Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  začátekpředchozí154 - 163  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Účinnost využití vody rostlinami hodnocená pomocí diskriminace izotopu 13C
ZÁLESKÝ, Ondřej
Diskriminace izotopu 13C (?13C) může být vhodným měřítkem pro stanovení účinnosti využití vody (WUE) rostlinami. Tato práce potvrzuje negativní korelaci ?13C a WUE u vybraných genotypů ječmene a pšenice. Dále se zabývá vhodností využití zjištěného vztahu pro šlechtění suchu odolnějších plodin.
Společná zemědělská politika EU a státní intervence na trhu s pšenicí
Dittrichová, Kateřina ; Munzi, Tomáš (vedoucí práce) ; Ryvolová, Ivana (oponent)
¨Tématem této bakalářské práce je Společná zemědělská politika Evropské unie, její projevy, přínosy a negativa v podmínkách České republiky. Cílem je přiblížit, jaké dopady vyvolalo přistoupení ke Společné zemědělské politice v samotném zemědělství, ve venkovském prostoru, v zahraničním obchodě. Ve své práci jsem položila důraz na jednu typickou plodinu -- pšenici -- která prolíná celou potravinovou spirálou a je barometrem i nositelem změn v celém agrárním komplexu. Popisuji příčiny a motivy vzniku SZP, její přínosy a negativa. Další část práce je věnována právě jednotlivým reformám SZP, které následně ovlivnily i ČR po vstupu do EU. Zaměřuji se také na vývoj zemědělství v českých zemích v několika etapách před vstupem do EU. Konečně, popisuji dopady Společné zemědělské politiky na zemědělství, zemědělce, venkovský prostor, ceny, spotřebitele. A rovněž naznačuji, jaká je perspektiva SZP vzhled k politickým názorům a tlakům ze zemí EU a mimo EU.
Komoditní trhy a dopad vývoje jejich cen na cenu zboží
Zástěrová, Martina ; Zámečník, Petr (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Práce se zaměřuje na komodity a vývoj jejich cen na burze, zkoumá dopad tohoto vývoje na ceny zboží pro spotřebitele. Zmiňuje hlavní faktory, které ovlivňují vývoj ceny komodity na burze, kdy reprezentativní komoditou byla zvolena pšenice. První část práce je o komoditním obchodování, burzách a o futures instrumentech. Další část informuje o pšenici na americkém trhu a mezinárodním obchodě s pšenicí. V závěru práce je analyzován vliv cenového vývoje pšenice na spotřební cenu chleba na českém trhu, zkoumán je i vliv míry inflace v České republice. Součástí je korelační analýza.
Analysis of selected commodities from investor's point of view
Škultéty, Daniel ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Václavík, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je poskytnout cenový výhled pšenice, kukuřice a rýže v různých časových horizontech. V práci pracujeme převážně s denními daty futures kontraktů za období patnácti let. Analýza investičních příležitostí si vyžaduje nejenom orientaci v samotných komoditách, ale i v posouzení jejich vplyvu na dění ve světě. Na dosáhnutí tohoto cíle používáme technickou analýzu, analýzu časových řádů a věnujeme se faktorům ovlivňujícím ceny vybraných komodit. Přínos práce spočívá především v poskytnutí konkrétních nástrojů technické analýzy vhodných k úspěšnému obchodování na trhu, v shrnutí fundamentálních faktorů ovlivňujících vývoj cen komodit na jednom místě a ve vlastní analýze časových řad cen komoditních futures. V práci jsme ukázali, že náhodnost pohybu cen na kapitálových trzích existuje, no není možné ji zevšeobecnit pro celý trh a všechny období.
Kvalita potravinářské a krmné pšenice
MACHOVCOVÁ, Dana
Kvalita pšenice potravinářské a krmné je každoročně hodnocena u všech dodávek od zemědělských družstev, podniků a soukromých zemědělců. Byly popsány faktory, které mohou kvalitu zrna ovlivnit, kritéria hodnocení kvality zrna pšenice, jejich praktické použití v provozních podmínkách podniku ZZN Pelhřimov (dříve Grana, a.s) středisko Záhoří, výsledky provedených zkoušek a porovnání s celorepublikovým průměrem. Průměrné hodnoty pšenice krmné a potravinářské v letech 2007 - 2010 ukázaly variabilitu v jednotlivých parametrech jak ve zvoleném podniku, tak v celostátním průměru. Průběh počasí ovlivnil kvalitu většiny parametrů. Značnou rozdílnost v kvalitě zrna bylo možné vysledovat i u jednotlivých dodavatelů. Správná agrotechnika a zdravé osivo je základním předpokladem kvalitní produkce.
