Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  začátekpředchozí24 - 33  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum), význam a možnosti jeho regulace
Vaverková, Jana
Sledování probíhalo v roce 2014 v jabloňových sadech ve Starém Lískovci (okres Brno-venkov). Byla porovnávána účinnost přípravků šetrných k životnímu prostředí (Quassia amara, Spruzit-Flussig, SpinTor), syntetického insekticidu Calypso 480 SC (thiacloprid) v kombinaci s pomerančovým olejem PREV-B2 vůči přezimujícím dospělcům. Výsledky nebyly průkazné z důvodu nepříznivého průběhu počasí. Jako nejatraktivnější odrůda ze šesti sledovaných se ukázala triploidní odrůda Jonagold, další preferovanou byla odrůda Šampion. V laboratorních podmínkách byl zjišťován vliv vybraných přípravků (Quassia amara, Spruzit-Flussig, SpinTor, Calypso 480 SC) na mortalitu a požerovou aktivitu květopasa jabloňového za 24, 48, a 120 hodin po aplikaci. Zároveň byl vyhodnocen stupeň poškození listů (%) po 120 hodinách. Nejvyšší účinnosti (88% mortalita) dosáhl přípravek SpinTor (spinosad) po 120 hodinách po aplikaci, u ostatních přípravků došlo pouze k dočasnému ochromení imag. Přípravky Spruzit-Flussig, SpinTor a Calypso 480 SC tlumí požerovou aktivitu květopasa jabloňového, mohou snížit poškození jabloní tímto škůdcem, a proto je lze doporučit pro jarní aplikaci v době úživného žíru imag.
Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem
Jašová, Alena ; Lorencová, Marie (oponent) ; Pertl, Marek (vedoucí práce)
Práce „Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem“ se věnuje porovnání obou oceňovacích metod, kde se na základě zjištěných skutečností určí faktory, které mají na rozdíl cen ovocných dřevin zásadní vliv a následně je proveden návrh na jejich úpravu.
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity
ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Tetera, Václav
Cílem projektu je analýza současného stavu sadů a pozemků v CHKO vhodných k založení a obnovení sadů, zpracování metodiky záchrany krajových odrůd ovoce a obnovy sadů na příkladu Bílých Karpat. Součástí je i pomologické mapování s databází odrůd, vydání pomologického atlasu bělokarpatského regionu, založení ovocnářské školky a dvou genofondových sadů a uspořádání celorepublikového vícedenního semináře k problematice záchrany krajových odrůd. Zpráva za rok 2003 obsahuje charakteristiku území, osídlení a antropogenních vlivů, popisuje ochranu přírody, historické souvislosti rozvoje zemědělství, evidenci ovocných sadů a významných stromů. Další části zprávy tvoří: mapování odrůd ovocných dřevin, pomologická testace a dokumentace, botanický a taxonomický rozbor, založení místních ovocných školek, založení a obnova ovocných sadů, legislativní opatření, příprava metodiky a pomologického atlasu, ekologický a krajinářský rozbor a informace o celorepublikovém semináři.
Analýza historických prvků krajiny
KOTEK, Jiří
Odsun Němců po skončení druhé světové války a nastolení železné opony během 50. let 20. stol. zapříčinilo téměř úplné vylidnění pravého břehu Lipna. Obyvatelé příhraniční oblasti byli nuceně vystěhováni, vesnice zbořeny a louky a pastviny ležící několik desítek let ladem podléhají postupně přirozené sukcesy. Ačkoliv již převážná část vesnic zcela zanikla, lze je zpětně identifikovat pomocí rostlin, jejichž výskyt je úzce spjat s existencí sídelních enkláv (kulturní ovocné dřeviny, nelesní zeleň vysokého věku, okrasné dřeviny aj.). Cílem práce je popsat tyto historické prvky krajiny, lokalizovat jejich polohu a posoudit změny v čase.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   začátekpředchozí24 - 33  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.