Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,752 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Motivace k četbě knih u studentů 1. ročníku středních škol
Reichmannová, Nikola ; Komberec, Filip (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na čtenářství, jeho podporu a rozvoj u žáků 1. ročníků středních škol s přihlédnutím k požadavkům kladeným na žáky v souvislosti s maturitní zkouškou. Jejím cílem je nastínit některé možnosti, jak žáky vhodně motivovat k četbě tak, aby získali pozitivní vztah ke čtení, a u budoucích maturantů nalézt podněty ke čtenářství poměrně náročných starověkých a středověkých textů, které jsou na středních školách zpravidla předmětem učiva na počátku studia. Úvodní kapitoly mapují centrálně nastavený vzdělávací obsah literární komunikace ve středoškolském vzdělávání, jakožto součásti vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, postavení četby a čtenářské gramotnosti v kurikulárních dokumentech, srovnávací výzkumy o čtenářství a odborné názory na výuku literatury na českých středních školách. Následuje část věnovaná vybraným motivačním prostředkům a metodám, jejichž pomocí lze v rámci výuky literatury posílit motivaci žáků k četbě knih a textů. Práci uzavírají ukázky výukových lekcí připravených na témata nejstarší literatury a jejich následná reflexe po faktické realizaci v rámci vzdělávacího procesu. Na nich je demonstrováno, že inovativní přístupy směřující k zatraktivnění výuky lze efektivně použít rovněž u jinak neoblíbených témat, jakými jsou starověký epos, antická...
Motivační potenciál práce s reáliemi ve výuce německého jazyka na gymnáziích
Špásová, Tereza ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Botlík Nuc, Tomáš (oponent)
1 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje výuce reálií německy mluvících zemí a jejich motivačnímu potenciálu ve výuce německého jazyka na čtyřletých gymnáziích. Teoretická část pojednává nejprve o problematice motivace ve výuce. Vymezuje termíny související s motivací a zabývá se negativními činiteli působícími ve výuce a rolí vyučujícího ve vztahu k motivaci žáků. Tato část také nastiňuje vztah motivace a efektivity výuky a popisuje úlohu motivace při vyučování cizího jazyka. Posléze se práce zaměřuje obecně na německý jazyk a na cíle a didaktické zásady výuky cizího jazyka. Následuje kapitola věnující se reáliím, která se nejprve soustředí na definování pojmu reálie a různé přístupy k výuce reálií a neopomíná ani pojednání o reáliích v klíčových dokumentech vztahujících se k výuce reálií. Následně je přiblížena samotná práce s reáliemi ve výuce cizího jazyka. V praktické části je analyzováno zpracování reálií ve vybraných učebnicových souborech používaných na čtyřletých gymnáziích. Cílem analýzy je posoudit zastoupení reálií a jejich zpracování v učebnicích a také možný vliv pojetí a zpracování reálií na motivaci žáků. Tato analýza je doplněna výzkumným šetřením týkajícím se jak pohledu žáků, tak pohledu vyučujících na zpracování reálií v učebnicových souborech, na výuku reálií obecně i z hlediska jejího...
Využití příběhů ve výuce jazyka na 1. stupni ZŠ
Benešová, Marie ; Doležalová, Eliška (vedoucí práce) ; Hájková, Eva (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na využití příběhů ve výuce jazyka na 1. stupni ZŠ, a to zejména českého jazyka. Teoretická část obsahuje základní informace o metodě vyprávění příběhů, storytellingu, její možné využití v českém jazyce a zkušenosti s touto metodou při výuce anglického jazyka. Pro práci s příběhem v hodinách českého jazyka jsou uvedeny možnosti, jak metodu storytellingu využít s ohledem na RVP ZV, a to jak z hlediska žákovských výstupů, tak i kompetencí, které by mohly být v hodinách využívajících storytelling rozvíjeny. Práce se věnuje procesu výběru i tvorby příběhu, jeho umístění v dětské literatuře a kritériím, která by měla být splněna, aby byl příběh žáky přijat. Prostor je věnován samotné aplikaci do vyučovací jednotky a nabídce konkrétních metod a cvičení umožňujících zapojení storytellingu do výuky. Práce se dále zabývá samotným procesem tvorby příběhu na vyjmenovaná slova pro 4. třídu, popisem průběhu vyučovací jednotky i reakcí žáků v hodině a přípravou kontrolního testu, jeho vyhodnocením. Vzhledem k limitovaným zdrojům týkajících se využití storytellingu ve výuce českého jazyka, by tato práce mohla v budoucnu sloužit jako jeden z možných návodů, jak metodu storytellingu zařadit do výuky a může sloužit jako odrazový můstek pro další badatele a zájemce v oblasti storytellingu....
