Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Di-XL – 3. setkání partnerů
Dostál, Ondřej
Cílem cesty do Kaunasu v květnu 2014 bylo třetí setkání řešitelů projektu Di - XL. Na programu bylo zhodnocení fáze projektu, která se věnovala navazování kontaktů mezi knihovnami a organizacemi CŽU, diskuse o podobě písemného Modelu této spolupráce, jako i plán šíření dosavadních výsledků a povědomí o projektu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
E-learning v podnikovém celoživotním vzdělávání
Štogr, Jakub
Prezentace: idr-715_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-715_1 - Stáhnout plný textMP4
Zahraniční cesta na první setkání účastníků projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL)
Pavelová, Alena ; Hornová, Magdalena
Účast na tomto setkání byla nezbytná pro zahájení projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP Results. Jednalo se o tzv. kick off meeting. Setkání se konalo v sídle dalšího z účastníků projektu, firmy řecké Action Synergy v Athénách. Na setkání byly projednány smluvní podmínky, harmonogram projektu a položky rozpočtu projektu. Projekt Di-Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního vzdělávání a vytvoření modelu spolupráce knihoven, jako partnerů v šíření a uplatnění výsledků LLP (lifelong learning programs) a organizací LLP. Tento model následně bude představen knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního vzdělávání. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání
Dvoržáková, Miluše
Přednáška se zabývá e-learningem jako progresivní formou vzdělávání, která je stále častěji používána také v systému vzdělávání zaměstnanců. Co je a co není e-learning? Jaké možnosti a úskalí tento nástroj skýtá? V jakých oborech se tato forma vzdělávání nejčastěji v ČR uplatňuje.
Prezentace: idr-300_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-300_2 - Stáhnout plný textMP4
Lidský kapitál, investice do vzdělání, financování vzdělání
Hrabáková, Monika ; Macáková, Libuše (vedoucí práce) ; Pavelka, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá lidským kapitálem, jehož neustálý rozvoj by měl být nedílnou součástí života každého z nás. Cílem této práce je ukázat využitelnost vzdělávání v pracovním životě -- zda vyšší vzdělání přináší vyšší mzdy a menší nezaměstnanost. V teoretické části této práce je definován lidský kapitál včetně jeho složek a možností měření. V další části je rozebrán systém školství v České republice. Problematikou celoživotního vzdělávání se zabývá poslední kapitola teoretické části této práce. Praktická část práce se zaměřuje na závislost mezi úrovní vzdělání a výší mzdy a následně na nezaměstnanost u absolventů vysokých škol. Dále je zde zkoumána shoda vystudovaného oboru a zaměstnání a poskytovatelé dalšího vzdělávání v České republice.
U3V VŠE a počítačová gramotnost v systému celoživotního vzdělávání
Hnilička, Jakub ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Vilím, Tomáš (oponent)
V poslední době se vedle klasické gramotnosti mluví o počítačové gramotnosti. Tato problematika zasahuje každého z nás, ale hlavně lidi v post-produktivním věku, kteří během svého života neměli příležitost se seznámit s informačními technologiemi. Národní program počítačové gramotnosti byl velkou příležitostí jak tuto negramotnost odbourat, ale bohužel zanikl i koncem působnosti Ministerstva informatiky ČR. Zarážející je postoj státu, který připravuje projekty v oblasti e-Governmentu , elektronického sčítání lidu a elektronických voleb bez jakékoliv koncepce na rozvoj uživatelů těchto ambiciózních projektů. Jednou možností jak se zdokonalovat i po ukončení kariéry je studium na Univerzitě třetího věku VŠE, kde se studenti seznamují s prací na počítači, ale i multimedii v Grafické a multimediální laboratoři. Bohužel tato univerzita není přístupná pro každého. Tato omezení spočívají především v podmínce ukončeného středoškolského vzdělání, ale i z kapacitních důvodů. Volbou skutečně pro všechny tedy zůstává komerční sektor, který nabízí širokou škálou kurzů. Tyto kurzy jsou buď z nabídky softwarových firem nebo z konceptu ECDL (Evropský řidičák na počítač).
Prezentace zájmu o celoživotní vzdělávání (CV) jako součást identity aktéra dle gender ? dosažené vzdělání
Průšová, Barbora ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Teoretická část je zaměřena na zjišťování rozdílů mezi muži a ženami, na základě nichž by bylo možné odhalit volbu postupů celoživotního vzdělávání mužů a žen. Práce zkoumá rozdíly v jednotlivých psychických procesech, v postavení muže a ženy v rodině a v postavení muže a ženy na trhu práce. Praktická část je zaměřena na analýzu internetové seznamovací databáze, za účelem zjištění zájmu o celoživotní vzdělávání dle gender a dosaženého vzdělání.
Analýza vybraných programů na podporu vzdělanosti romského etnika
Vodrážková, Kateřina ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Práce se zabývá nízkou vzdělaností romského etnika, významem vzdělání jako takovým a jeho funkcemi. Dále poukazuje na fakt, že vzdělání v tradici romského myšlení nemá velkou hodnotu a že tento problém je třeba řešit a to především uvědoměním si nezbytnosti vzdělání, jako prostředku zkvalitnění životní úrovně a integrace do společnosti a především do pracovního procesu. Specifikou romských dětí jsou zvláštní školy a je tedy nutné, co nejvíce eliminovat počty romských žáků v těchto školách. Významnou roli v integraci romských dětí do normálních škol hrají romští asistenti a přípravné třídy. Dále práce ukazuje význam celoživotního vzdělávání, kvalifikací a programů na podporu vzdělávání, tedy pozvednutí vzdělanostní struktury příslušníků této menšiny. Druhá část práce poukazuje na problém nezaměstnanosti Romů, jež úzce souvisí s nízkou vzdělaností a možnosti jejího řešení. Dále se práce zabývá analýzou vybraných programů na podporu vzdělanosti tohoto etnika v České republice, jejich významem, nezbytností, naléhavostí a také vyhodnocuje úspěšnost a efektivnost těchto programů.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě Vibracoustic CZ, s.r.o.
Dvořáková, Lenka ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořáková, Zuzana (oponent)
V současném prostředí globalizované společnosti získává celoživotní vzdělávání a formování pracovních schopností stále větší význam. Efektivní nástroj představuje systematické vzdělávání se zaměřením na rozvoj osobnosti pracovníků. Firma Vibracoustic CZ, s.r.o, působící v automobilovém průmyslu, se systematicky věnuje vzdělávání svých zaměstnanců a velký důraz v tomto dlouhodobém a opakujícím se procesu klade na rozvoj schopností pracovníků především v oblasti komunikace a týmové spolupráce. Tento postoj přospívá ke spokojenosti zaměstnanců, a tím i k dosažení konkurenční výhody firmy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.