Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 854 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Blechová, Lenka ; Machovský, Tomáš (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem Centra prevence a rozšířením Kliniky radiační onkologie na okraji areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Projekt dotváří skladbu jednotlivých pavilonů, reaguje na plánovanou zástavbu v okolí a vytváří nový veřejný prostor s výhledy na Brno i vzdálenější panorama Pálavy. V rámci projektu bylo uvažováno i možné fázování výstavby – nejprve Centrum prevence s možnou budoucí dostavbou Protonového centra.
Pokročilé metody perfuzní analýzy v MRI
Macíček, Ondřej ; Frollo, Ivan (oponent) ; Mikl, Michal (oponent) ; Jiřík, Radovan (vedoucí práce)
Tato doktorská práce se zabývá problematikou kvantitativní analýzy pomocí MRI a použití exogenní kontrastní látky. Jedná se o dvě metody, Dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) a Dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI), které jsou většinou zpracovávány samostatně. Jedná se o unikátní metody, které poskytují cenné informace, avšak nejsou odbornou veřejností dostatečně přijímány kvůli nespolehlivosti odhadů parametrů a nejsou tak běžně používány ve vyšetřovacích protokolech. Tato dizertační práce si klade za cíl zlepšit spolehlivost metody DCE a odhady parametrů DSC. Práce se zejména zaměřuje na řešení problému kvantifikace při extravazaci kontrastní látky v DSC analýze a dále na nestabilitu DCE odhadů v případě použití pokročilých DCE farmakokinetických modelů s větším počtem parametrů. S použitím nových přístupů zpracování z literatury pro zpracování simultánně měřených DCE a DSC dat je možno odhadnout nové parametry vyšetřované tkáně - relaxivitu vaskulárního a intersticiálního prostoru. Pro tuto metodiku byl původně použit 2CXM model. V této práci je tato metodika testována s dalšími typy modelů, přičemž je kladen důraz na jejich spolehlivost v rámci spojení DCE a DSC. Bylo zjištěno, že model ATH je pro tento účel vhodnější než 2CXM. Metoda byla rozšířena o alternující dekonvoluci a dále na plně simultánní DCE-DSC odhad. Algoritmus byl testován na umělých a reálných datech. Výsledky analýz ukazují, že navržený dekonvoluční postup zlepšuje přesnost odhadu jak DCE, tak i DSC parametrů v porovnání se sekvenčním odhadem a zvyšuje tak významně potenciál a spolehlivost DCE a DSC metod.
Poliklinika Proficlinic
Růžička, Věroslav ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby soukromé polikliniky Proficlinic v okrajové části města České Budějovice. Jedná se dvoupodlažní, částečně podsklepený, objekt. V prvním podlaží je lékárna s oddělením přípravy cytostatik, rentgenem, ordinací a zázemím pro personál. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí novostavby a skladovací prostory.Ve druhém podlaží jsou jednotlivé ordinace a denní stacionář onkologie. Stropy jsou z předpjatých panelů. Střecha objektu je plochá jednoplášťová.
Oncolytic viruses in cancer immunotherapy
Zupko, Jakub ; Bartůňková, Jiřina (vedoucí práce) ; Janovec, Václav (oponent)
Onkolytická viroterapie se zaměřuje na využití virů v léčbě nádorových onemocnění. Využívá potenciálu některých virů množit se preferenčně v nádorových buňkách a lyzovat je. Tato práce se zaměřuje na mechanismy a limitace onkolytické viroterapie, na nedávné pokroky v oboru a na budoucí směry výzkumu.
Respitní centrum nadačního fondu dětské onkologie Krtek
Čánský, Pavel ; Mašek, Radomír (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem budovy centra Nadačního fondu dětské onkologie Krtek v místě křížení ulic Milady Horákové a Francouzské v Brně. Důraz je kladen na detailní řešení provozních, funkčních a kapacitních potřeb, které jsou individuálními požadavky konkrétního nadačního fondu.
