Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 175 záznamů.  začátekpředchozí170 - 175  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analysis of selected commodities from investor's point of view
Škultéty, Daniel ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Václavík, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je poskytnout cenový výhled pšenice, kukuřice a rýže v různých časových horizontech. V práci pracujeme převážně s denními daty futures kontraktů za období patnácti let. Analýza investičních příležitostí si vyžaduje nejenom orientaci v samotných komoditách, ale i v posouzení jejich vplyvu na dění ve světě. Na dosáhnutí tohoto cíle používáme technickou analýzu, analýzu časových řádů a věnujeme se faktorům ovlivňujícím ceny vybraných komodit. Přínos práce spočívá především v poskytnutí konkrétních nástrojů technické analýzy vhodných k úspěšnému obchodování na trhu, v shrnutí fundamentálních faktorů ovlivňujících vývoj cen komodit na jednom místě a ve vlastní analýze časových řad cen komoditních futures. V práci jsme ukázali, že náhodnost pohybu cen na kapitálových trzích existuje, no není možné ji zevšeobecnit pro celý trh a všechny období.
Kvalita potravinářské a krmné pšenice
MACHOVCOVÁ, Dana
Kvalita pšenice potravinářské a krmné je každoročně hodnocena u všech dodávek od zemědělských družstev, podniků a soukromých zemědělců. Byly popsány faktory, které mohou kvalitu zrna ovlivnit, kritéria hodnocení kvality zrna pšenice, jejich praktické použití v provozních podmínkách podniku ZZN Pelhřimov (dříve Grana, a.s) středisko Záhoří, výsledky provedených zkoušek a porovnání s celorepublikovým průměrem. Průměrné hodnoty pšenice krmné a potravinářské v letech 2007 - 2010 ukázaly variabilitu v jednotlivých parametrech jak ve zvoleném podniku, tak v celostátním průměru. Průběh počasí ovlivnil kvalitu většiny parametrů. Značnou rozdílnost v kvalitě zrna bylo možné vysledovat i u jednotlivých dodavatelů. Správná agrotechnika a zdravé osivo je základním předpokladem kvalitní produkce.
Environmentální zátěž při produkci a zpracování potravinářské pšenice a výrobě chleba
HYŠPLER, Robin
Práce byla vytvořena ve spolupráci s mezinárodním projektem M00080-EUSAT- SUKI Sustainable Kitchen, který zjišťuje celkový objem emisí oxidu uhličitého ve stravovacích zařízeních a zkoumá možnosti snížení těchto emisí. Práce se zabývá emisní zátěží pšeničné mouky a chleba. Pomocí dotazníkového šetření a odborné literatury, byly zjištěny údaje o zemědělství, zpracování a transportu vybraných surovin. Ze získaných dat a informací z databáze Ecoinvent byla vypočtena emisní zátěž ekvivalentu C02 na kilogram jednotlivých produktů a výrobků. Byly porovnávány systémy hospodaření a regionalita (tj. zda se výrobky dováží a nebo jsou lokální). Cílem práce bylo ověřit zda je environmentálně příznivější konzumovat výrobky z ekologického či konvenčního způsobu hospodaření a výrobky regionální nebo dovezené.
Alkoholová výtěžnost z hydrolyzátů ovsa, ječmene a pšenice
PIKL, Miroslav
Většina produkce etanolu pro průmyslové využití je v ČR vyráběna z obilovin. Byl zkoumán vliv kyselé, alkalické a enzymatické hydrolýzy na výtěžnost po termotlakové přípravě surovin. Jako metoda s největším potenciálem se jeví enzymatická hydrolýza. Největší část pokusů tedy zaujímalo zkoumání účinnosti jednotlivých enzymů k různým druhům obilovin. Jako surovina byly použity oves, ječmen a pšenice z místních farem. Ty byly zpracovány termotlakovou přípravou při různých variantách tlaku. Po provedení hydrolýzy byl stanoven obsah GE a po ukončení fermentace byl zjišťován výtěžek alkoholu.
Modifikace povrchových vlastností plasmatem u semen
HRUŠKOVÁ, Iveta
Předmětem diplomové práce je výzkum vlivu plazmatu na klíčivost semen u vybraných druhů rostlin (pšenice a oves). Tato komplexní práce zahrnuje jednak část fyzikálně technickou, tak část biologickou. Práce diskutuje výběr vhodných semen pro aplikaci plazmatu, popisuje parametry plazmového procesu, diskutuje výsledky testů klíčivosti a počátečního růstu semenáčků. Součástí práce jsou výstupy z elektronové mikroskopie, vyhodnocení naměřených dat a přílohy.
Problematika mikroskopických hub u pšenice
HORMANDLOVÁ, Jana
Cílem práce bylo sledování přirozeného výskytu houbových patogenů, zejména hub rodu Fusarium, v ekologických a v konvenčních pěstovaných systémech. Maloparcelkové pokusy byly založeny na dvou stanovištích (Lukavec a České Budějovice). Sledované období bylo v letech 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009. Houby rodu Fusarium napadají paty stébel, listy i klasy. Při napadení klasů mohou způsobovat snížení výnosů. Epidemický výskyt této choroby podporuje ve velké míře vysoké zastoupení obilovin v osevním postupu, přehnojování dusíkem, husté porosty a také špatná agrotechnická opatření, zvláště nedokonale zapravené rostlinné zbytky. Druhy rodu Fusarium patří v přírodě k velmi rozšířeným, často parazitují na rostlinách nebo žijí saprofyticky na sklizených produktech, posklizňových zbytcích rostlin v půdě, či na jejich povrchu. Mycelium často bohatě větví a vytváří vatovité, světle růžové, purpurově červené, nebo světle žluté povlaky. Jejich škodlivost spočívá v produkci jedovatých mykotoxinů, které se vytvářejí jako jejich sekundární metabolity. Mohou způsobovat zdravotní potíže u lidí a hospodářských zvířat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 175 záznamů.   začátekpředchozí170 - 175  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.