Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porozumění řeči u dětí před nástupem do školy
Vlasáková, Anna ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na oblast porozumění řeči u dětí před nástupem do školy z hlediska logopedie. Práce je zaměřena zejména na diagnostiku. V současné době je nedostatek vhodných diagnostických materiálů, a právě z toho důvodu byl vytvořen Test porozumění řeči před nástupem do školy. Tento test je určen pro děti od pěti let. Teoretická část charakterizuje dítě v předškolním věku z hlediska psychického a motorického vývoje. Dále se zaměřuje na popis komunikace předškolního dítěte. Blíže je zpracován vývoj řeči dle lexikálně-sémantické roviny. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o porozumění řeči, vývoji a procesu porozumění. Součástí toho jsou stručně popsány jevy, jejichž vliv na porozumění řeči byl posuzován ve výzkumném šetření. Praktická část obsahuje zpracování zjištěných výsledků z depistáže porozumění řeči a použití výše zmíněného diagnostického materiálu. Kvantitativního výzkumného šetření se zúčastnilo 125 dětí. U těchto dětí byl posouzen vliv přítomnosti konkrétních hledisek na porozumění řeči. Bylo zjištěno, že na úroveň porozumění řeči u dětí ve výzkumném vzorku má vliv přítomnost opožděného vývoje řeči a potíže ve sluchové paměti. Naopak byl negován vliv dyslalie. Závěrem práce jsou popsány výsledky výzkumného šetření a formulována doporučení pro praxi. KLÍČOVÁ SLOVA...
Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání
Žáková, Petra ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Pěnička, Jaroslav (oponent)
V mé bakalářské práci se zabývám problematikou týkající se odkladů povinné školní docházky. Téma jsem zkoumala v souladu s novými podmínkami - zavedením povinného předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část slouží jako úvod do tématu. Je zde přiblížen vývoj pohledu na pojmy školní zralost, připravenost a způsobilost a legislativní ukotvení odkladu zahájení školní docházky. Nastíněn je vývoj odkladů školní docházky zhruba od poloviny 20. století do současnosti a stručné srovnání České republiky s jinými evropskými zeměmi v otázce školní docházky. Vzhledem k tomu, že je míra odkladů povinné školní docházky v České republice poměrně vysoká, vybrány byly takové země, kde je podíl odkladů nižší. Cílem praktické části je zjistit, jak probíhá podpora a práce s dětmi s odkladem školní docházky ve vybraných mateřských školách na Vysočině a v Praze. Jako výzkumná metoda byl zvolen polostrukturovaný dotazník s učitelkami a ředitelkami mateřských škol a dále polostrukturovaný rozhovor s vybranými učitelkami/ředitelkami. Z realizovaného výzkumu vzešlo, že většina mateřských škol s dětmi s odkladem školní docházky pracuje, což je zjištění velice pozitivní. Bakalářská práce představuje metody, které jsou v mateřské škole nejčastěji...
Představy o škole u dětí primárně se sluchovým postižením či narušenou komunikační schopností
Kalousová, Tereza ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Medřická, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nástupu dětí do školy ve spojení s jejich představami o škole. Podstatou práce je proto analýza představ o škole, ale u dětí se sluchovým postižením či narušenou komunikační schopností. Konkrétně je mapováno, jaké představy o škole tyto dětí mají a zda je jejich obraz komplexní. Dále je zjišťováno, jakým způsobem či do jaké míry jejich sluchové postižení či narušené komunikační schopnosti zasahují do představ, ale i do dalších oblastí, jako je například kresba. Výzkumný vzorek tvoří tedy děti, které mají primárně sluchové postižení či narušené komunikační schopnosti a navštěvují stejný typ základní školy. Setkání s nimi proběhlo celkem dvakrát. V první fázi všechny děti navštěvovaly ještě mateřskou školku, ve druhé fázi už byly žáky první třídy. V obou případech se jednalo o shodnou budovu, neboť mateřská školka byla součástí základní školy. Všem dětem byla individuálně zadána kresba na téma školy a následně s nimi byl proveden rozhovor nad jejich obrázkem. Sesbíraná data jsou tedy zpracována kvalitativně. V závěru jsou formulovány výsledky celého výzkumu, které byly stanoveny zejména na základě komparace s podobnými výzkumy. Ty se však zaměřovaly na představy o škole u dětí intaktních. Ukázalo se, že děti z mého sledovaného souboru nemají tak konkrétní...
Hlavní rysy zpracování barevné modifikace Warteggova kresebného testu u dětí na přechodu mezi MŠ a ZŠ
HARANTOVÁ, Eliška
Bakalářská práce pojednává o zpracování barevné modifikace Warteggova kresebného testu u dětí na přechodu z mateřské školy do školy základní. Cílem práce je zjištění případných proměn ve způsobu zpracování Warteggova kresebného testu v průběhu několika měsíců a také vysledování typických rysů zpracování WZT u této věkové skupiny. Teoretická část je zaměřena na děti předškolního věku a školáky těsně po nástupu do školy, především na jejich kognitivní a verbální vývoj. Dále na dětskou kresbu, její postupný vývoj, symboliku barev a jednotlivé symboly, převládající v dětských kresbách. V teoretické části jsou také popsány projektivní metody, zvláště pak Warteggův kresebný test. Empirická část je zaměřena na výzkum, který sleduje hlavní rozdíly ve zpracování WZT dětmi na přechodu mezi MŠ a ZŠ. Tyto rozdíly byly zhodnoceny po formální i obsahové stránce a následně zpracovány v uvedených grafech.
PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ZŠ
KOLÁŘOVÁ, Markéta
Tématem bakalářské práce je zjistit, jak jsou děti předškolního věku individuálně a systematicky připravovány na vstup do ZŠ. První část teoretická je zaměřena na porovnání pojetí předškolního a primárního vzdělávání v kurikulárních dokumentech. Druhá část je věnována popisu dítěte, které zahajuje školní docházku z pohledu vývojové psychologie. Pozornost se zde také soustřeďuje na školní zralost. Praktická část je zaměřena na to, jak mateřská škola může individuálně a systematicky připravovat dítě na zahájení školní docházky. Práce /bakalářská/ zkoumá, jakých oblastí se týká příprava dítěte na školní docházku a jaké konkrétní činnosti lze s dětmi realizovat.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.