Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu
Gulová, Andrea ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu Abstrakt Má rigorózní práce má za cíl přiblížit zvláštní druhy rozsudků v civilním procesu, jimiž jsou rozsudek pro zmeškání a rozsudek pro uznání, dále pak zhodnotit současnou právní úpravu těchto rozsudků a zamyslet se nad možnou právní úpravou z hlediska de lege ferenda. První část práce seznamuje čtenáře se základními znaky a odlišnostmi těchto rozsudků od rozsudků ostatních, jakož i s oběma těmito rozsudky v obecné rovině. Druhá část zachycuje historický vývoj rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání od nejstarších právních úprav až po právní úpravu současnou. Stěžejní třetí část je věnována rozsudku pro zmeškání. První kapitola a její podkapitoly podrobně analyzují jednotlivé předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, jimž jsou zmeškání žalovaného, doručení žaloby do vlastních rukou, doručení předvolání do vlastních rukou, poučení o následcích nedostavení se, absence důvodné a včasné omluvy, první jednání ve věci, návrh žalobce, opodstatněnost žaloby, přípustnost, neexistence podmínek pro vydání rozsudku pro uznání a úvaha soudu. Druhá kapitola se pak zaměřuje na omluvitelné důvody zmeškání a dotkne se také vztahu mezi návrhem na zrušení rozsudku pro zmeškání a odvolání proti takovému rozsudku. Rovněž stěžejní čtvrtá část práce představuje rozsudek pro...
Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory
Koutná, Martina ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Pomahač, Richard (oponent)
1 ABSTRAKT Rigorózní práce na téma: Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory Autor: Martina Koutná Hlavním cílem rigorózní práce na téma "Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory" je analyzovat problematiku investičních pobídek v České republice z pohledu pravidel veřejné podpory a důvodů této regulace. Hlavní pozornost je věnována systému investičních pobídek dle zákona o investičních pobídkách v kontextu s obecnou problematikou veřejné podpory. Práce se zaměřuje na aplikaci správního řádu na zákon o investičních pobídkách a analyzuje postup veřejné správy při poskytování dotací na základě rozpočtových pravidel. Cílem práce je analyzovat diametrálně odlišný přístup při poskytování investičních pobídek a při poskytování dotací a upozornit na klíčové rozdíly, zejména na to, že na proces poskytování investičních pobídek se použije správní řád a proces podléhá soudnímu přezkumu, zatímco v případě poskytování dotací je správní řád i soudní přezkum vyloučen. V souvislosti s poskytováním dotací je kriticky zhodnocena "protikorupční novela" rozpočtových pravidel a autor práce upozorňuje na její protiústavnost. Mimo jiné rigorózní práce upozorňuje na fakt, že pravidla veřejné podpory aplikovaná na systém investičních pobídek, a to především v oblasti poskytování slevy na dani z příjmů právnických...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.