Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 299 záznamů.  začátekpředchozí285 - 294další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řešení důsledků finanční krize fiskální a měnovou politikou
Šťastný, Martin ; Burgerová, Jiřina (vedoucí práce) ; Řežábek, Pavel (oponent)
Na začátku se ve své práci budu zabývat teoretickou částí, jaké jsou důsledky finanční krize na hospodářství země a jak jim čelit prostřednictvím disponibilních nástrojů fiskální a měnové politiky, aby dopad na ekonomiku státu byl co možná nejpřijatelnější. Cílem mé práce bude analýza a srovnání efektivity měnové a fiskální politiky na zmírnění dopadů finanční krize a jaký mají vliv na růst HDP, na vývoj inflace, zaměstnanosti a dalších makroekonomických ukazatelů. Základní otázkou bude, jak nastartovat zpátky ekonomický růst, jakými nástroji toho dosáhnout. Rovněž se také budu zabývat možným nepřijetím žádných opatření. Budu hledat optimální konsenzus mezi fiskální a měnovou politikou a jejich správné nastavení v komparaci USA s vybranými státy Evropy, kde v každé zemi vláda přijala různá opatření prostřednictvím fiskální resp. měnové politiky.
The role of government in market economy in the time of financial crisis
Šátek, Lukáš ; Krč, Jakub (vedoucí práce) ; Jelínek, Tomáš (oponent)
Je nesmírně obtížné přesně vymezit roly státu v tržní ekonomice. Sou ekonomové, kterí hlásají absolutní volnost tržní ekonomiky a na straně druhé ekonomové, volající po státních zásazích. V období prosperity bývá povětšině ohlas po pomocné ruce státu minimální. Zato právě v časech hospodářských poklesů je to přesně naopak. Je ale nejasné, jaký postoj by stát za takové situace měl zaujmout. Má využít všechny dostupné prostředky aby zachránil krachující firmy? Nebo by se měl hlavně orientovat na pomoc občanům nejvíce postiženým ekonomickým poklesem?
Nástroje monetární politiky v ČR po roce 2000.
Kulbakov, Nikolay ; Novák, Vladimír (vedoucí práce) ; Rusmichová, Lada (oponent)
V novém tisíciletí ČNB přijala politiku cílování inflace. K této politice ČR přistoupila, jako jedná z prvních zemi. Bakalářská práce se zabývá vysvětlením nástrojů a principů monetární politiky v podmínkách politického kurzu cílování inflace.
Hospodářské vývoj USA po roce 2000
Trachtová, Anna ; Tajovský, Ladislav (vedoucí práce) ; Szobi, Pavel (oponent)
Diplomová práce se věnuje hospodářskému vývoji v USA po roce 2000. Práci začínám analýzou volebního programu George W. Bushe z roku 2000. Popisuji a vyjadřuji se k tématům programu, která jsou podle mého názoru nejdůležitější: daně, podpora malých podnikatelů, mezinárodní obchod, přírodní zdroje, zemědělství, energie, struktura vlády, výdaje na obranu a monetární politika. V dalším oddílu své práce sleduji a analyzuji opatření, které George W. Bush přijal už v úřadě prezidenta, a jak tyto opatření reflektují předchozí volební program. Jeho politiku sleduji ve třech kapitolách: daně, výdaje na obranu a monetární politika. V závěru své práce hodnotím a srovnávám volební program a následná přijatá opatření a popisuji jejich vliv na ekonomiku USA.
Vývoj monetární politiky ČNB v letech 1993-2006
Faltys, Miroslav ; Pichaničová, Ludmila (vedoucí práce) ; Skopeček, Jan (oponent)
Tato práce sleduje vývoj monetární politiky ČNB. Ukazuje, co monetární politika dělá a jaké monetární nástroje k tomu používá. V další fázi analyzuje chování ČNB v období let 1993-1997, především kompatibilitu cílů, praktickou i teoretickou. Zabývá se i finanční krizí v roce 1997, která měla za následek, že ČNB přešla k novému transmisnímu systému, cílování inflace. Práce vystihuje problémy, se kterýma se musela ČNB potýkat v důsledku transformace české ekonomiky a vstupem České republiky do EU. Shrnuje účinnost monetární politiky, co se týče plnění svých cílů.