Problematika péče o kůži v souvislosti s radioterapií
FOJTLOVÁ, Denisa
Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejčastějších komplikací u pacientů podstupující radioterapii. Bohužel, i přes veškerý pokrok a rozvoj této léčby, záření neovlivňuje pouze samotný nádor, ale současně i působí na okolní zdravé tkáně. Vznikají tzn. poiradiační reakce na kůži. Předmětem této práce je zjistit specifika ošetřovatelské péče u pacienta s poiradiačními změnami na kůži, zjistit praktické zkušenosti zdravotnických pracovníků s přípravky v prevenci a léčbě poiradiačních změn na kůži a zjistit úlohu sester v problematice péče o kůži u pacientů podstupující radioterapii. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá typy nádorů, diagnostikou a léčbou, nežádoucími účinky ionizujícího záření a ošetřovatelskou péčí u pacientů podstupující radioterapii. V empirické části bylo provedeno kvalitativní výzkumné šetření formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek byl zvolen záměrně a kritérium pro výběr byla sestra pracující na lůžkovém onkologickém oddělení nebo v radioterapeutické ambulanci. Výzkumný soubor tvořilo 6 sester z různých zdravotnických zařízení v České Republice. Při vyhodnocování rozhovorů byly vytvořeny 4 kategorie a 7 podkategorií. Z výsledků výzkumného šetření plyne, že nejvíce doporučovaný přípravek k preventivnímu ošetřování kůže je Cavilon spray. Důležité je používat přípravky na bázi vody, nikoli olejů. V rámci zásad péče o kůži je nejčastěji doporučováno bavlněné, volné oblečení bez krajek, holit se pouze elektrickým strojkem, nikoli žiletkami. Dále také důkladná hygiena vlažnou vodou, bez použití mýdla nebo s použitím neparfemovaných mýdel. Je nutné, aby zdravotník ke každému pacientovi a jeho potřebám přistupoval individuálně. K hlavním úlohám sestry patří správná edukace pacienta, hodnocení poškození kůže a ošetřování kožních reakcí. Doporučujeme klást důraz na prevenci v podobě edukace pacienta již před začátkem léčby zářením.
Vliv fetálního mikrochimérismu na karcinom prsu u matek
Šůchová, Anna-Marie ; Hromadníková, Ilona (vedoucí práce) ; Balounová, Jana (oponent)
Fetální mikrochimérismus je stav, kdy jsou v těle matky přítomny buňky plodu, které tam jsou přenášeny během těhotenství a mohou v něm přetrvávat i několik dekád po porodu. Jejich přítomnost má vliv na imunitní systém matky, který se zkoumá jak u autoimunitních tak u nádorových onemocnění. Tato práce, jakožto literární přehled, shrnuje dosavadní poznatky o vlivu fetálního mikrochimérismu na karcinom prsu u matek, který patří mezi jedno z nejčastějších nádorových onemocnění žen po celém světě. Opírá se o studie, které zkoumaly výskyt buněk plodu v periferní krvi a v neoplastické tkáni matky. Zatímco korelace mezi výskytem fetálního mikrochimérismu v periferní krvi a karcinomem prsu naznačují možnou protektivní roli, výsledky prací zkoumající stejnou korelaci u neoplastické tkáně tak jednoznačné nejsou. Některé z nich naznačují roli protektivní, jiné zase naopak roli negativní. Klíčová slova - fetální mikrochimérismus, karcinom prsu, patogeneze, onkologie, nádor
Specifika výživy u pacientů s onkologickým onemocněním krve.
MACHOVCOVÁ, Denisa
Častým problémem onkologických onemocnění je nedostatečná výživa či odmítání potravin pro změnu chutí nebo jiných komplikací spojených s léčbou. Jinak tomu není ani u onkologických onemocnění krve. Osoby s těmito chorobami jsou často vlivem léčby bez chuti k jídlu. Pocit na zvracení je často velmi silný, až dojde ke zvracení, průjmu či úplné změně chutí. Ihned po léčbě mohou cítit v ústech tzv. "kovovou" chuť. V této práci se zaměřujeme na to, zda příjem je dostačující i v takových případech. Ke kvalitativnímu výzkumu jsme využili polostrukturovaný rozhovor, sběr antropometrických údajů a ukázky jídelních lístků od respondentů s onkologickými onemocněními krve, které jsou následně propočítané v Nutriservisu. Rozhovor byl zaměřen především na výživu, ale bylo několik otázek i na léčbu, rodinou a osobní anamnézu. Při srovnání doložených jídelních lístků od respondentů s vypočítanými hodnotami doporučeného příjmu pro každou osobu byl výsledek očekávající. Všichni oslovení respondenti přijímali nižší množství energie, než jim bylo vypočítáno. Bílkovin přijímalo 77,7 % osob (tedy 7 lidí z 9) také malé množství, přičemž tuky přijímalo 44,4 % lidí (4 osoby z 9) větší množství, než znělo doporučení. Na doporučené množství sacharidů nedosáhl nikdo z respondentů. Můžeme tedy říci, že i přes snahu lékařů a nutričních terapeutů jsou stále osoby s onkologickým onemocněním krve málo vyživovány. Této situaci lze předcházet pouze dostatečným informováním nemocných o častých komplikacích, které nastanou a o rizicích s nimi spojenými. Dále tyto osoby sledovat a v případech velkých ztrát hmotnosti informovat lékaře, který zváží podání umělé výživy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 854 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.