Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  začátekpředchozí65 - 74  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Komunální a podobné odpady
ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Narešová, Karolína ; Doležalová, Markéta ; Slavík, Jan ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Publikace shrnuje nejnovější výsledky výzkumu v oblasti komunálních odpadů. Přináší definici pojmů a shrnuje právní rámec pro nakládání s komunálními odpady. Přináší i pohled do historie nakládání s komunálními odpady na našem území. Jsou popsány vlastnosti komunálních odpadů a zároveň je diskutován jejich možný vývoj, stejně jako technické a technologické trendy. Jsou popsány ekonomické nástroje, které podporují materiálové toky odpadů a jejich využívání. Odpad je v této publikaci chápán jako součást materiálového cyklu, který je zcela určitě podřízen tržním silám, a proto není důvod podřizovat odpady jiným principů a direktivně regulovat jejich toky.
Výzkum technologie termické desorpce pro odstraňování persistentních organických látek z tuhých kontaminovaných matric
UNIVERZA-SoP, s.r.o., Praha ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí, Praha ; Kubal, Martin
Projekt je zaměřen na zjištění nových aspektů metody termické desorpce a jejich zavedení do technologické praxe. Jsou studovány mechanismy termické desorpce s pomocí laboratorních a poloprovozních experimentů. Proces termické desorpce je zkoumán v dvou variantách - v uspořádání s klasickým způsobem ohřevu a s mikrovlnným způsobem ohřevu. Je testována účinnost směrem k polychlorovaným pesticidům, polychlorovaným bifenylům a polyaromatickým uhlovodíkům. Výsledky projektu nabízejí potenciál návrhů ke zlepšení již existujících termodesorpčních zařízení a přinášejí možnost zcela nových inovativních konstrukčních řešení v oblasti termické desorpce.
Výzkum technologie termické desorpce pro odstraňování persistentních organických látek z tuhých kontaminovaných matric
UNIVERZA-SoP, s.r.o., Praha ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí, Praha ; Kubal, Martin
Projekt je zaměřen na zjištění nových aspektů metody termické desorpce a jejich zavedení do technologické praxe. Jsou studovány mechanismy termické desorpce s pomocí laboratorních a poloprovozních experimentů. Proces termické desorpce je zkoumán v dvou variantách - v uspořádání s klasickým způsobem ohřevu a s mikrovlnným způsobem ohřevu. Je testována účinnost směrem k polychlorovaným pesticidům, polychlorovaným bifenylům a polyaromatickým uhlovodíkům.
Dlouhodobá rizika v životním prostředí pro půdy‚ sedimenty a podzemní vody v povodí Dunaje: Sumarizace znalostí o existujících skládkách (Morava), jejich lokalizace a posouzení rizikovosti z hlediska CTB
Aquatis, Brno ; Vaculík, Miloš
Existující úložiště odpadů průmyslových, komunálních a smíšených byla podle přijaté metodiky rozříděna do tří kategorií. Klasifikaci určovalo hledisko chemické časované bomby, tj. kritického místa s nebezpečnými odpady, kde vlivem specifických podmínek může dojít k náhlému uvolnění cizorodých látek do složek životního prostředí a závažným způsobem je poškodit. V příloze jsou obsaženy evidenční listy úložišť a tabulky okresů s přehledem úložišť.
Technické podklady pro prováděcí předpisy k novému zákonu o odpadech
Univerza, Praha ; A- 24 s.r.o. - provozovatel sdružení ECOchem ; Veverková, Milena
Studie obsahuje v první části návrh Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky - zásady vzorkování odpadů. V druhé části kapitoly Možnosti předcházení vzniku odpadů, Zneškodňování nebezpečných odpadů a Technické požadavky na zařízení ke zneškodňování odpadů a k úpravě odpadů.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Pavlová, Světla
Shrnutí informací o nakládání s odpady s obsahem POPs v České republice. Byl zjišťován obsah hexachlorcyklohexanu (HCH) v kalech, obsah polybromovaných bifenylů v odpadech ze zpracování autovraků, obsah perfluoroktanosulfonátu (PFOS) a kyseliny perfluorooktanosulfonové (PFOA) v odpadech ze zpracování elektroodpadu. Byly shromážděny informace týkající se persistentních organických znečišťujících látek, které byly v roce 2009 zapsány do příloh Stockholmské úmluvy.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Hudáková, Věra
Je sledován obsah nebezpečných látek, které se vyskytují v dosud nevyužitelných frakcích odpadů, které vznikají z drcení autovraků a elektrozařízení a většinou končí na skládkách. Jedná se hlavně o odpady z výrobků, u kterých ještě nebylo směrnicemi EU při jejich výrobě používání těchto látek zakázáno. U odpadů z autovraků je sledován obsah Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE. V odpadech z elektrozařízení jde o sledování obsahu Pb, Hg, CrVI, PBB, PBDE, které je na základě doposud používaných materiálů při výrobě rozšířeno o As, Be, Sb, a Se. Byla navržena metodika stanovení těžkých kovů v přenosných elektrochemických článcích a připraven technický podklad pro sladění evidence odpadů ve vyhlášce č. 352/2005 Sb. s ostatními právními předpisy.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vejnar, Pavel
Nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů od jejich vzniku u původce pro jejich konečné využití nebo odstranění. Bylo ověřeno nakládání s devíti vybranými čísly odpadů v ČR. Zdrojem dat byl Informační systém odpadového hospodářství (ISOH). Jedná se o hydroxid vápenatý, alkalické mořící roztoky, jiné motorové, převodové a mazací oleje, směsi betonu, cihel, tašek a keramických odpadů, odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, prach ze spalin obsahující nebezpečné látky, zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, izolační materiál s obsahem azbestu.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Odborná podpora 2010
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Sirotková, Dagmar
Byly zpracovány podklady pro novelizaci vyhlášky č. 383/2001 Sb. týkající se části přepravy nebezpečných odpadů v důsledku zavedení elektronického systému ohlašování přepravy NO, podklady pro legislativní úpravu ohledně balení a označování NO, technický podklad pro vyhlášku ohledně hodnocení NO. Bylo zmapováno používání PVC v obalech společně s ostatními recyklovatelnými plasty, např. etiketami na trhu v ČR. Zpráva obsahuje návrh metodického pokynu pro posuzování zařízení spadajících pod § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jejich přehled.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   začátekpředchozí65 - 74  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.