Cenové bubliny na trzích aktiv
Štěpán, Petr ; Janíčko, Martin (vedoucí práce) ; Kovanda, Lukáš (oponent)
Tématem bakalářské práce je problematika cenových bublin na trzích aktiv. První část práce definuje o jaký jev se jedná a kde se s ním můžeme setkat. Další část se věnuje podrobně teoretickým přístupům popisujícím vznik cenových bublin. Konkrétně se jedná o psychologické teorie, teorie založené na vlivu centrální banky na ceny aktiv, modely založené na střídání optimismu a pesimismu a některé další takto relevantní teorie. Třetí část práce popísuje, jakým způsobem růst a rozpad bubliny působí na hospodářský cyklus, zároveň je uvedeno několik příkladů bublin z historie. Poslední část práce se věnuje jednotlivým opatřením centrálních bank proti cenovým bublinám na trzích aktiv a následným dopadům těchto opatření (politik).
Kurz čínské měny a analýza jeho budoucího vývoje
Cimala, Petr ; Kollár, Miroslav (vedoucí práce) ; Skopeček, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce diskutuje problematiku RMB. Cílem práce je komplexní zmapování faktorů ovlivňujících kurz čínské měny RMB. Zejména se jedná o podrobnou oblast monetární politiky a režim RMB a dále pak o obchodní bilanci a postavení Číny ve východoasijském regionu i celosvětově. Pochopení těchto aspektů je důležité pro odhad jeho budoucího vývoje. Závěrečná část se tedy věnuje odhadu současné hodnoty RMB a jeho možnému budoucímu vývoji.
The function of the exchange rate mechanisms ERM II in the Czech Republic's accession to the euro zone
Vaníková, Lenka ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Brada, Jaroslav (oponent)
Předmětem diplomové práce je přezkoumání mechanismu směnných kurzů ERM II z hlediska jeho vlivu na integrační proces České republiky. Práce analyzuje přínosy a rizika, která účast v mechanizmu přináší a vyvozuje závěry platné pro Českou republiku. Dále se zaobírá hypotetickým průběhem členství české koruny v ERM II a jeho dopady na vyhodnocení plnění kursového konvergenčního kritéria. Mimo toho analyzuje důvody stávajícího negativního postoje Dánska, Velké Británie a Severního Irska a Švédska ke třetí etapě Hospodářské a měnové unie.
Historie bankovnictví na českém území
Marková, Lenka ; Kollár, Miroslav (vedoucí práce) ; Havel, Jan (oponent)
Předmětem mé bakalářské práce je diskuse nad škodlivostí monetárního jevu deflace. Na začátku práce objasňuji, jak se bankovnictví vyvíjelo od počátku vzniku peněz, přičemž důraz kladu na bankovní systém a monetární politiku Rakousko-Uherska a hlavně Československa, které se s deflací ve 20. a 30. letech 20. století potýkalo a jak zasáhly takové autority tehdejší republiky jakými byli Alois Rašín a Karel Engliš. V další části práce uvádím, jak se na deflaci dívá ekonomie hlavního proudu a proti ní rakouská škola i po-friedmanovská větev ekonomů. Nemohla bych opomenout ani názor prof. Vencovského, který se touto problematikou detailně zabýval. V závěru práce si skromně dovoluji shrnout problematiku deflace a její vliv na ekonomiku, zda je deflace ?zdravím?, či ?nemocí? ekonomiky.
Transmisní mechanismus měnové politiky Federálního rezervního systému
Petříková, Eva ; Jílek, Josef (vedoucí práce) ; Potužák, Pavel (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vztahů uvnitř transmisního mechanismu měnové politiky Federálního rezervního systému (FEDu), tedy především zda nominální úroková sazba a potažmo peněžní zásoba ovlivňují reálný hrubý domácí produkt,a zda tyto veličiny dokáží spolehlivě predikovat domácí produkt. Testován je rovněž monetaristický předpoklad o neutralitě peněz v dlouhém období. Předmětem práce je také test Grangerovy kauzality mezi sledovanými řadami, stejně tak jako analýza "Impuls-reakce", která vypovídá o tom, jakou reakci v jedné časové řadě vyvolá impuls v jiné časové řadě v systému, ve kterém je více časových řad. Analýza bude provedena na čtvrtletních časových řadách reálného hrubého domácího produktu, peněžního agregátu M2, sazby federálních prostředků a míry inflace ve Spojených státech amerických v období od roku 1955 do roku 2007. Ekonometrická analýza bude provedena prostřednictvím programu GiveWin a vztahy mezi zkoumanými časovými řadami budou sledovány v rámci vícerozměrného modelu vektorových autoregresí (VAR).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 299 záznamů.   začátekpředchozí285 - 294další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.