Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  začátekpředchozí15 - 24  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání
Dvoržáková, Miluše
Přednáška se zabývá e-learningem jako progresivní formou vzdělávání, která je stále častěji používána také v systému vzdělávání zaměstnanců. Co je a co není e-learning? Jaké možnosti a úskalí tento nástroj skýtá? V jakých oborech se tato forma vzdělávání nejčastěji v ČR uplatňuje.
Prezentace: idr-300_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-300_2 - Stáhnout plný textMP4
Lidský kapitál, investice do vzdělání, financování vzdělání
Hrabáková, Monika ; Macáková, Libuše (vedoucí práce) ; Pavelka, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá lidským kapitálem, jehož neustálý rozvoj by měl být nedílnou součástí života každého z nás. Cílem této práce je ukázat využitelnost vzdělávání v pracovním životě -- zda vyšší vzdělání přináší vyšší mzdy a menší nezaměstnanost. V teoretické části této práce je definován lidský kapitál včetně jeho složek a možností měření. V další části je rozebrán systém školství v České republice. Problematikou celoživotního vzdělávání se zabývá poslední kapitola teoretické části této práce. Praktická část práce se zaměřuje na závislost mezi úrovní vzdělání a výší mzdy a následně na nezaměstnanost u absolventů vysokých škol. Dále je zde zkoumána shoda vystudovaného oboru a zaměstnání a poskytovatelé dalšího vzdělávání v České republice.
U3V VŠE a počítačová gramotnost v systému celoživotního vzdělávání
Hnilička, Jakub ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Vilím, Tomáš (oponent)
V poslední době se vedle klasické gramotnosti mluví o počítačové gramotnosti. Tato problematika zasahuje každého z nás, ale hlavně lidi v post-produktivním věku, kteří během svého života neměli příležitost se seznámit s informačními technologiemi. Národní program počítačové gramotnosti byl velkou příležitostí jak tuto negramotnost odbourat, ale bohužel zanikl i koncem působnosti Ministerstva informatiky ČR. Zarážející je postoj státu, který připravuje projekty v oblasti e-Governmentu , elektronického sčítání lidu a elektronických voleb bez jakékoliv koncepce na rozvoj uživatelů těchto ambiciózních projektů. Jednou možností jak se zdokonalovat i po ukončení kariéry je studium na Univerzitě třetího věku VŠE, kde se studenti seznamují s prací na počítači, ale i multimedii v Grafické a multimediální laboratoři. Bohužel tato univerzita není přístupná pro každého. Tato omezení spočívají především v podmínce ukončeného středoškolského vzdělání, ale i z kapacitních důvodů. Volbou skutečně pro všechny tedy zůstává komerční sektor, který nabízí širokou škálou kurzů. Tyto kurzy jsou buď z nabídky softwarových firem nebo z konceptu ECDL (Evropský řidičák na počítač).
Prezentace zájmu o celoživotní vzdělávání (CV) jako součást identity aktéra dle gender ? dosažené vzdělání
Průšová, Barbora ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Teoretická část je zaměřena na zjišťování rozdílů mezi muži a ženami, na základě nichž by bylo možné odhalit volbu postupů celoživotního vzdělávání mužů a žen. Práce zkoumá rozdíly v jednotlivých psychických procesech, v postavení muže a ženy v rodině a v postavení muže a ženy na trhu práce. Praktická část je zaměřena na analýzu internetové seznamovací databáze, za účelem zjištění zájmu o celoživotní vzdělávání dle gender a dosaženého vzdělání.
