Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sezónní dynamika a početnost nesytky jabloňové a nesytky rybízové v okolí Lysic
Pavlíčková, Kristýna
V květnu až srpnu roku 2017 byl pomocí feromonových lapačů sledován výskyt nesytky jabloňové (Synanthedon myopaeformis Borkhausen, 1789) a nesytky rybízové (Synanthedon tipuliformis Clerk, 1759) v okolí Lysic. Během pokusu byl porovnáván jejich výskyt v intenzivně (Lysice) a extenzivně (Lažany) pěstovaných porostech jabloní a rybízu, a na starších a mladších výsadbách. V Lažanech byl zjišťován i nálet samců v průběhu dne. V zimě 2017 a 2018 byl hodnocen výskyt housenek nesytky rybízové v prutech rybízu. Celkem bylo na obou lokalitách odchyceno 223 jedinců nesytky jabloňové a 281 jedinců nesytky rybízové. Ve vyšší početnosti byly oba druhy zjištěny v intenzivně pěstovaných porostech na starších a poškozených dřevinách. Samci nesytky jabloňové naletovali do feromonových lapačů od 26. května do 9. srpna, v nejvyšší početnosti byly odchyceni kolem 20. července. Samci nesytky rybízové naletovali do feromonových lapačů od 31. května do 28. července, s maximem kolem 10. června. Samci obou druhů byli odchytáváni od 9 do 19 hodin, samci nesytky jabloňové v nejvyšší početnosti v 11 a 13 hodin, samci nesytky rybízové ve 13 hodin. Během zimní kontroly byla nalezena jediná živá housenka nesytky rybízové. Na rostlinách nebylo zjištěno poškození způsobené sledovanými druhy nesytek, a proto nejsou nutné regulační zásahy.
Možnosti ochrany slivoní (Prunus sp.) proti pilatce švestkové (Hoplocampa minuta Christoph) a pilatce žluté (Hoplocampa flava L.)
Špetová, Veronika
Pilatka švestková a pilatka žlutá jsou významní škůdci slivoní, kteří škodí téměř každoročně opadem nezralých plodů. V některých letech poškodí více než 90 % plodů. Škodí více na raných odrůdách slivoní. Mají podobnou bionomii, pilatka žlutá je teplomilnější. V roce 2016 jsou proti pilatkám na ovocných dřevinách zaregistrované syntetické insekticidy na bázi pyretroidů (alfa-cypermethrin, deltamethrin, lambda-cyhalothrin a etofenprox) a na bázi neonikotinoidů (acetamiprid a thiakloprid). Výhodou je vysoká účinnost, nevýhodou negativní vliv na životní prostředí. Pro ekologickou produkci je určen výluh ze dřeva exotické rostliny Quassia amar, který má nízký negativní vliv na přirozené antagonisty pilatek. Optimální termín aplikace je od doby, kdy se u více než 50 % vajíček objeví červená až hnědá očka vyvíjejícího se zárodku do líhnutí prvních housenic. Biologická regulace spočívá v podpoře užitečných organismů, především lumků a lumčíků, výsevem kvetoucích bylin na okraji sadu, v meziřadí nebo v příkmenných pásech a ve vysazování méně napadaných odrůd. Mezi preventivní opatření patří především výběr stanoviště, výběr doporučených odrůd a podnoží, pěstební systémy, hnojení, řez a tvarování. Housenice a kukly v půdě lze zlikvidovat zrytím půdy pod slivoněmi.
Rozdělení řezů uplatňovaných u ovocných kultur a praktické využití letního řezu u meruněk
Valendová, Lenka
Cílem bakalářské práce bylo popsat rozdělení řezu a jeho uplatnění u jednotlivých druhů ovocných dřevin. Při hlubší specifikaci řezu používaného u meruněk, bylo přistoupeno k experimentu kde byl proveden Šittův řez. Byly sledovány některé fenologické fáze a popisné znaky u kolekce odrůd meruněk. Nejdůležitějším znakem hodnocení pak byla reakce na řez.
