Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Carbon Capture Storage/Utilization
Šuráň, Michal ; Baláš, Marek (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou CCS a CCU. Konkrétním cílem práce je rešerše problematiky záchytu, transportu, uložení a zpracování oxidu uhličitého. Důraz je kladen především na technologie spojené se spalováním fosilních a biomasových zdrojů. V první části jsou popsány přeměny paliva a po nich navazující separační technologie. Druhá část popisuje přepravu CO2. V třetí a čtvrté kapitole jsou popsány metody uložení a využití oxidu uhličitého. Poslední oddíl se zaměřuje na problematiku záchytu CO2 s využitím biomasových zdrojů.
Systém pro otevírání okna na základě teploty a koncentrace CO2 v místnosti
Jůza, Tadeáš ; Bardonek, Petr (oponent) ; Tisovčík, Peter (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit systém pro udržování čerstvého vzduchu v obytné místnosti pomocí automatizovaného větrání, tak aby docházelo k co nejmenším tepelným ztrátám. Byla shromažďována a analyzována data  z čidel vnitřní a venkovní teploty vzduchu, CO2, relativní vlhkosti a stavu otevření okna. Následně byl vybrán vhodný algoritmus pro docílení požadovaných hodnot. Program dále obsahuje algoritmus pro predikci chování systému, tak aby ovládané spotřebiče (okno a topení) vhodně spolupracovaly.
Inženýrská řešení pro zmírnění klimatické změny - metody aplikovatelné v místě zdrojů skleníkových plynů
Remeková, Valentína ; Jedelský, Jan (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce bolo spracovanie rešerše na tému inžinierskych riešení na mitigáciu klimatickej zmeny aplikovateľných v mieste vzniku skleníkových plynov. V prvej časti bola opísaná základná problematika zmeny klímy. Ďalej boli rozobraté technológie CCS (Carbon capture and storage), ktoré slúžia na zachytávanie a sekvestráciu oxidu uhličitého, a možné spôsoby separácie CO2 zo spalín. Tretia kapitola opisuje technológie CCU (Carbon capture and utilization), ktoré zachytený uhlík ďalej využívajú ako produkt. Budúcnosť týchto technológii a ostatné metódy znižovania emisií sú doplnené v nasledujúcej časti. Okrem technologických výziev sa s problematikou klimatickej zmeny spája aj finančná náročnosť riešení, a táto časť bola spracovaná v kapitole päť. Na konci práce boli zhrnuté výhody, nevýhody, zistenia a nedostatky vo výskume plynúce z rešerše.
Měření CO2 pro smart home
Novák, Radim ; Jirgl, Miroslav (oponent) ; Benešl, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá oxidem uhličitým (CO2), jeho významem pro člověka a jeho měřením. V teoretické části najdete informace o jeho objevení, jeho využití v průmyslu, ale i o jeho nebezpečných účincích, koncentrací ve vzduchu, způsoby, jak tuto koncentraci měřit a jaká jsou pro to dostupná čidla na trhu. Praktická část se věnuje návrhu desky pro měření koncentrace CO2 a softwarovému řešení desky.
Inženýrská řešení pro zmírnění klimatické změny - metody pro eliminaci skleníkových plynů z atmosféry
Lněničková, Veronika ; Elcner, Jakub (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá metodami eliminace skleníkových plynů z atmosféry, jejich výhodami či nevýhodami a finanční náročností spojenou s jejich aplikací. První část práce popisuje vědní obor geoinženýrství, které se zabývá odstraněním oxidu uhličitého z atmosféry. Druhá část je zaměřena na metody řízení slunečního záření, nakonec jsou popsány metody eliminující jiné skleníkové plyny, než je oxid uhličitý.
Role daní a poplatků v ekologizaci vozového parku
Vičarová, Dana
Diplomová práce se zabývá zhodnocením aplikace environmentálních prvků při zdaňování a zpoplatňování silničních motorových vozidel, typu osobní vozidla a motocykly, v zemích Evropské unie. V práci je provedena komparativní analýza systému daní a poplatků uplatňovaných v jednotlivých zemích Evropské unie v rámci pořízení, vlastnictví a provozování osobních vozidel a motocyklů. Nedílnou součástí diplomové práce je analýza vozových parků zemí Evropské unie s důrazem na jejich stav, skladbu a věk. V návaznosti na provedená šetření jsou prezentovány čtyři návrhy pro úpravu silniční daně v České republice, která by byla založena na environmentálním prvku – emisích oxidu uhličitého.
Růst smrku ztepilého v podmínkách globální změny klimatu.
