Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  začátekpředchozí38 - 47  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Živnostenský odpad
Markent, Praha ; ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Výsledky komplexního výzkumného šetření, které bylo realizováno v ČR v roce 2008 a zabývalo se nakládání s odpady mezi živnostníky. Zpráva zahrnuje analýzu 6 odvětvových skupin a 26 odvětvových podskupin. Skupina "drobná výroba" zahrnuje 135 organizací, skupina "prodej a servis automobil" zahrnuje 94 organizací, skupina "markety" zahrnuje 66 organizací, skupina "ubytování a stravování" zahrnuje 108 organizací, skupina "doprava" 44 organizace a skupina "úřady" 79 organizací. Zpráva předkládá podrobné grafické zobrazení výsledků výzkumu podle jednotlivých otázek za všechny skupiny a souhrnné tabulky pro drobnou výrobu.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi
ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Projekt řeší problematiku prevence a nakládání s živnostenskými odpady. Výsledky řešení přispějí ke zlepšení situace v oblasti předcházení vzniku a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře služeb a živností a ke zvýšení jejich materiálového využití. Projekt byl řešen v okruzích: výpočet produkce živnostenských/odpadů, vzorové prevenční manuály a koncepce informačního působení. Je popsán nový portál, jehož cílem je napomáhat živnostníkům ve vhodném zacházení s odpady a směřovat k čistší produkci (www.tretiruka.cz).
Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Měchura, Petr ; Kotoulová, Zdenka ; Horák, Miroslav ; Hadrabová, Alena ; Gellenbeck, Klaus
Stručné shrnutí výsledků projektu. Kvantitavního výzkumu u zpracovatelů odpadu v České republice. Krize na trhu druhotných surovin a její příčiny. Hospodárnost a účinnost plateb za komunální odpad. Ekonomika tříděného sběru. Modely plateb za komunální odpad ve vybraných obcích. Stěžejní výsledky jsou shrnuty v publikovaných materiálech, které zpráva cituje.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi
Ing. Bohumil Černík - ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Živnostenské odpady jako odpady vznikající ve sféře služeb a drobných výrobních činností byly klasifikovány souborem vybraných ekonomických činností, byla analyzována jejich produkce a způsoby nakládání s nimi. Byla navržena opatření na snižování produkce těchto odpadů a zvýšení jejich využití. Je popsán postup prací v jednotlivých letech řešení projektu. S nezbytností osvěty mezi producenty živnostenského odpadu souvisí i vznik publikace, která je samostatnou přílohou této zprávy.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Komunální a podobné odpady
Ing. Bohumil Černík - ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Slavík, Jan ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Publikace shrnuje nejnovější výsledky výzkumu v oblasti komunálních odpadů. Přináší definici pojmů a shrnuje právní rámec pro nakládání s komunálními odpady. Přináší i pohled do historie nakládání s komunálními odpady na našem území. Jsou popsány vlastnosti komunálních odpadů a zároveň je diskutován jejich možný vývoj, stejně jako technické a technologické trendy. Jsou popsány ekonomické nástroje, které podporují materiálové toky odpadů a jejich využívání. Odpad je v této publikaci chápán jako součást materiálového cyklu, který je zcela určitě podřízen tržním silám, a proto není důvod podřizovat odpady jiným principů a direktivně regulovat jejich toky.
Odpadní proud. Stavební a demoliční odpad
ECO management, Brno ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří ; Škopán, Miroslav
Studie na základě hodnocení stavu produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem navrhuje opatření k takovému nakládání s těmito odpady, které by bylo nejen ekologické, ale i ekonomické. Vysoký podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů ukazuje, že je nezbytné snižovat produkci, zvýšit procento recyklace a využívat ve stavebnictví recyklovatelné odpady jiného původu.
Prognóza potřebných kapacit na zpracování bioodpadu a odbytových kapacit produktů ze zpracování BRKO pro roky 2010‚ 2013 a 2020
CZ Biom - české sdružení pro biomasu
Cílem studie je stanovení možností separace a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu na základě vývoje produkce směsného komunálního odpadu v minulých letech. Jsou předloženy návrhy a doporučení pro opatření vedoucí k dosažení žádoucího vývoje sběru, zpracování a využití BRKO pomocí dostupných prostředků.
Programy prevence vzniku odpadů - možnosti zavedení programů prevence vzniku odpadů v ČR
Novák, Pavel
Studie navrhuje opatření, která by vedla k zavedení programů prevence vzniku odpadů. Jsou analyzovány výhody začlení programu prevence do Plánu odpadového hospodářství ČR či jiného dokumentu a rozpracování této možnosti na úroveň krajů a obcí. Jsou předložena opatření, která zajistí transpozici směrnice 2008/98/ES - příloha 4.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Komunální a podobné odpady
ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Narešová, Karolína ; Doležalová, Markéta ; Slavík, Jan ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Publikace shrnuje nejnovější výsledky výzkumu v oblasti komunálních odpadů. Přináší definici pojmů a shrnuje právní rámec pro nakládání s komunálními odpady. Přináší i pohled do historie nakládání s komunálními odpady na našem území. Jsou popsány vlastnosti komunálních odpadů a zároveň je diskutován jejich možný vývoj, stejně jako technické a technologické trendy. Jsou popsány ekonomické nástroje, které podporují materiálové toky odpadů a jejich využívání. Odpad je v této publikaci chápán jako součást materiálového cyklu, který je zcela určitě podřízen tržním silám, a proto není důvod podřizovat odpady jiným principů a direktivně regulovat jejich toky.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Programy prevence pro ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kořínek, Robert
Výstupem projektu je technický podklad pro programy předcházení vzniku odpadů pro ČR, který je připraven na základě návodu EK Guidelines on waste preventions programme. Je to jeden z kroků transpozice článků 1 a 4 směrnice č. 98/2008 o odpadech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   začátekpředchozí38 - 47  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.