Kryokonzervace dormantních pupenů jabloně: Metodika
Bilavčík, Alois ; Faltus, Miloš ; Zámečník, Jiří
V současnosti se v ČR používají k uchování jabloně především metody ex situ konzervací na stanovišti, a také in vitro. Vzhledem ke strategii bezpečného zajištění rozsáhlého potenciálu genetických zdrojů je nezbytné uchovávat jabloně také zamrazením do ultra nízkých teplot - kryoprezervací. Na širším spektru odrůd jabloně byl vyvinut a odzkoušen dvoustupňový kryoprezervační protokol pro dormantní pupeny. Výsledný kryoprezervační postup umožňuje meristematickým částem přežití a regeneraci z ultra nízkých teplot. Pomocí vyvinutého kryoprezervačního postupu je možné bezpečně uchovat genové zdroje jabloně. Uživatelem metodiky je MZe, které ji uplatní v rámci „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Řez ovocných dřevin a jeho vliv na kvalitu plodů
Povolná, Alexandra
Cílem bakalářské práce, bylo popsat řez jako základní prvek pomotechniky, jeho funkci a způsoby provedení. Dále popsat řez z pohledu redukce násady plodů, jaké jsou možnosti a praktické využití pro tento účel. Zdůraznit a vysvětlit kdy a jak se řez ovocných dřevin využívá pro zvýšení kvality plodů u jednotlivých ovocných druhů.
Škodlivost obalečů na slivoních a jabloních na ošetřovaných a neošetřovaných dřevinách
Pražanová, Žaneta
Výskyt obaleče jablečného a obaleče švestkového byl pozorován v roce 2015 na Blanensku, v obci Újezd u Černé Hory. Monitoring probíhal na dvou studijních plochách. K monitoringu obalečů byly použity feromonové lapáky. Obaleč jablečný i obaleč švestkový byl zjištěn na obou studijních plochách. Obaleč jablečný se vyskytoval od 10. května do 6. září a obaleč švestkový se vyskytoval od 4. května do 6. září. Na ploše s ošetřovanými stromy bylo celkem odchyceno 113 jedinců obaleče jablečného a 221 jedinců obaleče švestkového. Na ploše s neošetřovanými stromy bylo celkem odchyceno 141 jedinců obaleče jablečného a 251 jedinců obaleče švestkového. V jednom feromonovém lapáku bylo maximálně odchyceno 15 jedinců obaleče jablečného, 13. června a 21 jedinců obaleče švestkového, 1. srpna.
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice
Bělohoubek, Jiří
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit početnost pavouků v dutinách ovocných stromů v okolí obce Želetice, jejich druhovou skladbu a porovnat výsledky podle různých druhů ovocných dřevin ve sledovaném území. Pavouky jsem chytal do lepenkových nebo novinových pastí po dobu jednoho roku, vždy v měsíčním intervalu a celkem jsem nalezl 83 pavouků, z toho bylo 9 adultních. U juvenilních jedinců byla nejvíce zastoupena čeleď Philodromidae a nejčastějším zástupcem dospělých jedinců je Lepthyphantes leprosus. Nejhojnějším měsícem byl listopad 2015 a nejvíce jedinců se nalezlo na Malus domestica a to 48,8 % ze všech pavouků.
Inventarizace a hodnocení ovocných stromů v katastru města Kroměříž
Posolda, Viktor
Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací a následným hodnocením běžně pěstovaných ovocných stromů podle metodiky AOPK ČR, která se v praxi osvědčila. Dále byla k hodnocení použita klasická 9-ti bodová ovocnářská stupnice. Bylo vybráno 30 modelových stromů. U vybraných stromů byly navrženy arboristické i ovocnářské zásahy. Po terénním průzkumu byla vytvořena metodika k hodnocení stanovištních podmínek a její následná aplikace na vybrané stromy. Výsledky této metodiky byly srovnány se zdravotním stavem stromů. Dále byly podle výsledků inventarizace určeny druhy vhodné a méně vhodné pro městské prostředí.
Araneofauna dutin různých dřevin v okolí obce Hrotovice
Vymazalová, Pavla
Sběr pavouků z dutin ovocných stromů byl prováděn od 20. března 2014 do 20. ledna 2015 v okolí města Hrotovice. Celkem bylo sesbíráno 172 jedinců, kteří byli určeni do 12 čeledí. Nejvíce jsou zastoupeny čeledi Clubionidae 23,8 %, Gnaphosidae 20,3 % a Dictynidae 19,2 %. Do 14 druhů bylo možno určit pouze 55 adultních jedinců. Nejpočetnějším druhem zjištěným na zkoumaných lokalitách byla Micaria subopaca, která patří mezi ohrožené druhy. Mezi další ohrožené druhy, které se zde vyskytují, patří Clubiona marmorata a Lathys humilis. Na lokalitě byly sesbírány také druhy Pistius truncatus a Pseudius encarpatus, které náleží mezi téměř ohrožené.
Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin
Usťak, Sergej ; Šinko, Jan ; Honzík, Roman
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, výrobcům tvarovaných tuhých biopaliv, provozovatelům kotelen na biopaliva, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o možnostech energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní využití takového odpadního dřeva. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich chemické, energetické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.