Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozhovory 2.0 - Využití AI pro orální historiky
Haubert, Marek ; Hlaváček, Jiří (vedoucí práce) ; Wohlmuth Markupová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá propojením orální historie s moderními informačními technologiemi (IT), a především umělou inteligencí (AI). Cílem je prozkoumat, jak mohou tyto technologie obohatit praxi orálních historiků a zefektivnit zpracování orálně-historických rozhovorů. Práce na praktických ukázkách demonstruje možnosti integrace AI a IT služeb ve všech fázích orálně-historického výzkumu, tedy od přípravy na rozhovor přes jeho realizaci a následnou transkripci, analýzu, interpretaci až po jeho zabezpečení, archivaci a publikaci veřejnosti. V diplomové práci je kladen důraz na praktické ukázky použití jednotlivých technologií a na rešerši dostupných služeb a nástrojů, které mohou usnadnit nahrávání rozhovorů, jejich přepis, analýzu sentimentu či vytváření metadat.
Transcription and annotation components for web editor in React
Dugovič, Jakub ; Herout, Adam (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
This thesis aims to implement modular user interface for audio transcription and annotation. It expands upon existing work in order to enable and improve working with hours-long conversation recordings. The solution is implemented in TypeScript using React and additional libraries from the React ecosystem. Applying principles from the studied literature, avoiding issues identified during the research a similar platform, and verifying the interface throughout the development using qualitative testing, the interface strives to achieve high degree of good user experience.
Accelerating Suricata with pattern-matching metadata
Tobolík, David ; Kekely, Lukáš (oponent) ; Šišmiš, Lukáš (vedoucí práce)
Suricata is a network monitoring application inspecting packets using a set of rules to detect malicious activity. One of the main detection mechanisms is pattern-matching, however, it is a resource-intensive process taking up most of the application processing time. This thesis focuses on designing a new component to help reduce the amount of pattern-matching in Suricata. The new component was implemented in an application called DPDK Prefilter used to simulate specialized hardware components using software implementation. It adds detection metadata to packets, which are used in Suricata to potentially skip patterns matching if the packet was checked and no patterns were found. The implementation utilizes DPDK for inter-process communication and sharing data, and Hyperscan was used as a pattern-matching engine. Different types of detection metadata were designed and implemented and some of them have shown improvements in the performance of Suricataby reducing the amount of pattern-matching.
Forensic Analysis of Anonymization Principles of Cryptocurrency Networks
Hromada, Denis ; Zavřel, Jan (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Anonymity is often a key talking point when presenting the concept of cryptocurrencies. This work first focuses on the building blocks of the Bitcoin cryptocurrency and its relationship cryptocurrencies with Ethereum and Dash. Then it looks at known past and present privacy pitfalls. First it focuses on on-chain anonymity and its shortcomings. Namely address reuse and common input clustering. The work then analyzes these shortcomings and their imperfect existing solutions. The work then shifts focus to off-chain anonymity. That is, the supporting services without which cryptocurrency networks could not function like cryptocurrency wallets. It takes a look at key storage, different types of cryptocurrency wallets and how they communicate with cryptocurrency networks. This is followed by the introduction of an attacker model. The attacker is an eavesdropper that can listen to, but cannot manipulate traffic between a cryptocurrency wallet user and a cryptocurrency node. Properties and capabilities of such an attacker follow. The work then takes a look at three cryptocurrency wallets: Trezor Suite, Ledger Live a Electrum Wallet on which it demonstrates the properties described above in practice. An application in designed and implemented based on all the learned knowledge. The goal of this application is to aid a user in determining, whether captured network traffic contains communication generated by a cryptocurrency wallet. Finally the implemented application is subjugated to testing. The result of these tests is, that it is indeed possible to use the application to determine if and which cryptocurrency wallet was used. If the captured traffic contains traffic generated on the initial launch of the cryptocurrency wallet. This is followed by a conclusion and proposition of future work.
Automatizovaná extrakce strukturovaných dat dokumentů
Křivánek, Jakub ; Vaško, Marek (oponent) ; Kohút, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší problém získávání strukturovaných dat ze skenů dokumentů českých knihoven. Cílem práce je usnadnit časově náročný manuální proces knihovníkům. Zaměřil jsem se vytvoření datových sad z dokumentů českých knihoven a na detekci metadat na těchto datasetech. Datové sady jsem vytvořil pro knihy a druhou pro periodika. Detekce byla realizována způsoben klasifikace řádků přečtených z dokumentů. Pro to jsou použita plně propojená neuronoví síť a síť využívající Transformer Encoder. Druhý způsob detekce metadat je založen na detekci objektů na skenech dokumentů pomocí modelu YOLOv8. Detekce pomocí plně propojené neuronové sítě dosahuje F1 skóre 0,83 na datasetu knih a 0,78 na datasetu periodik. F1 skóre sítě s Transformer Encoder dosahuje hodnot 0,84 na datasetu knih a 0,59 na datasetu periodik. Model YOLO dosahuje F1 skóre 0,86 (confidece na 0,549) na datasetu knih a 0,7 (confidence na 0,336) na datasetu periodik.
Návrh informačního systému
Ružička, Silvestr ; Orgoň, Michal (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Moja diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému spoločnosti Tower. Na základe analýzy navrhnem informačný systém, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti.
Vyhledávání duplicit a vyhodnocení kvality fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Filtrování fotografií. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Machine learning models for quantifying phenotypic signatures of cancer cells based on transcriptomic and epigenomic data
Koban, Martin ; PhD, Florian Halbritter, (oponent) ; Mehnen, Lars (vedoucí práce)
Since the advent of techniques capable of rapid acquisition of genomic data, it is one of the key challenges for researchers to interpret the results of such experiments in meaningful biological terms. In this work, we aim to exploit knowledge hidden in well-characterised transcriptomic and epigenomic data from publicly available sources to aid this interpretation. An integrated resource of chromatin accessibility data (from DNase-seq and ATAC-seq experiments) was created and pre-processed for downstream analyses, complemented by collections of public gene expression (RNA-seq) profiles. These datasets were used for training machine learning classifiers with two primary purposes. Firstly, for augmenting sample annotations by predicting undefined metadata labels in the training datasets. Secondly, for annotation of poorly characterised, unseen data to examine generalisation ability of the constructed models. We demonstrated that biologically relevant information was captured by the trained classifiers while technical artefacts were minimised. Thus, we validated that the proposed supervised machine learning approach can contribute to clarifying contents of cryptic transcriptomic and epigenomic datasets, particularly from the field of cancer research.
Vyhledávání duplicitních fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Dále je možné filtrování fotografií a export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Zvýšení použitelnosti knihovny Geovisto
Koscielniak, Tomáš ; Rusňák, Vít (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje vylepšení uživatelského rozhraní knihovny Geovisto pro vizualizaci geografických dat. Toho je dosaženo identifikováním problémů pomocí uživatelského testování a návrhu jejich řešení. Tato řešení byly implementovány a jejich přínos byl ověřen druhým uživatelským testováním. Výsledkem práce je rozšíření knihovny o legendy, jednotky u číselných hodnot a nástroj pro vizualizaci metadat, která zlepšují uživatelskou zkušenost při práci s knihovnou. Dalším výsledkem je také samostatná webová prezentace knihovny, jejích nástrojů a data miner.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.