Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB
Dekont Solid spol.s r.o., Brno-Královo Pole ; OMNIPOL a.s., Praha ; Novák, Pavel ; Barchánková, Jiřina ; Sirotková, Dagmar ; Vejvoda, Josef ; Punčochář, Miroslav ; Staněk, Oldřich ; Pospíšilová, Marie
Na základě rozboru odpadů kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR budou vybrány reprezentativní vzorky odpadů v kapalné formě a provedena jejich analýza. Bude navržen fyzikálně-chemický model zpracování těchto odpadů plazmovou technologií zpracování nebezpečných látek (PTZNL) daných parametrů. Měření emisí podle navržených metod bude provedeno na zařízení PTZNL. Ověření fyzikálně-chemického modelu. Cílem projektu v roce 2003 bylo zpracovat přehled typů technologií na zpracování odpadů obsahujících PCB s důrazem na plazmové technologie, přehled odpadů a látek kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR, informace o tom, jak jsou tyto odpady (látky) zpracovávány, návrh a výběr vzorků vhodných pro plazmovou technologie zpracování nebezpečných látek a návrh základních bodů modelu zpracování odpadů plazmovou technologií.
PCB/PCT
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vučka, Václav ; Němcová, Halka ; Tušil, Petr ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB ve skládkách a starých zátěžích.
PCB/PCT
Zdravotní ústav - Národní referenční laboratoř ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Grabic, Roman ; Jech, Libor ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB v právních předpisech ČR.
Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB
Dekont Solid spol.s r.o., Brno-Královo Pole ; OMNIPOL a.s., Praha ; Novák, Pavel ; Barchánková, Jiřina ; Sirotková, Dagmar ; Vejvoda, Josef ; Punčochář, Miroslav ; Staněk, Oldřich ; Pospíšilová, Marie
Na základě rozboru odpadů kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR budou vybrány reprezentativní vzorky odpadů v kapalné formě a provedena jejich analýza. Bude navržen fyzikálně-chemický model zpracování těchto odpadů plazmovou technologií zpracování nebezpečných látek (PTZNL) daných parametrů. Měření emisí podle navržených metod bude provedeno na zařízení PTZNL. Ověření fyzikálně-chemického modelu. V roce 2004 byly upřesněny měřicí uzly na konkrétním provedení PTZNL, soupis měřicích bodů, včetně typů měření koncentrací nebezpečných látek, metody měření a použité přístroje, odkaz na legislativu včetně limitních koncentračních hodnot nebezpečných látek. Byla provedena analýza čtyř vzorků a soupis dat pro tyto vzorky, proveden výpočet odstranění konkrétních typů odpadů kontaminovaných PCB, zahájeno experimentální ověřování odstranění vybraných typů vzorků odpadů technologií PTZNL a příprava měřicích uzlů pro potřeby měřicí firmy EVECO. V poslední etapě roku bylo experimentálně ověřeno odstraňování odpadů PCB technologií PTZNL a optimalizován proces odstraňování z hlediska ekonomie provozu technologie PTZNL.
Recyklační programy
Český ekologický ústav, Praha
Plné texty překladů zpracovaných pro řešení úkolu Recyklační programy: Výroba a recyklace hliníku, Oddělení environmentálních faktorů od hospodářského růstu, Energie z odpadů, Nebezpečný domovní odpad, Kartonové obaly, Recyklace koberců, Textilní odpady, Plenky, Odpady ze zdravotní péče, Minimalizace odpadů, Zhodnocení starého dřeva.
Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Mališ, Jiří ; Daněk, Tomáš ; Matýsek, Dalibor ; Raclavská, Helena ; Keřka, Josef ; Dirner, Vojtěch ; Slivka, Vladimír
Solidifikace/stabilizace odpadů. Možnosti zpracování velkoobjemových odpadů s obsahem elementární rtuti. Využití druhotných surovin při likvidaci hlubinného dolu. Organické polutanty - formy výskytu v odpadech a technologie zpracování odpadů. Produkce nebezpečných odpadů a nakládání s nimi v Moravskoslezském kraji - nebezpečné a průmyslové odpady (popílky, popely, struska a škvára), hutní odpady a odpady z povrchové úpravy kovů, slévárenské písky, kaly z čistíren OV, kontaminované zeminy. Legislativní aspekty využití důlně stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Stanovení skladby komunálních odpadů
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Křečková, Kateřina ; Vrbová, Martina ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Na základě předem stanovené metodiky byly prováděny analýzy a sledována skladba domovního a jemu podobného odpadu, objemného odpadu, odděleně sbíraných využitelných složek (včetně obalového odpadu) a nebezpečných složek. Analyzovány byly další fyzikální a chemické charakteristiky směsného domovního odpadu (vlhkost, výhřevnost, obsahy vybraných prvků). Výsledky analýz byly zobecněny do soustavy standardních ukazatelů pro vybrané typy obytné městské a venkovské zástavby.
PCB/PCT
AQ-test, spol. s r.o., Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Cron, Marcel ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB ve skládkách a starých zátěžích.
PCB/PCT
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Sirotková, Dagmar ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Systém odběru vzorků ze zařízení, z jednotlivých typů odpadů s obsahem PCB a z prostředí. Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních a identifikace PCB v materiálech a odpadech. Návrh systému evidence PCB včetně procesu inventarizace.
Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Mališ, Jiří ; Daněk, Tomáš ; Matýsek, Dalibor ; Raclavská, Helena ; Keřka, Josef ; Dirner, Vojtěch ; Slivka, Vladimír
Odpady s obsahem těžkých kovů a možnosti jejich materiálového využití. Základní charakteristiky vybraných odpadů obsahujících těžké kovy. Recyklace vybraných odpadů s obsahem těžkých kovů. Výroba rekultivačně-sanačních a důlně-stavebních směsí na bázi vybraných průmyslových odpadů využitím technologií solidifikačních/stabilizačních technologií a jejich laboratorní testování. Vývoj a dosažený stav solidifikačních/stabilizačních technologických zařízení v hornickém průmyslu. Ekonomické faktory využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot. Technologie pro odstraňování persistentních organických látek (POPs). Hodnocení metod využívání odpadů. Využívání a odstraňování odpadů s nízkým obsahem organických látek v kontextu EU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.