Melich, Ján
Diplomová práce analyzuje dlouhodobý vliv zvýšeného množství oxidu uhličitého CO2 na růst biomasy smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v závislosti na způsobe smíšení (jednotlivé smíšení, skupinové smíšení a monokultura) s bukem lesním (Fagus sylvatica (L.)). Výsadba bola realizovaná do 2 lamelových kultivačních sfér, nacházejících se v Moravskoslezských Beskydech na lokalitě Bílý Kříž. V první sféře bola koncentrace CO2 rovnaká ako okolité prostředí (AC, ± 350 ppm) a v druhé zvýšená (EC, ± 700 ppm). Po 8 ročné kultivaci dosáhla smrková monokultura největší celkovú průměrnú biomasu v podmínkach AC aj EC. Avšak jedine v rámci jednotlivého smíšení se v podmínkach EC zvýšila oproti AC. U Skupinového smíšení a monokultury se dokonca nevýznamne snížila. Tento jev zvaný aklimačná deprese fotosyntézy, pravdepodobne nastal kvůli nedostatečné minerální výživě dusíkem. Jednotlivé smíšení smrku, s dřevinou s jinou architekturou kořenového systému se jeví do budoucna být vhodné adaptační opatření na kyslých stanovištích.
The response of sessile oak and Norway spruce to expected climate change
Pozhidaeva, Daria
Globální klima je komplexní a neustále se měnící systém. Nicméně, během posledních desetiletí došlo k rozsáhlým změnám klimatických podmínek. V této práci byla studována odezva dvou druhů dřevin - smrku ztepilého a dubu zimního - na očekávaný nárůst koncentrace CO2 v atmosféře a jeho interakce s dostupností dusíku a vody. Za tímto účelem byl proveden experiment simulující tyto účinky v experimentálních kultivačních komorách umístěných na experimentální stanici Bílý Kříž (Beskydy). Jednalo se o výsadbu sazenic stromů ve dvou sklenících komorách s různými koncentracemi CO2 - okolní (cca 400 ppm) a zvýšenou (cca 700 ppm), různou dostupnosti vody v průběhu července a začátku srpna (pravidelné zavlažování vs. sucho) a hnojením dusíkem (s hnojením a bez hnojení). Fyziologická měření (rychlost asimilace CO2, stomatální vodivost, rychlost transpirace, efektivita využití vody a chlorofylový index) a prvkové analýzy (poměr uhlíku a dusíku) byly provedeny na konci období stresu suchem. Zvýšení rychlosti asimilace CO2 při zvýšené koncentraci CO2 bylo pozorováno u sazenic dubu zimního, zatímco smrk ztepilý nevykazoval žádnou reakci nebo i pokles hodnot. Oba druhy vykázaly zvýšení efektivity využití vody, zejména ve variantě zahrnující sníženou dostupnost vody. Nicméně u dubu zimního bylo indikovano zvýšení transpirace a stomatální vodivosti, zatímco smrk ztepilý vykázal pokles obou parametrů při zvýšené koncentraci CO2. Odezva prvkové stechiometrie (C: N) na zvýšenou koncentraci CO2 obou druhů stromů byla zanedbatelná, s výjimkou zvýšení poměru C: N u dubu při hnojení dusíkem a u smrku bez hnojení a s dostatečnou dostupností vody. Výsledky ukázaly, že u každého druhu stromu lze očekávat různé odezvy na změnu klimatu, což je s největší pravděpodobností ovlivněno jejich ekologickými požadavky. V případě lesního hospodářského plánování je proto důležité zohlednit tyto požadavky, jakož i možné budoucí změny klimatu.
Změna půdních vlastností v biovinohradnictví v porovnání s vinohradnictvím konvenčním
Tichá, Lenka
Hlavní cíl této bakalářské práce se zaměřuje na zpracování poznatků o půdě, jak o jejím vzniku, vývoji, charakteristice, tak především o faktorech, které na ni působí. Také se snažím popsat současnou situaci vlivu konvenčního vinohradnictví a biovinohradnictví na půdní vlastnosti. Do práce jsem také zahrnula i cíle a principy ekologického vinohradnictví. V návaznosti na hlavní cíle práce jsou v závěrečné části zpracovány data a výstupy z pokusu se zaměřením na srovnání hodnot bazální produkce etylenu, etanu a oxidu uhličitého z půdních vzorků z dvou zmiňovaných vinohradů.
Využití suchého ledu v technologii vín révy vinné
Horníčková, Iva
Bakalářská práce se zabývá využitím suchého ledu v technologii vín révy vinné. V teoretické části jsou popsány fenolické látky, dále smysl před-fermentační macerace, faktory ovlivňující maceraci a poslední část je věnována suchému ledu, jak jeho složení, tak možnostem výroby a nákupu. Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má studená macerace na výsledná vína. Byla vyrobená dvě červená a dvě růžová vína, z nichž vždy jedno bylo vyrobeno studenou macerací a druhé bez použití chlazení během macerace. U moštu studené varianty byly v průběhu před-fermentační macerace měřeny základní analytické parametry a u mladých vín bylo provedeno senzorické hodnocení. Z výsledků vyplývá, že pro odrůdu Frankovka je studená macerace vhodná jak pro výrobu růžových vín, tak pro výrobu červených vín.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.