Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 647 záznamů.  začátekpředchozí623 - 632dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Slovní zásoba a anglicismy u dětí vyšších ročníků 2.st. ZŠ
URBÁNKOVÁ, Alena
Tato diplomová práce nahlíží na současný český jazyk z hlediska používání anglicismů u žáků osmých a devátých tříd II. stupně ZŠ. Zaměřuje se zejména na porozumění a použití některých hojně frekventovaných anglicismů. Práce obsahuje část teoretickou, která se obecně zabývá problematikou jazyka, obohacováním slovní zásoby a porovnává český jazyk s anglickým. Praktická část předkládá výsledky dotazníkového průzkumu, který byl proveden na čtyřech základních školách v České republice. Cílem výzkumu bylo zmapovat míru znalosti anglických výrazů mezi žáky osmých a devátých tříd základních škol. Dotazník se zabývá i postoji žáků k přejímání anglicismů do českého jazyka. Uvedeny jsou i příklady cvičení, jež se mohou používat při výuce cizích slov (hlavně anglicismů) v hodinách českého jazyka. Práce je zakončena shrnutím dosažených poznatků. Přílohy zahrnují plné znění dotazníku a cvičení zaměřené na anglicismy.
Problematika začlenění tenisu do vyučovacího procesu tělesné výchovy na základních školách\\
VOŇAVKA, Petr
Diplomová práce je zaměřena na zjištění možných příčin, proč doposud není tenis začleněn do vyučovacího procesu na základních školách. Výzkumné šetření bylo provedeno formou dotazníkové metody na základních školách v regionech Vysočina a Jižní Čechy (prosinec 2007 - únor 2008). Teoreticko-didaktická část se zabývá historií tenisu, pohybovou a psychickou náročností tohoto sportu, především pak dostupností tenisu v rámci širokého okolí (z pohledu četnosti rozšíření hřišť a finančních nákladů na tenisové vybavení). Ve výzkumné části porovnáváme jednotlivé regiony, jejichž výsledky znázorníme v grafech. Zjištěné výsledky jsou uvedeny v diskusi a v závěrečné části práce.
Zjištění stavu mimoškolní organizované tělesné výchovy a sportu dětí předškolního a mladšího školního věku - České Budějovice
NOVÁK, Radim
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit stav sportovních organizací, věnující se pohybovým aktivitám pro děti předškolního a mladšího školního věku v Českých Budějovicích. Dává si za úkol zjistit základní informace o struktuře, zázemí a činnosti jednotlivých organizací. Vytvořit jejich přehled a za pomoci internetových stránek zveřejnit získané informace široké veřejnosti. Práce by měla být přínosem hlavně pro rodiče dětí, kteří hledají pro své děti vhodnou mimoškolní pohybovou aktivitu.
Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel města České Budějovice
VÍTOVEC, Štěpán
Účelem této práce je zjistit základnější informace o pohybové aktivitě a inaktivitě obyvatel města České Budějovice. Sběr dat byl uskutečněn s pomocí mezinárodního dotazníku k pohybové aktivitě NQLS a monitorovacího krokoměru YAMAX na jaře 2007. Výzkumný soubor je tvořen obyvateli města České Budějovice ve věku 20 {--} 69 let a je porovnán s výsledky souboru studentů tělesné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity ve věku 20 {--} 26 let. Pro lepší názornost porovnání byly výsledky zaznamenány do tabulek a grafů.
POSOUZENÍ ROLE PODNIKOVÉ KULTURY V ORGANIZAČNÍ ARCHITEKTUŘE A ŘÍZENÍ PODNIKU
HRONÍKOVÁ, Šárka
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat podnikovou kulturu ve vybraném podniku a navrhnout možná opatření a změny. První část práce obsahuje souhrn teoretických poznatků o podnikové kultuře a s ní souvisejících oblastech. Druhá - praktická - část je věnována popisu a analýze podnikové kultury v konkrétní firmě. Analýza a výzkum byly prováděny ve společnosti Výstaviště České Budějovice, a. s. Hlavním zdrojem informací pro výzkum kultury podniku byla dotazníková metoda, rozhovory se zástupcem vedení firmy a podniková dokumentace. V závěrečné části jsou navržena opatření, která mohou přispět k posílení podnikové kultury analyzované společnosti.
