Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,236 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Meditace, Kontemplace - spiritualita ve výtvarném umění
Dunajová, Karolína ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na pojmy meditace, kontemplace a spiritualita ve výtvarném umění. Snaží se je vysvětlit a popsat v rámci umělecké tvorby v historických i současných kontextech, obecném pojetí, ale taktéž i v pedagogicko-didaktických teoriích a přístupech. Cílem práce je seznámit čtenáře s těmito pojmy v rámci umělecké, pedagogické teorie i praxe a zároveň zjistit, jakým způsobem s touto problematikou pracují další pedagogové v rámci hodin výtvarné výchovy. Teoretická část popisuje různé umělecké směry, tendence, přístupy a inspirativní pohled na tématiku meditace, kontemplace a spirituality skrze výtvarná či performativní díla a umělecké výpovědi umělců. Praktická část zahrnuje umělecký přístup autorky k těmto tématům ve vlastním výtvarném zpracování autorské tvorby realizované přírodě. V didaktické části jsou formulovány konkrétní výtvarné úkoly a postupy, které jsou realizovány žáky Základní umělecké školy ve Štětí. Závěr didaktické práce je zakončen dotazníkovým šetřením 23 respondentů základních a uměleckých škol. Výsledky ukazují, jakým způsobem s pojmy učitelé pracují ve školní i osobní rovině, jakými způsoby obohacují v rámci výuky duchovní život žáků a kde hledají náměty, zdroje a inspiraci. V závěru jsou shrnuty výsledky všech částí práce a formulovány další kroky, jakým...
Imunitní systém: projektová výuka na 2. stupni ZŠ
Kotrč, Jan ; Ehler, Edvard (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na životosprávu a na vztah životosprávy a imunitního systému člověka. Teoretická část je věnována literární rešerši imunitního systému, jeho vymezení, fyziologii a anatomii a faktorů životosprávy, jako je výživa, pohybová aktivita, stres a otužování a dále vymezení pojmu projektové výuky. Ze všech souvislostí životosprávy a imunitního systému je v této práci věnován největší prostor výživě. Praktická část práce obsahuje návrh, realizaci a vyhodnocení projektové výuky v rozsahu čtyř vyučovacích hodiny na 2. stupni základní školy Radonice. Projekt s názvem "Jak podpořit imunitu" jsem navrhl jako projekt určený k realizaci v rámci předmětů vzdělávacích oblasti Člověk a zdraví a je zařazen do 6. ročníku. Jde o ročníkový projekt, který předpokládá vytvoření několika pracovních skupin. Délka trvání projektu je jeden výukový den (čtyři výukové hodiny). Cílem projektu je propojení znalostí praktických zásad životosprávy pro podporu optimální funkce imunitního systému do každodenního života a také rozvoj kompetencí jako je schopnost vyhledávat, třídit a prezentovat informace a spolupracovat na společném úkolu. Závěrečným produktem projektu je osvětová činnost pro ostatní žáky ve formě žákovských prezentací a informačních plakátů. Součástí praktické části je vyhodnocení...
Project Design and Application of Project Management Methodology in Public Sector
Bendíková, Tatiana ; Doskočil, Radek (oponent) ; Širáňová, Lenka (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the use of project management methods in practice, specifically the proposal to introduce a smart waste management solution in public administration. The introductory part is devoted to the theoretical starting points, on which basis analysis of the city environment is made and the design and subsequent implementation of the system is carried out.
Project Proposal of a New Automated Production Hall Construction
Pavlovič, Dávid ; Hlaván, Róbert (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
This thesis deals with the topic of project management. At the beginning, the theoretical part describes the concepts related to this topic, such as project, project manager and his role in the project, project life cycle or comparison of waterfall and agile approach. The analytical part then discusses and analyses the internal and external environment of the selected company. Finally, in the practical or design part of this thesis, a project plan for the construction of a new automated production hall and warehouse is proposed.
Projekt návrhu procesu v příspěvkové organizaci
Novotná, Irena ; Veselý, Josef (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá praktickým využitím metod a postupů projektového řízení. Úvodní část práce se věnuje teoretickým východiskům zaměřeným na problematiku řešenou v diplomové práci, která budou využita při zpracování návrhové části. Na základě provedené analýzy současné situace organizace a jejího vyhodnocení je vybrán proces, pro nějž bude v návrhové části vypracován projekt. Tímto procesem je implementace nově vytvořené směrnice upravující oblast bezpečnosti, která je pro organizaci důležitá nejen z pohledu nastavených standardů kvality, ale je i podmínkou úspěšného obhájení akreditace SAK.
Information System Design
Červeňanská, Viktória ; Rašovský, Vít (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
This thesis aims to analyze the state of Invanta s.r.o. and the proposed attendance system for this company. At the same time, the system manages to track work on projects with the possibility of creating an invoice for the customer. In the first part, I deal with the definition of theoretical terms. Subsequently, I will use this theoretical knowledge to analyze the current state. The third part focuses on creating the IS proposal thanks to the information obtained from the analyses.
Optimising Project Management in Industry
Albrecht, Robert ; Doskočil, Radek (oponent) ; Širáňová, Lenka (vedoucí práce)
The thesis deals with an analysis of project management in industry and utilizes a variety of methods to strategically describe its contemporary situation. The aim of the analysis is to provide a theoretical background that serves as the foundation for a proposal for improvements. The proposed solution is conducted with the usage of standardized project management tools and delivers a concise and a comprehensive summary that outlines the improvements in sufficient detail for them to be implemented.
Využití projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě
Pavliňák, Lukáš ; Janoušek, Petr (oponent) ; Širáňová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na využití metod projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě. První část se věnuje teoretické pojmy a metody, které jsou použity v návrhové části. Analytická část popisuje současný stav společnosti AUTOCONT a.s., ve které je projekt realizován a způsob, jak jsou zde projekty vedeny. Je zde také popsán samotný projekt, na který se vztahuje návrhová část práce, kde jsou využity nástroje projektového managementu pro vývoj aplikace do podnikového informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Systém odměňování zaměstnanců v konkrétních výrobních odděleních a návrh změn ve vybrané společnosti
Bartošová, Veronika ; Hajný, Jakub (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců v konkrétních vybraných výrobních oddělení ve společnosti ABC s.r.o. První část se zabývá teoretickými poznatky, které souvisí s problematikou odměňování. Ve druhé části je zpracována analytická část současného systému odměňování ve společnosti. Ve třetí závěrečné části jsou popsány návrhy, které by mohly pomoci zlepšit současného systému odměňování.
Project Management
Buday, Jakub ; Mrázek, Lukáš (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
The bachelor's thesis deals with project management in a construction company using the best practices of project management. In the theoretical part, the most important concepts from the field of project management are defined. The analytical part deals with the introduction of the company and the evaluation of the current state of project management in the company. Finally, suggestions are made to improve project management.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,236 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.