Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Production of part Fixing washer
Para, Marcel ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Order was given for the prodiction of 20 000 pieces of fixing washers. In this case was chosen injection moulding technology. Based on the research, a structural design of the mold was prepared together with the drawing documentation. From the range of materials, it was chosen polypropilene MOSTEN GB218, which is suitable for the given produstion. The simulation verified the reliability and quality of production. The parameters of injection moulding were determined by calculations, and the machine J180ADS – 180U was selected base of them. In the economic evaluation, the total costs for the production of the entire series were established on Nc=19626,43€.
Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků
Maincl, David ; Němec, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Rapid prototyping je soubor technologií, který je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotovením prototypu součásti. Cílem této práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ve slévárenství při výrobě prototypových odlitků.
Výroba pískových forem a jader pro odlévání
Katrňák, Jiří ; Kaňa, Václav (oponent) ; Pernica, Vítězslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby pískových forem a jader ve slévárenství a základní pojmy spojené s touto problematikou. Vzhledem k velkému množství způsobů výroby jsou popsány metody základní a dnes nejrozšířenější. Součástí práce je návrh a výroba litinového roštu do kamen, zhotovenou do bentonitové směsi a do samotuhnoucí směsi AlpHasetTM.
Automatizace pracoviště elektroerozivního obrábění
Gašpar, Daniel ; Kubík, Roman (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je rozbor současného stavu na pracovišti elektroerozivního obrábění a navrhnutí automatizace pracoviště v nástrojárně “KASKO formy“ včetně technicko-ekonomického zhodnocení stávajícího a navrženého řešení na zvoleném výrobku a vyčíslení doby návratnosti investice.
Návrh technologie výroby plastového držáku uhlíků
Fojtík, Jakub ; Mořkovský, Václav (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem technologie vstřikování plastového dílce držáku uhlíků z polykarbonátu s označením Lexan 945A do vstřikovací formy s horkou vtokovou soustavou. Nejprve je zde předložena obecná literární studie týkající se plastů a technologie vstřikování obecně. Dále pokračuje studie vstřikovacích forem s horkými vtokovými soustavami a analýza vstřikovacího procesu pomocí počítačové simulace. Navrhovaná vstřikovací forma pro výrobu plastových držáků je dvojnásobná se čtyřmi horkými tryskami, třídeskového typu s jednou dělící rovinou, kde jedna z desek slouží pro uložení horké vtokové soustavy ve formě. Práce obsahuje část výkresové dokumentace vstřikovací formy a seznam položek. Zvole¬ným vstřikovacím strojem je Arburg Allrounder 370 U s označením 700-290 dle EUROMAP.
Návrh technologie výroby formy na odlévání dílu v malosériové výrobě
Pivoda, Miroslav ; Dvořáček, Jan (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Cílem práce je teoreticky popsat základní metody Rapid Prototyping a pomocí jedné z nich vytvořit master model. Master model bude využit pro tvorbu silikonové formy, do níž bude odlita malá série voskových modelů pomocí vakuového licího systému. Ty se dále využijí ke zhotovení keramické formy, do které bude odlita z dostupných materiálů finální součást. Po zpracování bude posouzena vhodnost navržených technologií pro výrobu dané součásti.
Zařízení vzduchotechniky a kvalita vzduchu v budovách
Frühauf, Patrik ; Rubina, Aleš (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémy vzduchotechniky a kvalitou interního mikroklimatu budov. Práce se stručně zabývá jednotlivými složkami formulujícími vnitřní mikroklima. Podrobněji je pak zaměřena na problematiku mikrobiálního mikroklimatu.
Otopné plochy a mikrobiální mikroklima
Raputa, Pavel ; Rubinová, Olga (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění novostavby jednopodlažní mateřské školky v Kuřimi. Otopná soustava je řešena jako nízkoteplotní s nuceným oběhem vody a horizontálním rozvodem. Otopná tělesa jsou použita tělesa desková, trubková a lavicové konvektory. V práci jsou řešeny dvě varianty zdroje tepla pro objekt. V první variantě jsou použity dva kondenzační plynové kotle a v druhé variantě dvě tepelná čerpadla vzduch/voda v provedení split. Součástí návrhu je ohřev vzduchu ve vzduchotechnické jednotce a příprava teplé vody. Experimentální část práce je zaměřena mikrobiálním mikroklimatem v budovách a kontaminací otopných těles mikroorganismy. Obsahuje čtyři různé experimenty, jejich provedení, výsledky a zhodnocení.
Mikrobiální kontaminace fotografických materiálů
Ouředníčková, Veronika ; Dzik, Petr (oponent) ; Veselá, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na studium mikrobiální kontaminace fotografických materiálů. V první části práce jsou shrnuty poznatky o mikrobiální kontaminaci uložených fotografií v archivech a muzeích. Byly vybrané nejčastější kontaminanty fotografických sbírek, Penicillium chrysogenum a Aspergillus niger a byl studovaný jejich účinek na fotografické papíry Fomaspeed a Fomabrom. Bylo zjištěno, že obrazové vrstvy papírů Fomaspeed odolají růstu mycelií plísní za daných experimentálních podmínek, zatímco obrazové vrstvy papírů Fomabrom byly nenávratně poškozeny destrukcí jejich obrazové želatinové vrstvy. Míra poškození vybranými plísněmi byla fotograficky dokumentovaná a vyhodnocena pomocí senzitometrických křivek.
Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků
Vašek, Vojtěch ; Mikulka, Vít (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ve slévárenství při výrobě prototypových odlitků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.