Chování konečných spotřebitelů na trhu
ŠVEJDOVÁ, Monika
Moje závěrečná práce je zaměřena na chování konečných spotřebitelů na trhu. Cílem této práce je provedení průzkumu chování spotřebitelů na trhu a analýza nabídky služeb daného podniku. Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala společnost Výstaviště České Budějovice a. s. a její výstavu Země živitelka. Na základě studia odborné literatury jsem uvedla členění spotřebitelů, popsala jsem chování konečných spotřebitelů a faktory, které na ně působí. Následně jsem provedla výzkum chování spotřebitelů na trhu. Tento výzkum byl realizován na výstavě Země živitelka formou ústního dotazování návštěvníků. Na základě získaných údajů jsem vyhodnotila dotazníky a zhodnotila chování konečných spotřebitelů na trhu. Rovněž jsem provedla analýzu nabídky služeb dané společnosti. Výsledkem mého výzkumu je zjištění, že zde existuje mnoho faktorů, které ovlivňují spotřebitele. Chování spotřebitelů závisí na typu výstavy, doprovodném programu na výstavě a také nabídkou vystavovatelů.
Analýza dispozičního řešení prodejní plochy a struktury sortimentu
EHRELOVÁ, Lucie
Cílem práce bylo analyzovat dispoziční řešení prodejní plochy a struktury sortimentu ve vybrané prodejně a vypracovat návrhy na zlepšení v oblasti spacemanagementu a merchandisingu. Na základě mnou provedených dotazníků se domnívám, že společnost Billa, s.r.o. je schopna i v budoucnosti na českém trhu dále prosperovat.
Aktivizující metody a techniky učení v českém jazyce na základní škole
KAŠPAROVÁ, Eva
Cílem této diplomové práce je zjištění vlivu využití vybraných aktivizujících metod a technik učení na úroveň slohového projevu žáků základní školy. Teoretická část práce popisuje vybrané aktivizující metody a techniky učení v souvislosti s využitím ve výchovně-vzdělávacím procesu. V praktické části je pak proveden experiment, který ověřuje vliv využití těchto metod na vývoj slohového potenciálu žáků. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumána obliba práce s vybranými aktivizujícími metodami a technikami učení ve výuce. Bylo zjištěno, že aktivizující metody facilitují úspěšnost žáků ve slohovém projevu. U experimentální skupiny došlo k statisticky významnému nárůstu v počtu vět a významových větných dvojic.
MOTIVACE A STIMULACE VE VZTAHU K ETICE VE VYBRANÉM PODNIKU
PETROVÁ, Ivana
Cílem této diplomové práce bylo posoudit, jak důležitou úlohu hraje etika, motivace a stimulace ve vybraném podniku, nalézt vzájemné souvislosti mezi nimi a posoudit jejich úroveň. Určit, zda opravdu tvoří etika, motivace a stimulace významnou součást podnikatelské strategie. Průzkum byl realizován v soukromém podniku, který je zaměřen na projekční a inženýrsko-kompletační činnost. Průzkumem bylo zjištěno, že etika hraje nezastupitelnou úlohu a do značné míry ovlivňuje prosperitu firmy. Proto by zaměstnavatel měl své zaměstnance motivovat a stimulovat a měl by mít dobře propracovaný motivační program, který mu umožňuje cílevědomě působit na celý pracovní kolektiv.
Analýza motivace a systému odměňování ve vybraném podniku
BÁRTOVÁ, Zuzana
Cílem diplomové práce bylo analyzovat motivační faktory a systém odměňování pracovníků a jejich praktické uplatenění v České poště, s. p. Při vypracování této části bylo vycházeno z údajů zjištěných z vnitřních vnitropodnikových směrnic a kolektivní smlouvy. Součástí analyzy byl i průzkumový dotazník, který se týkal oblasti motivace a odměňování. Na základě provedených analýz byly vypracovány návrhy na zlepšení současného systému odměňování. Motivační program České pošty, s. p. je dostatečně vypracovaný a je na velmi vysoké úrovni. Tento podnik klade největší důraz na oblast hmotné odměny a sociální péče, jako největšího stimulu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 647 záznamů.   začátekpředchozí623 - 632dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.