Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2002 navazuje na zprávu za etapu B1 z roku 2001 rozšířením informace o zapracování preventivních nástrojů do směrnic EU a zákonů ČR. Vybraná odvětví (textilní a papírenský průmysl a povrchové úpravy kovů) jsou doplněna o nakládání s vozidly po ukončení životnosti. Obsažena je také úvodní kapitola k nakládání s elektrošrotem.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
SUNEX, s.r.o. ; INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Navrátil, Bohumil ; Vaněček, Vojtěch ; Kovář, Miroslav ; Vrabec, Jiří ; Polívka, Emil ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2004 popisuje práce plánované v etapě B6 a obsahuje informace, které nebyly zařazeny do finálních verzí manuálů. Svazek obsahuje další výstupy: Výstup 12: manuál pro textilní průmysl. Výstup 13: Manuál pro papírenský průmysl. Výstup 14: Manuál pro povrchové úpravy kovů. Výstup 15: Manuál pro nakládání s autovraky. Výstup 16: Manuál pro malé a střední podniky.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Programy prevence pro ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kořínek, Robert
Příprava programů předcházení vzniku odpadů pro českou republiku, návrhy úprav právních předpisů v souladu s evropskou směrnicí č. 98/2008 a jejich začlenění do nového Plánu odpadového hospodařství ČR.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Hudáková, Věra
Shrnutí výsledků za jednotlivé subprojekty: Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně. Zde jsou předloženy zápisy o splněných úkolech, zápisy z kontrolních dnů, soupis publikovaných výsledků a oponentské posudky.
Realizační program ČR pro stavební a demoliční odpady
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno ; Mertlová, Jana ; Novotný, Bohumil ; Škopán, Miroslav
Realizační program k plánu odpadového hospodářství ČR. Předkládaný návrh realizačního programu pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem navazuje na Plán odpadového hospodářství ČR a Plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů. Dále vychází ze závěrů již schváleného Realizačního plánu pro nakládání s nebezpečnými odpady (pro oblast stavebních a demoličních odpadů) a projektů VaV zpracovaných k problematice nakládání a recyklace stavebních a demoličních odpadů v posledním období. V přílohách jsou uvedeny návrhy technických návodů.
Prvky a vztahy v systému odpadového hospodářství
ECONZULT Praha ; Ing. Bohumil Navrátil - racionalizace - ekoinženýring, Praha ; ISES, s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Navrátil, Bohumil ; Zíka, Ivan ; Rohlová, Ladislava ; Klatovský, Vladimír ; Bursa, Karel ; Vaněček, Vojtěch ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Hyršlová, Jaroslava ; Hanus, Robert ; Christianová, Anna
Účelem projektu je vyhodnotit opatření přijímaná podniky z pohledu integrovaného systému řízení a z pohledu výrobku s ukončenou životností, který se stal odpadem. Cílem je najít slabá místa na podnikové úrovni, informace o nich je podkladem pro analýzu příčin a je podkladem pro státní správu, která může na tomto věcném základě zvolit a podporovat nástroje působící na uzavírání materiálových toků, předcházení vzniku odpadů, snižování jejich nebezpečnosti a minimalizace množství nevyužívaných odpadů. V roce 2004 byly zpracovány studie k etapě B1.1 Podklad k vytvoření modelu produkční a odbytové bilance systému odpadového hospodářství a B1.2 Studie k návrhu metodiky.
Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpady: Návrh
SLEEKO, Praha ; Kotoulová, Zdenka
Návrh Realizačního programu pro komunální odpady je rozpracováním a doplněním Plánu odpadového hospodářství České republiky pro skupinu komunálních odpadů, které jsou vymezeny zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V návrhu je řešen další rozvoj stávajících systémů, způsobů a technologií nakládání s komunálními odpady v obcích a územních regionech, zejména s ohledem na realizovatelnost stanovených cílů a možností využití nástrojů pro jejich dosažení. Struktura Realizačního programu pro komunální odpady odpovídá v základním členění jednotně stanovené osnově pro zpracování těchto programů. Na doporučení pracovní skupiny a se souhlasem řídicího týmu byla osnova doplněna o kapitolu ekonomiky komunálních odpadů.
Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku materiálového využití odpadů
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vlčková, Jitka ; Viktorová, Dana ; Slavík, Jan ; Pšeničková, Alexandra ; Jirkovská, Veronika ; Beneš, David ; Andrt, Miroslav
Cílem projektu je určení klíčových prvků a definice vztahů systému odpadového hospodářství ČR, vytvoření modelu produkční a odbytové bilance systému odpadového hospodářství a navržení účinného souboru ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů působících k zajištění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, zejména prevence vzniku a recyklace odpadu. V úvodu projektu byly vybrány tyto odpadové toky: odpady ze zemědělství, odpady z dolování a těžby, odpady z energetiky, stavební a demoliční odpady a komunální odpady.
Zpracování vybraných úseků problematiky odpadového hospodářství ČR formou varianty Zelené zrcadlo pro potřeby zpracování návrhu POH ČR
Havel, Milan ; Habart, Jan ; Slejška, Antonín ; Kropáček, Ivo
Studie zpracovává vybrané úseky problematiky odpadového hospodářství formou "Zelené zrcadlo", a to: řízení odpadového hospodářství (program Zero Waste), prevence vzniku odpadů, toky odpadů, obaly a infrastruktura zařízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.