navazuje samotná tréninková příprava běžce v rámci jeho sportovní běžecké kariéry, kdy během historického vývoje byly a jsou používané různé tréninkové metody. Tyto metody se postupně vyvíjejí a jsou důležité k popsání a vysvětlení různých výkonnostních výchylek, které se u běžců a jejich výkonech v jednotlivých časových úsecích nacházejí. V práci je popsána tréninková sportovní příprava, která obsahuje jednotlivé části a již od začínajících sportovců a nejenom sportovců, by měla po jakékoli činnosti následovat část regenerační - odpočinková, kdy tato část je v práci popsána. Jedním z provázejících faktorů sportu je také otázka dopingu. Jedná se o zakázané látky, které jsou nefyziologického původu a při jejich užívání se sportovec dopouští porušení pravidel v rámci jednotlivých sportovních odvětví. Pravidla atletiky také upravují v rámci pořádaných jednotlivých soutěží, aby nedocházelo k technickému zvýhodnění atleta při používání sportovního náčiní nebo výstroje. Technologický pokrok se promítá i do sportu a proto pravidla atletiky jsou průběžně aktualizovány. U atleta se jedná o předepsanou sportovní obuv. V rámci povolených tréninkových metod, které mohou, a u některých závodníků zvyšují výkonnost, je trénink ve výších nadmořských výškách. Část magisterské práce obsahuje popis této metody a její vliv na výkon sportovce. V návaznosti na samotnou sportovní činnost je v analytické části popsána podpora sportu v rámci státu za uvedené období až po současnost se vztahovou možností ovlivnění výkonnosti jednotlivých výkonů. V syntetické části je magisterská práce zaměřena především na popis grafů a tabulek. Tabulky a grafy jsou vytvořeny z dat, které jsou dostupné v atletických tabulkách a relevantních odborných encyklopediích. Data byla přepsána do tabulek, následně vyhodnocena a z konečných výsledků byly vytvořeny grafy - obrázky, které znázorňují, jak se v jednotlivých letech vyvíjela výkonnost v běhu na 3 000 m překážek mužů, jaké zde byly milníky a výkyvy. Pod každým grafem, obrázkem a tabulkou je přidán popis daného jevu a vysvětlení, proč tomu tak je.
Ověření vlivu speciálního tréninkového programu na rozvoj koordinačních schopností u mladých fotbalistů
HETO, Jakub
Metoda, která nám umožnila informace zpracovat, se nazývá kvalitativní obsahová analýza. Cílem této metody je porovnat informace, jejich rozsah a význam a následně vyvodit kvalitativní závěr. Cílem této práce bylo ověřit, zda vytvořený speciální trénink bude mít vliv na koordinační schopnosti u mladých fotbalistů. Náš výzkumný soubor byl tvořen 16 mladými fotbalisty, kteří se pohybují mezi 10-11 rokem života. Spadají do kategorie U11, kam můžeme zařadit i období mladšího školního věku. Kategorie U11 trénovala 3x týdně hodinu a půl, kdy během soutěžního období přibýval jeden zápas o víkendu. Během našeho testování hráči první dva měsíce absolvovali pravidelný trénink 3x týdně (pondělí, úterý a čtvrtek), kdy vytvořený trénink spadal do dvou tréninkových jednotek (úterý a čtvrtek) plus o víkendu je čekal jedno soutěžní utkání. Od 5. 10. 2020 se aktivita hráče snížila na 2x týdně v domácích podmínkách, z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky. Všichni testování hráči byli mužského pohlaví a každý z nich hraje pravidelně fotbal minimálně 3 roky. Výsledky jsme statisticky ověřovali párovým t - testem na hladině významnosti 0,05. Zde se budeme zaměřovat na období mezi vstupním a výstupním testováním, tedy na výsledky před nasazením speciálního tréninku a výsledky po jeho absolvování. Data budeme získávat na základě ověření konkrétních testů (IOWA BRACE test, běh s kotoulem, kutálení tří míčů a běh se změnami směru), které zjišťují úroveň koordinačních schopností jedinců. Ke zlepšení došlo ve všech testech. Na základě výsledků t - testu jsme mohli na hladině významnosti 0,05 přijmout hypotézu H1, H2, H3 a H4.