Environmentální zátěž při produkci a zpracování potravinářské pšenice a výrobě chleba
HYŠPLER, Robin
Práce byla vytvořena ve spolupráci s mezinárodním projektem M00080-EUSAT- SUKI Sustainable Kitchen, který zjišťuje celkový objem emisí oxidu uhličitého ve stravovacích zařízeních a zkoumá možnosti snížení těchto emisí. Práce se zabývá emisní zátěží pšeničné mouky a chleba. Pomocí dotazníkového šetření a odborné literatury, byly zjištěny údaje o zemědělství, zpracování a transportu vybraných surovin. Ze získaných dat a informací z databáze Ecoinvent byla vypočtena emisní zátěž ekvivalentu C02 na kilogram jednotlivých produktů a výrobků. Byly porovnávány systémy hospodaření a regionalita (tj. zda se výrobky dováží a nebo jsou lokální). Cílem práce bylo ověřit zda je environmentálně příznivější konzumovat výrobky z ekologického či konvenčního způsobu hospodaření a výrobky regionální nebo dovezené.
Alkoholová výtěžnost z hydrolyzátů ovsa, ječmene a pšenice
PIKL, Miroslav
Většina produkce etanolu pro průmyslové využití je v ČR vyráběna z obilovin. Byl zkoumán vliv kyselé, alkalické a enzymatické hydrolýzy na výtěžnost po termotlakové přípravě surovin. Jako metoda s největším potenciálem se jeví enzymatická hydrolýza. Největší část pokusů tedy zaujímalo zkoumání účinnosti jednotlivých enzymů k různým druhům obilovin. Jako surovina byly použity oves, ječmen a pšenice z místních farem. Ty byly zpracovány termotlakovou přípravou při různých variantách tlaku. Po provedení hydrolýzy byl stanoven obsah GE a po ukončení fermentace byl zjišťován výtěžek alkoholu.
Modifikace povrchových vlastností plasmatem u semen
HRUŠKOVÁ, Iveta
Předmětem diplomové práce je výzkum vlivu plazmatu na klíčivost semen u vybraných druhů rostlin (pšenice a oves). Tato komplexní práce zahrnuje jednak část fyzikálně technickou, tak část biologickou. Práce diskutuje výběr vhodných semen pro aplikaci plazmatu, popisuje parametry plazmového procesu, diskutuje výsledky testů klíčivosti a počátečního růstu semenáčků. Součástí práce jsou výstupy z elektronové mikroskopie, vyhodnocení naměřených dat a přílohy.
Problematika mikroskopických hub u pšenice
HORMANDLOVÁ, Jana
Cílem práce bylo sledování přirozeného výskytu houbových patogenů, zejména hub rodu Fusarium, v ekologických a v konvenčních pěstovaných systémech. Maloparcelkové pokusy byly založeny na dvou stanovištích (Lukavec a České Budějovice). Sledované období bylo v letech 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009. Houby rodu Fusarium napadají paty stébel, listy i klasy. Při napadení klasů mohou způsobovat snížení výnosů. Epidemický výskyt této choroby podporuje ve velké míře vysoké zastoupení obilovin v osevním postupu, přehnojování dusíkem, husté porosty a také špatná agrotechnická opatření, zvláště nedokonale zapravené rostlinné zbytky. Druhy rodu Fusarium patří v přírodě k velmi rozšířeným, často parazitují na rostlinách nebo žijí saprofyticky na sklizených produktech, posklizňových zbytcích rostlin v půdě, či na jejich povrchu. Mycelium často bohatě větví a vytváří vatovité, světle růžové, purpurově červené, nebo světle žluté povlaky. Jejich škodlivost spočívá v produkci jedovatých mykotoxinů, které se vytvářejí jako jejich sekundární metabolity. Mohou způsobovat zdravotní potíže u lidí a hospodářských zvířat.
Výnos pšenice ošetřené brassinosteroidy
Hradecká, D. ; Kohout, Ladislav
Příspěvek srovnává vliv 7 vybraných brassinosteroidů na změny růstu pšenice jarní Vánek, energetiku fotosyntézy a výnosový proces.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   začátekpředchozí154 - 163  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.