Analýza vybraných programů na podporu vzdělanosti romského etnika
Vodrážková, Kateřina ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Práce se zabývá nízkou vzdělaností romského etnika, významem vzdělání jako takovým a jeho funkcemi. Dále poukazuje na fakt, že vzdělání v tradici romského myšlení nemá velkou hodnotu a že tento problém je třeba řešit a to především uvědoměním si nezbytnosti vzdělání, jako prostředku zkvalitnění životní úrovně a integrace do společnosti a především do pracovního procesu. Specifikou romských dětí jsou zvláštní školy a je tedy nutné, co nejvíce eliminovat počty romských žáků v těchto školách. Významnou roli v integraci romských dětí do normálních škol hrají romští asistenti a přípravné třídy. Dále práce ukazuje význam celoživotního vzdělávání, kvalifikací a programů na podporu vzdělávání, tedy pozvednutí vzdělanostní struktury příslušníků této menšiny. Druhá část práce poukazuje na problém nezaměstnanosti Romů, jež úzce souvisí s nízkou vzdělaností a možnosti jejího řešení. Dále se práce zabývá analýzou vybraných programů na podporu vzdělanosti tohoto etnika v České republice, jejich významem, nezbytností, naléhavostí a také vyhodnocuje úspěšnost a efektivnost těchto programů.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě Vibracoustic CZ, s.r.o.
Dvořáková, Lenka ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořáková, Zuzana (oponent)
V současném prostředí globalizované společnosti získává celoživotní vzdělávání a formování pracovních schopností stále větší význam. Efektivní nástroj představuje systematické vzdělávání se zaměřením na rozvoj osobnosti pracovníků. Firma Vibracoustic CZ, s.r.o, působící v automobilovém průmyslu, se systematicky věnuje vzdělávání svých zaměstnanců a velký důraz v tomto dlouhodobém a opakujícím se procesu klade na rozvoj schopností pracovníků především v oblasti komunikace a týmové spolupráce. Tento postoj přospívá ke spokojenosti zaměstnanců, a tím i k dosažení konkurenční výhody firmy.
Prezentace zájmu o celoživotní vzdělávání (CV) jako součást identity aktéra dle gender - zájmy a koníčky
Hýsek, Michal Bc. ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Hiršová, Miloslava (oponent)
Teoretická část práce vystihuje problematiku genderu a vzdělávání se. V praktické části byla analyzována internetová seznamovací databáze ve struktuře: pohlaví, věk, deklarovaný zájem o CV a veškeré další deklarované zájmy. Pro zpracování dat byla použita metoda faktorové analýzy.
ANALÝZA SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE
Jarolímková, Liběna ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Asztalos, Ondřej (oponent) ; Indrová, Jarmila (oponent)
V práci je provedena podrobná analýza jednotlivých prvků systému vzdělávání průvodců v oblasti cestovního ruchu v České republice, metodou SWOT analýzy je současný systém vzdělávání zhodnocen a jsou navržena opatření pro zlepšení vzdělávání průvodců.
Vzdělávání v Evropské unii: současnost a budoucí trendy
Beránková, Svatava ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
Práce se věnuje problematice vzdělávací politiky EU. Je rozdělena do tří částí. První část se zabývá vývojem vzdělávání na úrovni Evropské unie od jejího počátku až do současnosti a účastí institucí a agentur EU na vzdělávání. Druhá část je zaměřena na řízení, správu a financování vzdělávání na úrovni členských států EU a podává pohled na všechny úrovně celoživotního vzdělávání, od primární úrovně po vzdělávání dospělých. Třetí tématický blok tvoří současné trendy ve vzdělávání ? Lisabonská strategie, Boloňský a Kodaňský proces. Dále je zdůrazněn význam vzdělání na evropském trhu práce a nastíněna zaměstnanost v sektoru vzdělávání, její specifika a výzvy, kterým bude muset v blízké budoucnosti čelit.
Konkurenceschopnost lidského kapitálu České republiky na trhu práce Evropské unie
Jebavá, Alžběta ; Tomková, Magdalena (vedoucí práce) ; Kučerová, Jaroslava (oponent)
Lidský kapitál je ve dnešní době jedním z hlavních determinantů hospodářského vývoje a celkové konkurenceschopnosti ekonomiky. Proto se tato diplomová práce zabývá konkurenceschopností českého lidského kapitálu na trhu práce EU a analyzuje kvalifikační intenzitu nabídky a poptávky na trhu práce ČR a zemí EU-15, které jsou pro naši ekonomiku srovnávací skupinou. Zdůrazňuje především nezbytnost terciárního vzdělání a celoživotního vzdělávání jako klíče k zajištění flexibility lidského kapitálu a naplnění potřeb trhu práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   začátekpředchozí15 - 24  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.