Analýza několikaletého tréninkového cyklu běžce-vytrvalce
ŠTEFAN, Rostislav
Cílem naší bakalářské práce je analýza několika ročních tréninkových cyklů vytrvalostního běžce na úrovni české atletické špičky. Konkrétně jsme analyzovali deníky závodníka od sezóny 2012/2013 do sezóny 2016/2017. Na základě vyhodnocení tréninkových deníků a výsledků závodníka jsme měli za úkol zjistit příčiny zlepšení výkonnosti a následně nalézt případné rezervy v tréninku a také navrhnout změny tréninkového zatížení vedoucího k dalšímu nárůstu výkonnosti. K vyhodnocení získaných údajů jsme použili obsahovou analýzu. Ke zpracování dat jsme dále použili metodu porovnávací. V analytické části byly zkoumány jednotlivé tréninkové ukazatele a výkonnostní křivky sportovce. Nejdůležitějšími sledovanými parametry byly tréninkové ukazatele, výsledné časy závodníka a hodnoty VO2max, které se zvýšily z výchozí hodnoty 65 ml?min-1?kg-1 na maximální hodnotu 85 ml?min-1?kg-1. Z našich výsledků je ve většině případů patrný nárůst výkonnosti související s nárůstem tréninkového zatížení v průběhu sledování.
Obsedání mladých koní
POKORNÁ, Jana
Obsedání mladých koní Cílem práce bylo zpracovat přehled o nejčastěji využívaných metodách obsedání mladých koní a zdůraznit přednosti a nedostatky jednotlivých metod v návaznosti na teoretické poznatky s oblasti etologie a psychologie koní. Podkladový materiál zahrnoval kromě literárních údajů a publikovaných metodických postupů vlastní sledování, které probíhalo u chovatelů zabývajících se výcvikem mladých koní a součástí práce je rovněž ukázka přístupu k obsedání koně využívající koně chované na Účelovém zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Celé sledování bylo zdokumentováno pomocí videokamery a následně analyzováno. Výsledky zahrnují sledování 9 koní na různém stupni výcviku a s využitím různých metod obsedání. Z porovnání jednotlivých metod je zřejmé, že nejvýznamnější součástí práce s mladým koněm je kvalifikovaný a citlivý přístup podpořený bohatými zkušenostmi a neustále zohledňující vrozené vzorce chování a momentální psychický stav koně.
Možnosti využití Wim Hofovy metody jako regenerační procedury a její srovnání s regenerační procedurou ochlazování
Tureček, Jan ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Možnosti využití Wim Hofovy metody jako regenerační procedury a její srovnání s regenerační procedurou ochlazování Katedra: Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství Vedoucí práce: MUDr. Simona Majorová Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jestli může být Wim Hofova metoda efektivně využita jako regenerační procedura mezi tréninkovými jednotkami, druhým cílem bylo posoudit, na jaké složky pozátěžových stavů má procedura největší vliv. Dalšími cíli bylo stručně shrnout současné poznatky o základech sportovního tréninku, regeneračních metodách a metodách zjišťování účinnosti regeneračních procedur a porovnat naše výsledky s poznatky v odborné literatuře. Metody: Jako jednu z metod jsme využili sledování srdeční frekvence v průběhu tréninkového cyklu. Druhým sledovaným parametrem byly hodnoty pocitových stavů, které byly zaznamenány pomocí škál sestavených po vzoru Borgových škál vnímané intenzity a bolesti. Parametry výsledného pocitového skóre jsou kvalita spánku, psychický stav, únava a bolest nohou. Výzkumu se zúčastnilo 10 aktivně sportujících mužů ve věku 21-26 let. Výsledky: Výsledky našeho výzkumu naznačují, že by Wim Hofova metoda mohla být využita jako regenerační procedura, zvláště v náročných částech sportovních sezón s velkým počtem tréninkových jednotek v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 486 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.