Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání
Žáková, Petra ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Pěnička, Jaroslav (oponent)
V mé bakalářské práci se zabývám problematikou týkající se odkladů povinné školní docházky. Téma jsem zkoumala v souladu s novými podmínkami - zavedením povinného předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část slouží jako úvod do tématu. Je zde přiblížen vývoj pohledu na pojmy školní zralost, připravenost a způsobilost a legislativní ukotvení odkladu zahájení školní docházky. Nastíněn je vývoj odkladů školní docházky zhruba od poloviny 20. století do současnosti a stručné srovnání České republiky s jinými evropskými zeměmi v otázce školní docházky. Vzhledem k tomu, že je míra odkladů povinné školní docházky v České republice poměrně vysoká, vybrány byly takové země, kde je podíl odkladů nižší. Cílem praktické části je zjistit, jak probíhá podpora a práce s dětmi s odkladem školní docházky ve vybraných mateřských školách na Vysočině a v Praze. Jako výzkumná metoda byl zvolen polostrukturovaný dotazník s učitelkami a ředitelkami mateřských škol a dále polostrukturovaný rozhovor s vybranými učitelkami/ředitelkami. Z realizovaného výzkumu vzešlo, že většina mateřských škol s dětmi s odkladem školní docházky pracuje, což je zjištění velice pozitivní. Bakalářská práce představuje metody, které jsou v mateřské škole nejčastěji...
Role pedagoga a jeho kompetence při posuzování školní zralosti u zápisu do 1. třídy základní školy
Peterková, Kamila ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Téma diplomové práce je věnováno problematice zápisu dítěte do 1. třídy základní školy jako důležitému životnímu mezníku v jeho životě. Teoretická část zpracovává téma zápisu v celé jeho šíři. Autorka podává přehled, týkající se problematiky školní zralosti, školní připravenosti a jejich diagnostiky. Dále se pak věnuje tématu odkladů školní docházky a legislativě. Nosnou kapitolou teoretické části je téma kompetencí, kterými by měl pedagog primárního vzdělávání u zápisu disponovat. V praktické části diplomové práci autorka věnuje prostor pedagogům, kteří prostřednictvím dotazníku a nestrukturovaného interview reflektují svoje názory a pocity týkající se jejich role při zápisu. Autorka se dotýká jejich pedagogické kompetence. Pedagogové dostávají prostor k vyslovení názorů na současnou formu průběhu zápisů. Výstupem této práce je diskuse o užitečnosti současné formy zápisů a konkrétní úvahy změn.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.