Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podpora neúspěšných žáků učiteli na 1. stupni ZŠ
Pánková, Simona ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Krátká, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí učitele ve vzdělávání školně neúspěšných žáků na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se věnuje různým pojetím školní neúspěšnosti. V první kapitole je vymezený pojem školní úspěšnost a neúspěšnost. Druhá kapitola se zabývá různými důvody školní neúspěšnosti, které učitel musí určit, aby mohl žáka efektivně podpořit. Třetí kapitola se zaměřuje na chování žáků se SVP, které může být mnohdy nebezpečné a učitel musí vědět, jak se v takových situacích zachovat. Čtvrtá kapitola se zabývá tím, jak je žák se SVP přijímán do běžné třídy. Především se však diplomová práce zaměřuje na postupy používané učitelem, které pomáhají dítěti v učení a překonávání překážek, které jeho učení ztěžují, včetně subjektivně vnímané neúspěšnosti. Tyto informace nalezneme v paté kapitole. Další kapitoly se zaměřují na asistenta pedagoga a na školu, obojí je při podpoře žáka klíčové. Cílem empirické části je zjistit, jak přistupují k podpoře školně neúspěšných žáků učitelé na 1. stupni ZŠ a jakých efektivních postupů (strategií) využívají. Tato část je založena na kvalitativním výzkumu. Hlavní výzkumnou metodou je pozorování výuky ve dvou třídách 3. ročníku ZŠ. Dalšími použitými metodami jsou rozhovory s oběma učitelkami a empirické posouzení, které je vytvořeno po sledování jejich výuky. Výstupem...
Podpora dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole
Biemannová, Klára ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Korandová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce je speciálně pedagogická, zabývá se tématem podpory dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá z kapitoly o dítěti v předškolním věku, a jeho vývoji, a kapitoly zabývající se vývojovou dysfázií. Nalezneme zde dostupné informace z odborné literatury na téma vývojové dysfázie. Praktická část obsahuje kazuistiku jedince s vývojovou dysfázií a vlastní šetření. Výzkum je realizovaný kvalitativní metodou za pomoci kazuistiky jedince s vývojovou dysfázií, dokumentace a polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy. Popisuje způsoby podpory s ohledem na hlediska adaptace, komunikace, výuky a přípravy na základní školu. V rámci analýzy dokumentů se dozvídáme teoretické podklady pro práci s dítětem a v rámci rozhovorů zkušenosti pedagogů se zaměřením na konkrétního jedince. Výsledkem je ucelený soubor poznatků pro práci s dítětem s vývojovou dysfázií. V závěru nalezneme zhodnocení přínosu práce pro veřejnost. KLÍČOVÁ SLOVA dítě předškolního věku, vývojová dysfázie, komunikace, narušená komunikační schopnost, inkluze, běžná mateřská škola, pedagogická podpora
Učitelé jako spolutvůrci asistenta pedagoga
Pomahačová, Hana ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá učiteli jako spolutvůrci profese asistenta pedagoga. Profese asistenta pedagoga je u nás novou, ještě ne zcela etablovanou profesí, která je nedílnou součástí inkluzivního vzdělávání. Cílem této práce je zejména přispět k další diskusi ohledně profese asistenta pedagoga. Práce vychází z konstruktivistického paradigmatu, k profesi asistenta pedagoga je přistupováno jako k profesi sociálně konstruované a učitelé jsou nahlíženi jako jedni z aktérů - spolutvůrců tohoto konstruování, do jejichž každodenního profesního života inkluze, a tím pádem i profese asistenta pedagoga zasahuje. To znamená, že pozornost je kladená zejména na to, jak je tato profese asistenta pedagoga chápána v každodenním profesním životě a jak je na základě tohoto porozumění jednáno. V teoretické části jsou stručně vymezeny základní pojmy jako profese asistenta pedagoga, její legislativní rámec, inkluzivní vzdělávání, sociální konstruktivismus a vymezení dalších aktérů utvářející profesi asistenta pedagoga. V praktické části je pozornost zaměřena na jednoho z aktérů utváření profese asistenta pedagoga, a to na učitele prvního stupně základních škol. Na základě kvalitativního výzkumu vycházejícího z konstruktivistického pojetí zakotvené teorie a hloubkových rozhovorů s prvostupňovými učiteli práce...
Multimediální podpora výuky matematiky
SOCHOROVÁ, Iva
Tato diplomová práce Multimediální podpora výuky matematiky se zaměřuje na podporu pedagogů v zavádění inovací ve vyučování a podporu ve vlastní tvorbě výukových materiálů. Věnuje se podpoře žáku v sebevzdělávání. Zároveň slouží jako přehled vybraných zdrojů pro podporu využití technologií a softwaru ve vyučování. Součástí této diplomové práce jsou ukázky pro použití matematických programů v hodinách matematiky, a návrh na zapojení žáků do výuky, zrealizováním projektu "Nauč své spolužáky", jejímž cílem je tvorba výukových videí žáky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.