Hrozby a příležitosti v motivaci vedoucích pracovníků ve školství s dlouholetou praxí v oblastech dalšího vzdělávání.
Hájková, Jana ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
1 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá motivací vedoucích pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání. Cílem diplomové práce je zjistit, jak vnímají ředitelky mateřských škol s dlouholetou praxí svou vlastní motivaci se dále vzdělávat, rozvíjet a identifikovat určitá klíčová či kritická motivační období v průběhu jejich kariéry na pozici ředitelky mateřské školy. Pozornost je věnována charakteristice vedoucích pracovníků, jejich motivaci, osobnímu rozvoji a dalšímu sebevzdělávání. Zpracována je i problematika týkající se syndromu vyhoření, možné faktory způsobující odchod z funkce vedoucího pracovníka, zásadní překážky v motivaci a kritické momenty vedoucích pracovníků v jejich profesní dráze. Součástí diplomové práce je kvalitativní výzkum založený na osobních rozhovorech s vedoucími pracovníky ve školství, které probíhaly formou polostrukturovaných rozhovorů. Kvalitativní výzkum byl zvolen na základě toho, aby bylo možné vhodnými metodami dosáhnout vytyčeného cíle diplomové práce. Pro práci v rámci kvalitativního výzkumu byl vybrán a specifikován výzkumný vzorek. Jako výzkumný vzorek pro tuto diplomovou práci byly vybrány ředitelky mateřských škol, které mají dlouholetou praxi ve funkci, a to šest a více let. Získané rozhovory byly následně analyzovány metodou kódování. Kódování bylo rozděleno a identifikováno...
Motivace a vzdělávací potřeby účastníků programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Mück, David ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací a vzdělávacími potřebami pedagogických pracovníků, konkrétně učitelů základních škol, v rámci kurzů dalšího profesního vzdělávání. Práce se také zaobírá bariérami v dalším vzdělávání, které tito pracovníci pociťují. Další vzdělávání pedagogických pracovníků umožňuje pedagogickým pracovníkům si prohloubit či rozšířit kvalifikaci, což je podstatné pro další výkon jejich profese. Faktory ovlivňující motivaci k takovému vzdělávání mohou být značně různorodé a vyplývají z individuálních vzdělávacích potřeb a postojů konkrétních jedinců. Pro plánování a následné realizování vzdělávacích aktivit je důležitá analýza a identifikace těchto vzdělávacích potřeb. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, co motivuje učitele základních škol k dalšímu profesnímu vzdělávání, jaké vzdělávací potřeby pociťují a jaké bariéry v dalším profesním vzdělávání vnímají. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část této práce na základě odborné literatury shrnuje definici pedagogického pracovníka se zaměřením na učitele základních škol, popisuje systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vymezuje základní pojmy týkající se vzdělávacích potřeb, motivace a bariér dalšího vzdělávání. Druhou část diplomové práce tvoří empirická část. Ta se věnuje výsledkům šetření...
Didaktická hra zaměřená na rozvoj individuální potřeby žáka
Jirušová, Michaela ; Wildová, Radka (vedoucí práce) ; Ronková, Jolana (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra preprimární a primární pedagogiky ABSTRAKT DP Didaktická hra zaměřená na rozvoj individuální potřeby žáka Bc. Michaela Jirušová Vedoucí práce: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Studijní program: Magisterské studium Studijní obor: Učitelství 1. stupně ZŠ, KS ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá aktivizačními metodami, především didaktickou hrou a jejím využitím ve výuce na 1. stupni základní školy pro rozvoj individuálních potřeb žáků, kdy hra slouží k jejich vlastnímu rozvoji, učení, motivaci a seberealizaci. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou na základně vybrané literatury charakterizovány související témata s metodami výuky a individualizace. Praktická část obsahuje průzkum využití didaktických her ve výuce na 1. stupni ZŠ - jejich četnost, v jakých předmětech se využívají, jejich zaměření na individualitu žáka apod. Následně je zpracován sumář vybraných didaktických her, které jsou ověřeny v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA aktivizační metody, didaktická hra, motivace, sumář her, hra, 1. stupeň ZŠ, individualizace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,752 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.