Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 357 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Procesy průběhu zakázky podnikem
Koryčánek, Martin ; Milichovský, František (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
V rámci této diplomové práce je pojednáváno o procesech průběhu zakázky ve vybrané společnosti Alcadrain s.r.o., jež působí na trhu jako výrobce sanitární techniky. Práce je rozdělena na tři části, kde v první jsou vymezena dílčí teoretická východiska v rámci zvoleného tématu, druhá část je věnována analýze současného stavu vybrané společnosti a v neposlední řadě jsou kompletně popsány návrhy pro zlepšení v problematických segmentech.
Digitalizace procesu objednávky ve vybrané společnosti
Kadlčíková, Daniela ; Straková, Kateřina (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na popis a zmapování procesů vybrané společnosti za cílem digitalizace procesu objednávky ve vybrané společnosti. Na základě poznatků z analytické části a po definování požadavků je v návrhové části navržen systém, který by měl pomoci ke zvýšení přehlednosti a efektivnímu vyhodnocení zakázek a eliminování vznikajících chyb v procesu.
Řízení materiálu zakázkové výroby
Jílková, Lenka ; Kruželák,, Lukáš (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zmapování a následné zlepšování procesů oddělení Procurement and Logistics sledované divize podniku. Na základě poznatků z analytické části a po identifikaci problematických oblastí jsou navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení výkonu nejen oddělení Procurement and Logistics, ale i divize jako celku. Důraz byl především kladen na eliminaci procesů nepřinášejících hodnotu a na řízení materiálových toků.
Návrh procesního řízení zakázky ve vybrané organizaci
Kotková, Alexandra ; Gruzová, Marcela (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu procesního řízení zakázky ve vybrané organizaci. Cílem práce je odhalit nedostatky a slabé stránky v průběhu realizace zakázky od poptávky zákazníka až po samotné předání zakázky klientovi a navrhnout tak vylepšení stávajícího řízení. Praktická část práce se zabývá analýzou současného stavu a nedostatky jsou analyzovány pomocí metody FMEA, která slouží jako podklad pro navržení řešení. Navrhovaná opatření se zaměřují na zpracování pracovních postupů a dotazníku spokojenosti, zaměstnání nového pracovníka, zavedení časového harmonogramu a využití nástroje Trello pro plánování zakázek. Tyto kroky by měly vést k dodržení dodacích termínů a zvýšení spokojenosti zákazníků.
Řízení procesů ve vybraném podniku
LIŠKOVÁ, Hana
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu procesů ve vybrané společnosti a návrh možných zlepšení. V rámci tohoto cíle byl analyzován a optimalizován proces "výběru zaměstnanců" ve vybrané společnosti, který byl podrobně mapován podle jednotlivých podprocesů v rámci sledovaného procesu, analýza byla provedena včetně měření, identifikace slabých míst a navrhování řešení vedoucích k požadované optimalizaci. Praktická část bakalářské práce se zabývá řízením procesů ve specifické vybrané společnosti. Cílem práce bylo analyzovat aktuálně fungující procesy v podniku a navrhnout jejich optimalizaci a zjednodušit implementaci funkce ve vybraných procesech.
Studie průběhu zakázky obchodním podnikem
Šteigl, Matěj ; Ing.Martina Vejvodová (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku průběhu zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na několik částí. V první části se zabývám teoretickými poznatky procesního řízení. Dále se věnuji představení společnosti PENTA TRADING spol. s r.o., na kterou byla bakalářská práce zaměřena. V analýze současného stavu odhaluji nedostatky procesu. Na základě zjištěných nedostatků se věnuji hlavně problematice IS ve společnosti.
Studie průběhu zakázky vybraným podnikem
Doležel, Jiří ; Brož, Michal (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studiem průběhu zakázky ve firmě REDA a.s., která se se specializuje na výrobu a potisk reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejících dalších služeb. Dle zpracovaných analýz jsou vypracovány změny, které vedou ke zlepšení průběhu zakázky v daném podniku.
Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů
Zatloukal, Tomáš ; Dvořák, Karel (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a podnikové informatiky a analýzy podnikových procesů i uživatelských požadavků. Výsledný podpůrný nástroj by měl usnadnit veškerá manažerská rozhodnutí týkající se dlouhodobého plánování výroby a bude realizován v programu Microsoft Excel a Visual Basic for Applications.
Procesní řízení zakázky
Klinger, Erik ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další část tvoří analýza současného stavu organizace, kde je popsána problematika průběhu řízení zakázky v organizaci. Na základě této analýzy jsou sestavena návrhová řešení zakázkového řízení vedoucí k tvorbě přidané hodnoty ke každé činnosti ke splnění požadavků zákazníka.
Studie řízení životního cyklu produktu v podniku
Kříž, Pavel ; Gabrhelíková, Zdeňka (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Práce se zabývá udržitelným rozvojem podniku se zaměřením na PLM systém v prostředí průmyslového podniku. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu (PLM), jeho nároky a přínosy se zaměřením na oblast mechatroniky. Následná analýza současného IT prostředí podává informace, které slouží jako podklad pro úpravu stávajícího systému tak, aby se eliminovaly úzká místa štíhlé výroby podniku, zamezilo se plýtvání a bylo dosaženo udržitelného rozvoje firmy při použití stávajících technologií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 357 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.