Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 535 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace daně z příjmů právnických osob u vybrané společnosti
Janésková, Lenka ; Chrenčíková, Věra (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňové optimalizace u podnikatelského subjektu. Teoretická část definuje klíčové pojmy a metody, které jsou následně aplikovány v části praktické na konkrétní společnost. Výsledkem je pak výpočet současné daňové povinnosti, na jejímž základě jsou v poslední části práce navrženy a zdůvodněny prostředky vedoucí k efektivní optimalizaci daně z příjmu.
Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem
Honzl, Jiří ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje komplexní analýze daňových aspektů spojených s pořízením automobilů a nabízí strategický plán pro optimalizaci daňového základu a cash-flow. Práce definuje klíčové pojmy a zkoumá rozdíly mezi úvěrovým a leasingovým financováním vozidel, s důrazem na jejich vliv na daňový základ právnických osob. Na případové studii společnosti jsou demonstrovány různé scénáře nákupu a jejich dopady na finanční zdraví podniku.
Výplaty podílů na zisku z účetní a daňové perspektivy
Salajková, Lenka ; Šťastná, Lucie (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku možnosti výplaty podílů na zisku a záloh na podíly na zisku. Obsahem práce je také účtování a zdanění podílů na zisku a záloh na podíly na zisku z pohledu vyplácející společnosti. Práce je zaměřena na problematiku vyplácení podílů na zisku a záloh na podíly na zisku společností s ručením omezeným fyzickým a právnickým osobám, které jsou daňovými rezidenty České republiky. Zjištěné poznatky jsou aplikovány na komplexním příkladu.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Kvapilová, Kateřina ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací fyzické osoby. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících s danou problematikou zdanění fyzických osob, daňové optimalizace, sociálního a zdravotního pojištění. Analytická část obsahuje podrobný popis daňového subjektu. V návrhové části jsou zobrazeny výpočty daňové optimalizace a doporučení nejlepší varianty s nejnižším daňovým zatížením.
Optimalizace zdanění vybrané společnosti s ručením omezeným
Mišková, Kateřina ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci zdanění vybrané společnosti s ručením omezeným. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy související s problematikou zdaňování právnických osob. V analytické části práce je představena společnost a uvedena její daňová povinnost. Návrhová část práce je zaměřena na snížení daňové povinnosti u vybrané společnosti se zaměřením na využití zaměstnaneckých benefitů.
Daňová optimalizace podnikatele provozujícího obchod se zvířaty
Kollertová, Michaela ; Bělušová, Kristýna (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzických osob ve spojitosti s vedením daňové evidence. Významem této práce je na základě důkladné analýzy příjmů a výdajů, majetku a dluhů zhodnotit současnou daňovou situaci vybraného poplatníka a navrhnout vhodné metody optimalizace, které sníží jeho daňovou povinnost. V rámci práce jsou využity metody komparace, syntézy a analýzy. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou s danou problematikou spojeny a jsou nezbytné pro praktickou část bakalářské práce. Výsledkem analytické části práce je zvolení vhodných metod daňové optimalizace, které byly konzultovány s vybraným poplatníkem.
Metodika zpracování daňového přiznání fyzické osoby při souběhu příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti a nájmu
Müllerová, Jana ; Kaprál, Tomáš (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje sestavením přehledné metodiky pro vyplnění daňového přiznání vybraného daňového subjektu. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde jsou vysvětleny stěžejní pojmy související s touto problematikou. Druhá část je praktická, která se zabývá analýzou současné situace a sestavení postupu pro vyplnění přiznání pro konkrétní osobu.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Horáková, Ludmila ; Krčmářová, Karolína (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby a optimalizaci daňové povinnosti. Práce se dělí na tři části. Teoretická část vysvětluje pojmy týkající se daného tématu. Analytická část představuje fiktivního poplatníka a jeho ekonomickou situaci. Návrhová část uvádí možné varianty výpočtů daňové povinnosti a pojistného na zdravotní a sociální pojištění za pomoci různých způsobů daňové optimalizace. Uvedena bude komparace navržených variant a doporučena nejvýhodnější z nich.
Comparison of Taxation of a Selected Business Entity in the Czech Republic and Slovakia
Straňáková, Adela ; Snášelová, Janka (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
The master´s thesis is focused on the comparison of the taxation of a selected business entity in the Czech Republic and Slovakia. The first, theoretical part of the thesis defines the basic terms that are essential for understanding the issue and then deals with taxes and their meaning. The second part, which is analytical, describes the tax systems of both countries and deals with their comparison. The final part of the thesis deals with the calculation of the tax liability of the selected entity in both countries and contains proposals for the selected entity based on the results of the calculations.
Optimalizace zdanění právnické osoby
Miklasová, Žaneta ; Bělušová, Kristýna (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice daně z příjmů právnických osob a možnostech optimalizace daňové povinnosti. Teoretická část vymezuje základní termíny, které se týkají zdanění příjmů právnické osoby. Znalost daňových pojmů je klíčová pro posouzení daňové situace konkrétní právnické osoby, která je podrobně rozebrána v analytické části. Návrhová část zahrnuje optimalizační nástroje a metody, které vedou ke snížení daňové povinnosti právnické osoby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 535 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.