Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 736 záznamů.  začátekpředchozí725 - 734další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tourism as a factor of regional development of the Moravskoslezky region (the Moravian-Silesian region)
Brejčáková, Michaela ; Heřmanová, Eva (vedoucí práce) ; Tittlebachová, Šárka (oponent)
Předmětem této diplomové práce je cestovní ruch a jeho vliv na regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, kterého součástí je šest turistických oblastí (Jeseníky, Beskydy, Opavské Slezsko, Ostravsko, Těšínské Slezsko a Poodří - Moravské Kravařsko) v rámci turistického regionu Severní Morava a Slezsko. Kromě teoretické části, je součástí práce také SWOT analýza kraje a jeho charakteristika, různé analýzy a statistiky regionu v oblasti cestovního ruchu a jeho přínosu pro kraj. Jsou zmíněné i jednotlivé nástroje propagace a podpory rozvoje cestovního ruchu, a práce také poukazuje na současní úroveň spolupráce kraje, hlavně na mezinárodní úrovní, a možnosti jejího rozšíření.
SADC - strategie ekonomického rozvoje
Novotná, Anežka ; Němečková, Tereza (vedoucí práce) ; Harmáček, Jaromír (oponent)
Práce pojednává o Jihoafrickém společenství pro rozvoj (the Southern African Development Community - SADC). Charakterizuje sociálně ekonomickou situaci v členských státech a dále se věnuje strategiím, politikám a programům, které si Společenství pro rozvoj zvolilo. Pro hodnocení těchto strategií jsou pak využity právě výsledky ukazatelů ze socioekonomické charakteristiky v předchozí části.
Analýza systému vzdělávání v Hewlett-Packard
Ponczová, Zuzana ; Jarošová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce je v první části zaměřená na teoretická východiska podnikového vzdělávání. V těchto je definován především popis fází tvorby vzdělávacího systému a doporučení pro přístup ke vzdělávání pracovníků a manažerů. Předmětem praktické části je analýza systému vzdělávání v české pobočce mezinárodní firmy Hewlett-Packard. V rámci práce jsou zkoumány především dva konkrétní programy, a to program pro adaptaci nových pracovníků a program určený pro rozvoj obchodních manažerů. Prostřednictvím metod kvalitativního i kvantitativního výzkumu je zjišťován názor účastníků programů na jejich smysl a efektivnost. Hodnoceny jsou rovněž pravidla tvorby celopodnikového systému vzdělávání v konkrétní společnosti. V závěru jsou formulována doporučení pro zkvalitnění obou programů i systému podnikového vzdělávání jako celku. Vyjádřen je také celkový názor na aktivity podniku v oblasti vzdělávání zaměstnanců
Rozvojové cíle tisíciletí a jejich plnění na příkladu Ghany
Videnovová, Petra ; Adamcová, Lenka (vedoucí práce) ; Borgström Korba, Anna (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku projektu Miléniových cílů, který byl zakotven v roce 2000 a spadá pod gesci OSN. Miléniové cíle jsou zaměřeny do osmi oblastí, které jsou považovány za klíčové pro rozvoj. Splnění těchto cílů je stanoveno na rok 2015. Práce je zaměřena na sledování vývoje v jednotlivých oblastech projektu v západoafrické Ghaně. Práce je dělená do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na Ghanu, popisuje zemi z pohledu ekonomiky, kultury, historie, demografie. Druhá část je zaměřena na Miléniový projekt a popisuje nejprve celosvětové trendy v jednotlivých rozvojových oblastech a následně popisuje vývoj v Ghaně.
Letiště jako prvek regionální ekonomické základny
Voráček, Václav ; Macháček, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kadeřábková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje vybraných regionálních letišť v České republice. První část práce se věnuje obecné problematice letecké dopravy, především pak otázce letišť. Práce popisuje různé aspekty fungování letišť, a to zejména v ekonomickém kontextu. Hlavní pozornost a převážná část práce je věnována letištím Plzeň -- Líně, Vodochody a České Budějovice. Práce popisuje stav a silné a slabé stránky těchto letišť z vybraných hledisek. V závěru jsou hodnoceny možnosti rozvoje zkoumaných letišť a navrhována některá řešení.
Rozvoj pracovníků v systému personální práce
Šedivá, Romana ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Globalizace přináší nové prvky do vývoje vnějšího prostředí firem a výrazné změny jsou i na trhu práce. Velký obrat je v pojetí rozvoje pracovníků. Lidské zdroje se stávají faktorem úspěchu a nástrojem konkurence a formou boje o přežití. Nevyužívá-li firma dostatečně potenciálu svých lidí, neumí-li jej cíleně rozvíjet, ztrácí nejen na výkonnosti a konkurenceshopnosti, ale i na jejich motivaci. Cílem práce je zhodnotit systém rozvoje zaměstnaců konkrétní společnosti, analyzovat slabá místa a případně navrhnout opatření, která by je pomohla eliminovat.
Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MND a. s.
Vykydalová, Naďa ; Kovář, František (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je na základě teoretických a praktických poznatků nalézt možné nedostatky v systému vzdělávání zaměstnanců společnosti MND a.s. a navrhnout možné změny pro zvýšení jeho efektivity.
Rozvoj obce Věžnička
Vomelová, Lenka ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Boková, Jiřina (oponent)
Práce pojednává o obci Věžnička a jejím rozvoji. Teoretická část se zabývá obcemi, strategickým řízením a zaměřuje se na Program rozvoje obce a možné zdroje financování. Praktická část seznamuje s obcí Věžničkou a jejím hospodařením. Dále je zde hodnocen Program obnovy venkova obce Věžnička a v závěru jsou navrženy možné aktivity rozvoje včetně možných zdrojů financování.
Rozvojová politika EU - nové přístupy a směry
Němečková, Tereza ; Konečný, Čestmír (vedoucí práce) ; Adamcová, Lenka (oponent) ; Varadzin, František (oponent) ; Foltýn, Jaroslav (oponent)
Disertační práce identifikuje změny v přístupu Evropské unie k rozvojovým zemím, které se postupně promítaly do tzv. rozvojové politiky Evropské unie od počátku 90. let až do současnosti. Na základě identifikace těchto změn a nových přístupů práce končí analýzou hlavních vývojových trendů a nastíněním možností budoucího vývoje v přístupu Evropské unie k rozvojovým zemím.
Zdroje financování rozvojových projektů na příkladu Guineji
Cvečková, Michaela ; Adamcová, Lenka (vedoucí práce) ; Macháčková, Jaroslava (oponent)
Práce se zabývá problematikou financování rozvojových projektů se zaměřením na příklad neprioritní země České republiky. Práce je rozdělena do kapitol, které se jednotlivě věnují rozvojové spolupráci České republiky obecně, zaměřením na neprioritní země, problematikou fundraisingu obecně a analyzuje příklad projektu české neziskové organizace v Guineji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 736 záznamů.   začátekpředchozí725 - 734další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.